• Poštovani poslanici 25. saziva Skupštine Crne Gore, otvaram śednicu petog vanrednog zasijedanja u 2013. godini. Saglasno predlogu 33 poslanika sam sazvao ovu ṥednicu i dnevni red je odreĊen od strane 33 poslanika, u ovom sluĉaju opozicije. Izvolite, kolega Gošoviću.
 • Zahvaljujem, predsjedniĉe. Uvaţena Skupštino, poštovani graĊani, U oĉekivanju da predloţeni dnevni red iniciran od strane poslanika SNP-a, a podrţan od ukupne opzicije neće dobiti potrebnu podršku ni na ovoj sjednici, ţelim da ukaţem na slijedeće: Evropska komisija u Izvještaju o napretku Crne Gore u 2012. godini u poglavlju Demokratija i vladavina prava ocijenila je da je postignut napredak u pogledu funkcionisanja Skupštine, njene zakonodavne i nadzorne uloge, jaĉanju administrativnih kapaciteta. Konstatovano je da je Skupština izmijenila svoj poslovnik, i da taj poslovnik, izmeĊu ostalog, obezbjeĊuje veće garancije da će nacrti zakona predstavljeni od strane opozicionih partija biti ispitani u Skupštini. U zakljuĉnim razmatranjima Evropska komisija konstatuje da je potrebno nastaviti napore preduzete u cilju poboljšanja skupštinskih zakonodavnih i nadzornih kapaciteta, pri ĉemu evropske integracije ostaju kljuĉni prioritet za skupštinski rad. MeĊutim, šta se dešava? Već na prvom vanrednom zasijedanju Parlamenta u 2013. Godini, voljom aktuelne većine, ne usvaja se dnevni red sjednica sazvanih od strane poslanika opozicije i onemogućava odrţavanje vanrednog zasijedanja Skupštine zajemĉenog samim Ustavom Crne Gore. Tako nešto nije bila praksa u radu ovog parlamenta. Na sazvanim vanrednim sjednicama, forme radi, glasalo se o dnevnom redu u cjelini, ali je taj dnevni red na predlog najmanje 1/3 ukupnog broja poslanika uvijek usvajan. To se i podrazumijevalo, jer je na taj naĉin poštovan Ustav i odredbe Poslovnika da podnosilac zahtjeva za vanredno zasijedanje odreĊuje dan odrţavanja i dnevni red sjednice. Sada nam prvi put tu mogućnost uskraćujete, na do sada nezabiljeţen naĉin. Od garancije da će nacrti zakona podneseni od opozicionih partija biti ispitani u Skupštini, nema oĉigledno za sada ništa. Zamislite da na takav naĉin jaĉa zakonodavna uloga Parlamenta, unapreĊuje uloga Skupštine kao institucije koja je najveći garant demokratije. Zar je ovo put za otvaranje poglavlja 23 i 24 i zar je to naĉin za naše buduće dogovore koji treba da omoguće efikasan put Crne Gore u zajednicu evropskih drţava? Kakvu poruku šaljemo graĊanima Crne Gore i ukupnoj meĊunarodnoj zajednici? Da li će predlog nekog zakona biti usvojen zavisi od politiĉke volje većine u ovoj skupštini, ali se u ovom domu mora omogućiti rasprava o podnesenim predlozima zakona i javnosti prezentovati alternative koje predlaţe opozicija, pogotovo ako su na dnevnom redu predlozi zakona koji se tiĉu ekonomske i socijalne sfere, pitanja od ţivotnog interesa za graĊane Crne Gore. U suprotnom, ustavno odreĊenje da pravo predlaganja zakona pored Vlade pripada i poslaniku u potpunosti se obesmišljava. Svako drugaĉije postupanje u suštini je i pravno nasilje za koje, posebno u ovom parlamentu, ne bi trebalo da ima mjesta. Zahvaljujem. 2
 • Traţite li moje izjašnjenje ili ste ovo shatili kao ţelju da se i vi obratite?
 • Do sada niko od poslanika partije na vlasti nije obrazloţio svoj odnos ovdje u Parlamentu vezano za postupanje kako je bilo na prethodnim sjednicama. Zato bi bilo zaista dobro da neko obrazloţi javnosti Crne Gore zbog ĉega se ovako postupa.
 • Ne moram objašnjavati, politiĉki je zahtjev, politiĉka je ţelja, politiĉko odreĊenje i nemam potrebu da se politiĉki ja obratim. Hvala vam. Kolega Bojaniću, izvolite.
