• Poštovani poslanici 25. saziva Skupštine Crne Gore, otvaram śednicu sedmog vanrednog zasijedanja u 2013. godini. Śednica je sazvana na zahtjev 35 poslanika parlamentarne većine, ako je to bitno, ali jeste tako, i sa jednom tačkom dnevnog reda - Predlog odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije Petnjice. Prije prelaska na utvrđivanje dnevnog reda upotrijebiću vas za odlučivanje o sedam zapisnika koje ste dobili, sa osme, 10, 11. posebne,12,13,14. śednice redovnog i šestog vanrednog zasijedanja. Ovo je sedmo vanredno zasijedanje u 2013. godini. Možemo li konstatovati da smo usvojili? Kolega Labudoviću, izvolite.
 • Gospodine predsjedniče, obratiću se lično Vama, obratiću vam se kao građanin i, da Vam bude lakše, i kao državljanin Crne Gore, kao poslanik i kao čovjek koji je rođen u Beranama. Danas je 20. septembar, dan kada je ova Skupština Crnu Goru proglasila ekološkom državom. Gospodine predsjedniče, nedopustivo je da ovaj dom na današnji dan ostane nijem pred činjenicom da u Beranama, 144 kilometra odavde, vlada epidemija koja je više od 2000 ljudi dovela na bolničko liječenje, da se krši Ustav koji je donijela Ustavotvorna skupština, koji ste Vi potpisali, i njegov član 23, a da se ta tragedija koja se dešava u 21. vijeku, koja je nedopustiva, koristi za rješavanje nekih unutarlokalnih problema i da se građani jednog velikog naselja drže u nekoj vrsti opstadnog stanja, a da pri svemu tome ono što se zove zvanična država, uključujući ovaj dom, ćuti i gleda kao na seir. Ja Vas molim, Vi ste stručnjak da nađete način da danas ovaj dom, ako ništa drugo, uputi apel nadležnim organima u Crnoj Gori, da se to pod hitno razriješi i da se digne na nivo koji neće rješavati policija i neće rješavati interventna jedinica MUP-a Crne Gore. Zahvaljujem.
 • Hvala. Vi znate da postoji mnogo načina da se to radi u ovom parlmentu, od kolegijuma kada smo mogli pokrenuti ovo pitanje pa naći modalitet, pa do radnih tijela koja su nadležna za tu oblast. Imamo više radnih tijela, ako je to u bezbjednosnom sektoru pitanje policije, ako je to u ekologiji druga radna tijela, tako da vas upućujem upravo na te modalitete, od političkog dijela na kolegijumu do političko-pravnog na našim radnim tijelima, da nađemo model da se o tim pitanjima raspravlja. Prošlo je vrijeme da plenum ulazi u te teme bez pripreme, bez ozbiljne pripreme koju predstavljaju naša radna tijela i očekujem da ćete naći takve modalitete da ovo pitanje rješavamo, sve ostalo bi bilo politizacija koja bi nas u površnosti ujedinila, ako tako mogu reći, a ne u suštinskom rješavanju tog problema. Hvala vam. Možemo li usvojiti zapisnike? Konstatujem da smo usvojili ovih nabrojanih sedam zapisnika. Stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Izvolite, za, protiv, uzdržan. Glasamo ga u cjelini. Hvala vam. Glasala su 64 poslanika, 61 za, nije bilo protiv, tri uzdržana. Konstatujem da smo usvojili predloženi dnevni red. Dogovor je za ovu śednicu, da naglasim, na zahtjev kolege iz SNP-a, da ćemo podijeliti vrijeme tako što će u ime dva najveća kluba DPS-a i Demokratskog fronta govoriti po tri poslanika. Prvi u obraćanju može iskoristiti 2 deset minuta, a ostali klubovi po dva poslanika, i po istom modelu 10+5, ali samo dva. Obaviješten sam od predlagača da ne želi niko da govori kao predstavnik predlagača računajući da smo to raspravili na radnim tijelima i da smo svi, manje više, dio te teme i da idemo odmah na izjašnjavanje klubova. Krećemo od manjih klubova ka većim, prvi je Klub Bošnjačke stranke. Izvolite.
