• Uvažene koleginice i kolege, poslanice i poslanici 25. saziva, Otvaram sjednicu ĉetvrtog vanrednog zasijedanja u 2013. godini Skupštine Crne Gore. Podsjećam da je Skupština sazvana na ovo zasijedanje saglasno Poslovniku Skupštine, a na zahtjev 36 poslanika parlamentarne manjine. Zahtjevom za sazivanje Skupštine odreĊen je dnevni red sjednice koji je dostavljen u sazivu, sa dvije taĉke dnevnog reda. Stoga vas pozivam da se izjasnimo o dnevnom redu. Izvolite.
 • Hvala, gospodine potpredsjedniĉe. Pošto je vrlo izvjesno da se sprema isti scenario koji smo vidjeli prije dva dana, to mi naroĉito govori da opet nijesmo imali kolegijum na kome se obiĉno dogovorimo kakav je naĉin rada na plenumu, i to je izostalo ovoga puta, tako da vjerujem da ćete opet pokušati da glasanjem protiv dnevnog reda sprijeĉite da se povede rasprava o ovim zakonima danas. Kažem vam da ste prekršili Poslovnik. Pozvali ste se, u sazivu za sjednicu, na stav 4 ĉlana 198 Poslovnika, u kome se kaže da će Skupštinu na sjednicu vanrednog zasijedanja predsjednik Skupštine sazvati u vrijeme i sa dnevnim redom naznaĉenim u zahtjevu za vanredno zasijedanje. Proĉitaću vam i stav 2 istog ĉlana Poslovnika: “Podnosilac zahtjeva za vanredno zasijedanje odreĊuje dan održavanja i dnevni red sjednice.” Podvlaĉim - odreĊuje dan održavanja i dnevni red sjednice. Samo bez komentara, imaćete priliku. Znam da ste, gospodine, jako duhoviti s mjesta, ali evo vam prilika da ustanete pa da tu duhovitost svi ĉujemo. Upoznat sam sa vašom duhovitošću. TakoĊe, još jednom da vam kažem da je 36 poslanika potpisalo ovu inicijativu, dakle svi do jednog opozicionog poslanika su potpisali. Ukoliko i dalje nastavite da kršite Poslovnik i Ustav, jer po Ustavu morate zakazati sjednicu na zahtjev najmanje trećine ukupnog broja poslanika, 36 u odnosu na 81 je 44%. Svaki od opozicionih poslanika je potpisao inicijativu. Nadam se da se neće desiti u ovoj skupštini danas teatar apsurda, da parlamentarna većina bježi od razgovora, od suĉeljavanja argumenata sa parlamentarnom manjinom. Iskoristiću priliku da apelujem na predstavnike manjinskih stranaka da nas podrže, jer oĉigledno da ćete, ipak, glasati za dnevni red, da podrže ovaj dnevni red, da podrže opoziciju, da pokažu da su i te kako zainteresovani za socijalni status svojih sunarodnika, jer ova dva zakona koja smo danas dali su direktno vezana za ekonomsku politiku, odnosno za punjenje budžeta. Pozvao bih i predstavnike SDP-a da dobro razmisle da li će danas glasati o ovome, jer smo juĉe ĉuli da su oni mala snaga da bi sami mijenjali stvari u društvu. Evo im prilike da se sa većom snagom danas udruže i da budu velika snaga da mijenjamo stvari u društvu. TakoĊe, juĉe sam na Odboru pozvao dva poslanika, gospodu Jelića i Vukĉevića da podnesu ostavke na poslaniĉke funkcije.
 • Kolega Bojaniću, ovo je prevazišlo karakter proceduralnog reagovanja.
 • Rekli su da Odbor za ekonomiju nije mjesto na kome ćemo o tome raspravljati, nego da je to plenum. Evo prilike da uz ove teme i o tome danas govorimo. Na kraju da kažem da bi bilo jako ružno da danas na Svjetski dan socijalne pravde odbijamo voljom većine da uopšte raspravljamo o zakonima koji bi trebalo da utiĉu da se u Crnoj Gori socijalna nepravda ispravi u korist socijalne pravde. Zahvaljujem.
 • Hvala. Izvolite, kolega KaluĊeroviću. Procedura, takoĊe.
 • Gospodine potpredsjedniĉe, obraćam se vama sa pozivom da ne dozvolite da se pruži prilika nekom da tasterom gazi Ustav Crne Gore. Dakle, nesporno je, zbog javnosti da naglasim, Skupština je u januaru, februaru, avgustu i septembru u vanrednom zasijedanju. Po slovu ĉlana 90 stav 4 Ustava Crne Gore, vanredno zasijedanje može sazvati šef države, Vlada i najmanje jedna trećina poslanika. Svjedoci smo da je svih 36 opozicionih poslanika, to je više od 40%, sazvalo ovu sjednicu. Imamo jasno odreĊenje da onaj koji je ovlašćen da sazove sjednicu odreĊuje, naglašavam, odreĊuje dnevni red. Ako pružite priliku parlamentarnoj većini da glasanjem o dnevnom redu zgazi Ustav Crne Gore, onda će se po drugi put desiti, prekjuĉe se prvi put to desilo, od uvoĊenja višepartizma poslije Drugog svjetskog rata da se neusvajanjem dnevnog reda gazi Ustav Crne Gore. Još jednom upozorenje i vama i svima, ne ĉinite to.
 • Hvala. Proceduralno, takoĊe. Izvolite.