 • Hvala vam. Da nastavim diskusiju koju smo imali već par puta, imali smo je danas na Kolegijumu. Mišljenja sam da je prekršen Poslovnik, da je prekršen ĉlan 128 Poslovnika, gdje je jasno definisano da u ovom sluĉaju 1/3 poslanika u zasijedanju vanredne sjednice odreĊuje dan odrţavanja i dnevni red. Uzeo bih sebi za pravo, iako nijesam pravnik, ne treba mi mnogo pravniĉkog znanja, dovoljno mi je da samo pogledam uvod u pravo, ispit koji inaĉe poloţe i oni vjeĉiti student. Na samom poĉetku se uĉi kako se u stvari tumaĉi pravo, koji su aspekti. Tri osnovna su: jeziĉko, logiĉko i ciljno tumaĉenje prava. Što se tiĉe jeziĉkoga, da pojasnim da u sazivu sjednice 3 redovne, ĉlanom 92 Poslovnika Skupštine na koji se uvijek pozivate, ovih par dana, odnosno par sjednica, definisano je da se predlaţe dnevni red. Kada se predlaţe dnevni red onda je logiĉno da se utvrĊuje dnevni red na samoj sjednici. Za razliku od vanredne sjednice, koju mi imamo već treći put pravo da sazovemo, da odredimo dnevni red, ali voljom parlamentarne većine vi odbijate da raspravljamo o tim temama. Da ponovim, što se tiĉe jeziĉkog tumaĉenja imate u redovnim sjednicama predlog dnevnog reda u sazivu, imate utvrĊivanje dnevnog reda na samoj sjednici. Kod vanrednih sjednica imate drugaĉiji naĉin. Imate odreĊivanje dnevnog reda, što ne znam zašto bi se i kako utvrĊivalo ako je već nešto odreĊeno. Što se tiĉe nekakve logiĉke ravni, ako je Ustav dozvolio da 1/3 poslanika pokrene inicijativu i odredi taj dnevni red i dan kada će se odrţavati, sasvim je nelogiĉno da se voljom parlamentarne većine opstruira taj rad. Koja je logika bila u Ustavu, ako Poslovnik koji je daleko niţi pravni akt moţe to da uruši? TakoĊe, ciljno tumaĉenje ili funkcionalno ovih normi je, naravno, da se omogući da parlamentarna manjina ima pravo da zakaţe neku sjednicu na kojoj bi ona predloţila i radila. TakoĊe, znam da postoji politiĉka odluka. Evo da zakljuĉim sa par reĉenica, vjerovatno više neću dobiti rijeĉ. Zakljuĉujem time da gospodu Zorana Vukĉevića i Zorana Jelića još jednom pozovem da podnesu ostavke zbog afere "snimak". Hvala vam.
 • Hvala. Da li ţeli još neko rijeĉ? Kolega Vuĉinić se prije javio, pa isto proceduralno, drugo i ne moţe. Izvolite. 4
 • Predsjedniĉe, evo javio sam se proceduralno, ali moram da kaţem to da sam sinoć bio u posjeti radnicima bivšega pogona Ţeljezare, koji štrajkuju glaĊu. Traţili su od mene da im kao poslanik pomognem. Evo vidite kako da pomognemo tim ljudima kada parlamentarna većina ovako postupa. Kao novi poslanik, mislio sam da ćemo u ovom domu da raspravljamo o ţivotnim pitanjima, mislio sam da ćemo moći da damo odgovore kako i na koji naĉin graĊani koji su dovedeni do ivice siromaštva i koji jedva preţivljavaju i sastavljaju kraj sa krajem, da preţive i kako da im omogućimo taj bolji ţivot. MeĊutim, evo ovdje smo svjedoci kako postupa parlamentarna većina i kako ne usvaja dnevni red o najvaţnijim ţivotnim pitanjima koja smo mi potencirali da se raspravlja ovdje u Skupštini. Izgleda da naše kolege više vode raĉuna o tome kako će prevariti na ovim predstojećim lokalnim predsjedniĉkim izborima. Mi u Demokratskom frontu, mislim zajedno sa kolegama iz opozicije, dogovorićemo se kako i na koji naĉin da najpravilnije reagujemo, a sve u interesu graĊana koje ovdje predstavljamo. Hvala.