 • Zakasnili smo malo u konsultacijama sa kolegom Labudovićem, izvinjenje svima vama kolegama i koleginicama i predsjedniku što smo kasnili zbog sjednice Kluba DF-a, ali produžilo se pola sata više nego što smo planirali, ozbiljna je tema. Ja samo hoću da pitam predsjednika Parlamenta - da li cijenite da imamo mi neophodne uslove za odlučivanje po ovoj tački dnevnog reda? Podsjetiću vas, matični odbor nije predložio plenumu nikakvu listu kandidata neophodnih za biranje ili za imenovanje, kako piše u zakonu. Ne znam da li postoji mogućnost da se tako nešto uradi, a da Administrativni odbor, kao uvijek, ne izađe sa listom, utvrdi listu. To je samo još jedna od manjkavosti za koju ja tvrdim da je učinjena i propust je napravljen. Administratvini odbor mora plenumu predložiti listu koju ćemo mi imenovati. Ne znam ko je ovdje drugi ovlašteni predlagač, 35 znam da su predlagači ali ovo mora proći proceduru, mora proći jedan odbor i mora proći Administrativni odbor. Hvala lijepo.
 • Hvala vama. Predlog dnevnog reda je Predlog odluke o imenovanju Opštinske izborne 3 komisije Petnjica. Znači, integralni akt u kome sastavni dio su imenovanja. Ona se tako i zove što bi se reklo, to je osnovna sadržina tako da je time ispunjeno pravo predlagača, u ovom slučaju 35 poslanika i to je formalno pravno u redu. Možemo da krenemo sa kolegama iz Bošnjačke stranke da ga ne bi prekidali procedurom. Izvolite ponovo, izvinite na prekidanju.
 • Još jednom hvala. Poštovani predsjedavajući, koleginice i kolege poslanici, poštovani građani, Građani Petnjice su na referendumu održanom 4.avgusta 2012. godine, davanjem mišljenja o incijativi da se Petnjici vrati status opštine jasno iskazali svoj stav da Petnjica treba dobije ono što je izgubila nešto više od pola vijeka, tačnije 57. godine. Poštujući njihovu volju nastavljena je dalja procedura da Petnjica dobije ponovo status opštine. U toj proceduri kao što je zakonom određeno učestvovali su Skupština opštine Berane, Vlada Crne Gore i Skupština Crne Gore, dajući u maju podršku građanima Petnjice na putu ka ostvarenju njihovog višedecenijskog cilja, odnosno vraćanju statusa opštine Petnjica. Ipak, da bi jedna opština funkcionisala, složićete se, potrebno je prethodno stvoriti uslove za to. Dakle, potrebno je formirati organe koji će biti na raspolaganju građanima, biti njihov uslužni servis, jer to je prva i osnovna funkcija svih organa jedne opštine. Prvi korak ka tome svakako je raspisivanje izbora što smo i postigli i time dokazali da ne dajemo obećanja koja ne možemo ispuniti. Takođe je značajno da se procesi konstituisanja opštine Petnjica i njenih organa do kraja sprovode na kvalitetan način zbog čega bi Skupština Crne Gore danas trebala dati podršku o imenovanju predloženih članova opštinske izborne komisije i na taj način omogućiti građanima Petnjice 4 nastavak procesa stvaranja opštine, ali i implementaciju naše, u maju donošene odluke o proglašenju opštine Petnjice. Bošnjačka stranka je potpisivanjem zahtjeva za vanredno zasijedanje Skupštine i prijedloga odluke, a zatim i podnešenih amandmana o imenovanju članova opštinske izborne komsije, naglasila značaj tog organa i time, naravno, dala svoju punu podršku održavanju izbora u Petnjici koji su zakazani za novembar ove godine. Ovakvo jedno rješenje je racionalno i u cilju je efikasnijeg sprovođenja izbora. Smatramo da će predloženi sastav Opštinske izborne komisije Petnjica imati kapaciteta da na kvalitetan i profesionalan način sprovede predstojeće lokalne izbore. Kao što je navedeno u obrazloženju predložene