 • Poštovana Skupštino, poštovani predsjedavajući, Želim da ukažem na jednu nevjerovatnu ironiju ovog trenutka. Vanredno zasijedanje prekjuĉe, vanredno zasijedanje danas i vanredno zasijedanje predviĊeno za 26. sadrže konkretne predloge opozicionog bloka ovog parlamenta kako da se u ovom trenutku, koji je zaista veoma opasan za narod i za ovu zemlju, kako da se pomogne. Dolazimo do situacije da ovdje odlukom parlamentarne većine brišemo takvo stanje u državi i takvo stanje naroda, ciniĉno ga ignorišemo time što ne usvajamo dnevni red. Neću tumaĉiti Ustav i Poslovnik, prosto nemam potrebu za tim. Ukazujem na samu suštinu, a to je da mi kao narodni poslanici ovdje treba, nezavisno od toga da li pripadamo parlamentarnoj većini ili opozicionoj manjini, da uĉinimo ono što je do nas da se naĊu dobra rješenja. Znate li šta će da se desi? Ovo sve što je odlukom parlamentarne većine prekjuĉe, a možda i danas, a možda i 26. odbijeno da se raspravlja, za koju nedjelju će doći od strane Vlade ovoj Skupštini da raspravljamo, jer ovo su sve urgentni i do kraja suvisli predlozi kako da se u ovom trenutku pomogne državi. Zbog toga me iznenaĊuje takva neosjetljivost parlamentarne većine. Moram da odam priznanje većem koalicionom partneru vladajuće većine za doslednost. Ono što smo ĉuli prije neki dan, odnosno mogli da saznamo kao materijalni dokaz o radnjama koje ne samo da krše Ustav, ne samo da krše zakon nego krše i elementarni moral, to je zapravo doslednost koja se i kroz ovo glasanje prekjuĉe pokazala. To je bilo sve. Hvala.
 • Ĉlan 92 kaže da se dnevni red sjednice utvrĊuje na sjednici. Ĉlan 128 kaže, u posljednjem pasusu, da se na sjednici vanrednog zasijedanja primjenjuju odredbe ovog poslovnika koje se odnose na sjednicu redovnog zasijedanja, ako ovim ĉlanom nije drugaĉije odreĊeno. Izvolite, kolega Labudoviću.
 • Gospodine potpredsjedniĉe, ne dozvolite da i vi uĊete u anale bešĉašća ovog doma. Ovo je Ustav Skupštine Crne Gore, a sjede pored vas dva vrsna pravnika koji dobro znaju da smo u pravu. Dnevni red ove sjednice odreĊuje sazivaĉ. Ako dopustite da se uĊe u glasanje o dnevnom redu, bez obzira na njegov ishod, vi ste ovo prekršili. Pravo da vam kažem, ne ĉudi me, ako ste u stanju da se onako igrate sa Ustavom, ne vidim zašto bi Poslovnik bio pošteĊen tog vašeg bezakonja. Važno je da graĊani Crne Gore znaju da dnevni red ove sjednice i bilo koje vanredne sjednice ne zavisi od dobroĉinstva i benevolentnosti vladajuće većine. Ovaj… gospodine Mustafiću, i on je, da bi preduprijedio ovu vašu većinsku igru sa time, unio u normu termin “odreĊuje”. Ako ne vjerujete meni, pitajte pravnike, dva vrsna pravnika sjede pored vas, neka vam kažu šta je znaĉenje rijeĉi “odreĊuje”, ima li o tome glasanja. Nemojte, molim vas, ako hoćete da demonstrirate silu koju inaĉe ĉinite i koju ste demonstrirali prošli put, uradite to ljudski, recite - nećemo vanredno zasijedanje, pa da idemo kućama. Nemojte to uvijati u oblande i pravdati nekakvim normama koje uopšte ne stoje.
 • Izvolite, kolega Bojaniću. Samo da, ipak, oĉuvamo nivo ovog doma i da biramo rijeĉi.
 • Zahvaljujem. Proĉitali ste ĉlan 92 Poslovnika koji se odnosi na redovna zasijedanja. Proĉitaću vam još jednom ĉlan 128 koji se odnosi na vanredno zasijedanje, u kome jasno u stavu 2 piše: “Podnosilac zahtjeva za vanredno zasijedanje odreĊuje dan održavanja i dnevni red sjednice.” Mi smo ga odredili, nema što da vi glasate danas za njega.
 • Ponavljam da treba glasati o dnevnom redu i pozivam poslanike da se izjasne o dnevnom redu. Ĉuli smo proceduralna reagovanja, ĉuli smo i nešto malo više nego što je procedura. Izvolite.
 • Nemojte da dezavuišete parlament. Molim vas, izjasnite se, prvo da li je po Poslovniku ili nije, a onda stavite na glasanje. Nemojte to da radite. Ako ćemo da dezavuišemo sve institucije u državi, od tužilaštva pa na dalje, parlament nećemo dozvoliti da se dezavuiše. Nemojte tako. Nemojte da potcjenjujete opoziciju. Zakoni su strogo ekonomske prirode, nijesu nekako politiĉki vezani u smislu neke zloupotrebe. Želimo da pomognemo, znamo da je kriza, usvojili smo krizni porez. Molim vas, konstruktivni su zakoni, može da se razgovara. Parlament je mjesto u kome se predlažu zakoni i imamo pravo da o njima diskutujemo. Nemojte, molim vas, da dezavuišete parlament.
 • Prije toga se glasa o dnevnom redu, izjašnjava se o dnevnom redu. Predlozi treba da proĊu na dnevni red da bi se o njima raspravljalo. Pozivam poslanike da se izjasne o dnevnom redu. Konstatujem da je glasao 41 poslanik, da je za predlog glasalo sedam poslanika, 33 protiv i jedan uzdržan. Prema tome, ovim se sjednica zakljuĉuje, dnevni red nije prošao.