 • Hvala Vama. Laloševiću, ĉuli smo tri kluba, ako nemate nešto novo. Ja volim da vas slušam sve, ali Poslovnik ne dozvoljava da vas sve slušam. Izvolite, kaţite, mislim da je kolega Gošović imao dovoljno vremena. 5
 • Evo radi javnosti, radi kolega koji su ovdje, a i radi Vas, gospodine predsjedniĉe, nijeste mi dozvolili da kaţem o ĉemu se radi, pretpostavljam kada ĉujete da ćete kazati da sam u pravu. Zajedno sa osam kolega iz poslaniĉkog Kluba Socijalistiĉke narodne partije iskoristio sam svoju ustavnu i poslovniĉku mogućnost da predloţim zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka. Ja ću vas sve podsjetiti ovdje, da smo prošle godine promijenili Poslovnik Skupštine Crne Gore, formirali novo radno tijelo Odbor za antikorupciju. Dozvolite mi, moţda ja mislim sada nešto drugaĉije, moţda ja hoću da obrazloţim. U redu, riješili smo problem, ali mislim da ste onda trebali od poĉetka da mi dozvolite. Dakle, novo radno tijelo, Odbor za antikorupciju, neću sada da pominjem koje su njegove nadleţnosti, ali je taj odbor objektivno hendikepiran ukoliko se ne usvoji ovaj predlog zakona koji je dobio jednoglasnu podršku Odbora za bezbjednost, koji je dobio jednoglasnu podršku Odbora za anitkorupciju i dobio jednoglasnu podršku, ĉini mi se, uz amandman, i Zakonodavnog odbora. Dakle, ja sad vas pitam, sad ste i sami rekli, predstavnik naš koji je bio na Kolegijumu kazao je da će on biti uvršten sjutra na sjednicu dnevnog reda na Cetinju. Ja samo govorim iz potrebe da taj zakon zaista proĊe. Mi smo se trudili da osim ovih ekonomsko-socijalnih zakona koji su vrlo znaĉajni, ako mi dozvolite još deset sekundi, da dam predlog u proceduru i ove zakone koji su veoma znaĉajni za unutrašnji rad našeg Parlamenta i mislim da nije zgorega što sam minut i po utrošio, uz duţno poštovanje slobodnog vremena svih nas. Mislim da je ovo osnovni naš posao i da treba ovakve stvari zajedno da dogovaramo. Hvala vam. 6
 • Hvala, kolega Laloševiću. Ĉuli smo dijapozon politiĉkih i pravnih stavova na ovoj temi. Pravno smo prodiskutovali na Kolegijumu i mislim da smo tu došli do nekog ujednaĉavanja, a politiĉki ostaje puno da zajedno radimo, da izbjegavamo konfliktnosti oko stvari oko kojih to ne mora biti, ako na vrijeme krenemo da se dogovaramo. Ujedno stavljam dnevni rad na glasanje, u cjelini. Izvolite, kolega KaluĊeroviću.
 • Gospodine predsjedniĉe Parlamenta, upozoravam da ĉlan 93 našeg Poslovnika kaţe da ako Zakonodavni odbor ne da zeleno svjetlo za Predlog nekog zakona, a to se desilo u tri sluĉaja u odnosu na 13 predloţenih zakona o ĉijem dnevnom redu raspravljamo, onda je obaveza da plenum odluĉi o postojanju ustavnog osnova za ove zakone u proceduri koja je takoĊe ureĊena. Dakle, da se omogući predstavniku predlagaĉa do pet minuta da odgovori, da predstavnik Zakonodavnog odbora saopšti stav Zakonodavnog odbora, onda plenum bez pretresa da odluĉi. Dakle, u odnosu na tri predloga zakona za koje nemamo zeleno svjetlo Zakonodavnog odbora molim da se sprovede procedura predviĊena Poslovnikom. Hvala.
 • U ovom sluĉaju ne moţemo izmijeniti dnevni red, moţemo ga u cjelini usvojiti ili odbaciti, pa naknadno, što bi se reklo, post festum raspraviti da li 7 ćemo ga ukloniti sa dnevnog reda. Kao što znate u proceduri moţemo nešto izostaviti iz dnevnog reda tokom procedure, tako da u ovom sluĉaju ne moţemo zahvatati dnevni red nego ga moţemo an blok prihvatiti ili odbiti. Izvolite. Stavljam na glasanje predloţeni dnevni red. Za, protiv, uzdrţani? Hvala vam, kolege. Glasalo je 46 poslanika, 8 za, 32 protiv, 6 uzdrţanih, konstatujem da nijesmo usvojili predloţeni dnevni red. Mi ćemo i sa kolegama pokušati da u sljedećim navratima doĊemo do kvaliteta dnevnog reda koji će biti dovoljno prihvatljiv. Hvala vam. 8