odluke, pravni osnov za donošenje jedne ovakve odluke sadržan je u članu 39 Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, kojim je propisano da članove opštinske izborne komisije novoosnovane opštine imenuje Skupština Crne Gore. Rješenje da sastav Opštinske izborne komisije Petnjica čine članovi Državne izborne komisije, nije bilo dovoljno dobro, jer kako su ukazali pravnici, predložena komisija bi bila u konfliktu interesa. Bili bi i prvostepeni i drugostepeni organi odlučivanja. Zato su predloženi amandmani poslanika Rastodera, Kovačević i Mustafića ponudili rješenje za koje smatramo da je u ovom trenutku najbolje. Moram priznati da pomenuti Zakon o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, ali i Zakon o finansiranju političkih partija u narednom periodu treba mijenjati i dopuniti, kako bi se na kvalitetan način definisali članovi koji se odnose na poglavlje konstituisanje organa novoosnovane opštine. Kako je ovo za nas jedno novo iskustvo, kada su u pitanju izborna pravila u novoosnovanim opštinama smatramo da bi novim rješenjima u pomenutim zakonima prevazišli neke danas moguće nedoumice i precizirali određene procedure. Politički dogovor za finansiranje rada organa za sprovođenje izbora, izborni materijal i druge troškove za sprovođenje izbora je za nas prihvatljiv. To 5 je zaista i realno rješenje, s obzirom da znamo u kakvim su finansijskim problemima opštine, posebno one na sjeveru naše države. Takođe smo ubijeđeni da bi svako odlaganje održavanje izbora stvorilo nevjericu kod građana Petnjice, a samim tim i dovelo u pitanje iskrenost određenih političkih subjekata koji su glasali za vraćanje statusa opštini Petnjica. Ukoliko postoji najmanja sumnja u kvalitet i dobro funkcionisanje opštine Petnjice, jedini način je da istu i otklonimo, jeste davanje podrške Prijedllogu odluke i njenim amandmanima. Mi u Bošnjačkoj stranci nemamo takvu sumnju. Vjerujemo da će formiranjem opštine, odnosno njenih organa, nestati poteškoće sa kojima su se građani Petnjice suočavali svih ovih godina i da će to takođe dovesti do poboljšanja njihovog, prije svega, materijalnog i socijalnog statusa. Zbog svega navedenog, kao i zbog obećanja koje smo dali građanima Petnjice, Bošnjačka stranka će podržati ovu odluku i predložene amandmane o formiranju Opštinske izborne komisije Petnjice, kako bi građani Petnjice mogli slobodno iskazati svoju volju u biranju političkih predstavnika, za koje smatraju da će ih na najbolji način predstavljati. Zahvaljujem, predsjedniče.
 • Hvala, kolega Zoronjiću. Na redu je koleginica Ljerka Dragičević.
 • Zahvaljujem, gospodine predsjedniče Skupštine. Gospodin Nimanbegu je odustao od svoje rasprave danas, pa bih vas zamolila ako možemo gospodin Andrija Popović i ja da podijelimo vrijeme, jer ja hoću samo da pozdravim ovo sve skupa. Hvala. 6 Uvažena Skupštino, uvaženi predsjedniče i potpredsjednici, uvaženi građani, U ovom uvaženom domu prije par mjeseci usvojili smo inicijativu o formiranju opštine Petnjica. Sada u ime kluba četiri partije Force, Demokratske partije, HGI i Liberalne partije spremni smo prihvatiti i podržati odluku o imenovanju Opštinske izborne komisije, tako da se stvore uslovi za prve, veoma važne lokalne izbore opštine Petnjica, koji su veoma važni, kako sam rekla za samu opštinu, i sa nadom da će tako brzo biti i u Tuzima. Stanovnicima Petnjice u ime četiri partije Forca, Demokratske partije, Hrvatske građanske inicijative i Liberalne partije, želimo svu sreću i dobre i uspješne prve lokalne samostalne izbore u Petnjici. Samo toliko. Zahvaljujem.
 • Hvala Vama, koleginice Dragičević. Kolega Popović. Izvolite.
 • Poštovana Skupštino, uvažene građanke i građani Crne Gore i crnogoske dijaspore, sve vas pozdravljam. Imali smo popriličnu pauzu u radu plenuma. Samo da kažem da opština Petnjica je izgubila status opštine 1957.godine, prije 56 godina. Dobro je što ga je povratila. Bolje bi bilo da je to bilo i ranije. Mislim da je 1990.godine prvi put pokrenuta inicijativa, ali nije dobro da imamo sada jednu dosta neizvjesnu situaciju oko toga kako će se imenovati Opštinska izborna komisija. Siguno je da je najmanje loše rješenje od svih ovih rješenja ovo koje je sada predloženo amandmanski da to bude Opštinska izborna komisija Berane. Sigurno je da je to daleko, daleko bolje rješenje nego ono prvobitno, da čitav izborni proces vodi Državna izborna komisija. Liberalna partija će podržati to rješenje da Opštinska izborna komisija Berane vodi čitav 7 izborni proces, naravno to će trajati samo do momenta dok se ne konstituišu svi organi lokalne vlasti u Petnjici. Nije dobro da Liberalna partija, kao parlamentarna partija, kao partija koja ima opštinski odbor u Petnjici, nema svog predstavnika u Opštinskoj izbornoj komisiji. Mi ćemo sada pokušati da reagujemo amandmanski, a svakako ćemo podržati amandman Pozitivne Crne Gore da Pozitivna Crna Gora ima svog predstavnika u Opštinskog izbornoj komisiji. Hvala.
 • Hvala Vama, kolega Popoviću. Na redu je koleginica Azra Jasavić, u ime Pozitivne Crne Gore, a priprema se kolega Rifat Rastoder u ime Socijaldemokratske partije.
 • Zahvaljujem, predsjedniče. Poštovani predsjedniče, poštovane kolege, poštovani građani, poštovani Petnjičani, dobar dan gdje god da ste. Srećni vam prvi izbori. Prvi put birate svoju vlast, i to lokalnu. Zato u pamet se dobro, Petnjičani. Znam da ste svjesni značaja 16.novembra i izbora vaših predstavnika. Do sada ste birali one koji su vas rastjerali. Zato je Petnjica preselila u Luksemburg. Luksemburg je najveće biračko mjesto u Petnjici. Petnjica je zbog pogubne ekonomske politike ove vlasti u prilici da intenzivno od 12 mjeseci živi samo dva mjeseca, ostala Crna Gora živi svih 12 mjeseci. Jul i avgust su mjeseci života Petnjice. Gospodo iz DPS-a, želim da vam postavim pitanje, vjerujem da ćete možda znati, a možda i nećete, odgovor na to pitanje. Koliko je vjenčanja bilo u Petnjici u julu i avgustu ove godine kada Petnjica živi? Kako Pozitivna Crna Gora živi sa narodom Petnjice i cijele Crne Gore i predstavlja ono što narod 8 misli, moram vam reći da je bilo 50 vjenčanja. Drugo pitanje za vas je da li znate koliko je od tih bračnih parova ostalo u Petnjici. I odgovor za vas - od 50 bračnih parova koji su se vjenčali u Petnjici samo je jedan bračni par ostao da živi i dalje tu. Vjenčanja su radosni događaji. Okupe se porodice, prijatelji, komovu, svi se razmile od radosti i miline, ali već u septembru oni više, zahvaljujući vašoj politici, nijesu u Crnoj Gori. Da ste htjeli da mislite o Bihoru i da ulažete u Bihor i Petnjicu, imali ste kad za 24 godine, ali vi se Bihora i Petnjice sjetite samo kada su izbori. Nemojte, poštovani Petnjičani, da više dozvolite da se vas sjete samo kada su izbori. Nemojte da održavate na vlasti one koji samo koriste vaše glasove da bi se baškarili u svojim foteljama i uživali u privilegijama koje im one donose, dok vi nemate koru hleba. Vama treba ozbiljna lokalna vast, vama treba ozbiljna državna vlast koja će ekonomski da osnaži Petnjicu, koja će ekonomski da osnaži Crnu Goru, vama treba vlast koja će da brine kako će Petnjica stati u ekonomskom smislu na sopstvene noge. Ova vlast to ne misli. Zašto to kažem? Vrlo konkretan dokaz, molim vas, Petnjičani pažljivo me saslušajte. Pozitivna Crna Gora, konkretno moj uvaženi kolega Mladen Bojanić podnio je amandman na Zakon o PDV-u kojim je tražio da se 70% od prihoda PDV-a usmjeri za razvoj sjevera, moga sjevera, našeg sjevera, crnogorskog sjevera. Niko od gospode koju vi glasate i koju vi održavate na vlasti nije prihvatio amandman Pozitivne Crne Gore da se 70% od onog što se od PDV-a uzme uloži u razvoj sjevera, pa i vašeg grada, jer to ovu vlast ne zanima. Dragi moji Petnjičani, upravo su oni koje vi glasate zaustavili razvoj Petnjice i raselili kompletnu Petnjicu. Znam da vi nijeste sve ono što DPS i SDP jesu, zato znam da ćete ovaj put znati da izaberete one koji će raditi za vaše interese, a ne za lične i sopstvene. Zahvljujem.
 • 9 Hvala Vam. Samo da nam Petnjica ne bude kao Nevada, mjesto za brza i laka vjenčanja. Kolega Rastoder, a iz SNP-a će se obratiti kolega Neven Gošović. Izvolite.
 • Dame i gospodo, vjerujem da će Petnjičani znati da izaberu, jer su to znali sve ovo vrijeme, ali da konstatujem i ja i da primijetim da je nova opština Petnjica, evo što bi se reklo, ni kriva ni dužna, ponovo u žiži pažnje i hoću da vjerujem da to nije ničijom namjerom, ali ipak nepotrebno umjesto očekivane podrške i pomoći građanima nove opštine i njihovim predstavnicima nedovoljnom međuinstitucijalnom komunikacijom i kašnjenjem u izvršavanju zakonskih obaveza već na prvom koraku šaljemo im, rekao bih, zbujujuću poruku. To nije dobro i molim ovaj dom, molim kolege i koleginice da makar danas to ne činimo već da na što je moguće efikasniji način, kao prvo izvučemo nauk, da nam u komunikaciji i funkcionisanju čak i najviših državnih institucija nešto ne štima, te da se mora više učiniti da se slično više ne dešava. Kao drugo, da donošenjem odluke o imenovanju privremene opštinske izborne komisije stvorimo što korektnije formalno pravne pretpostavke za realizaciju već raspisanih parlamentarnih izbora. Konačno, kao treće i najvažnije, da konstruktivnom raspravom pošaljemo zajedničku poruku ohrabrenja građanima Petnjice da im kao i do sada tokom čitavog višedecenijskog perioda zalaganja za vraćanje statusa opštine i tokom predstojeće izborne utakmice vrhovni cilj, interes budu upravo dugoročni opstanak i napredak novoobnovljene opštine. Što se tiče načina zakazivanja današnje sjednice on je kao što znate posledica činjenice da su raspisani izbori za parlament nove opštine, a da još 10 nije imenovana opštinska izborna komisija koja bi te izbore sprovela, s toga smo kao grupa poslanika i podnijeli zahtjev za sazivanje vanredne sjednice Skupštine koja bi donijela odluku o imenovanju komisije. Predlog odluke se temelji na odredbi člana 39 Zakona o teritorijalnoj organizaciji u kojem je jedno čitavo poglavlje posvećeno upravo konstituisanju organa novoosnovane opštine. Odredbama pomenutog člana za razliku od uobičajene procedure propisane Zakonom o izboru odborinika i poslanika po kojima opštinsku izbornu komisiju bira Skupština odnosne opštine, propisuje se da opštinsku izbornu komisiju nove opštine imenuje Skupština Crne Gore. Sljedstveno tome, pošto se istim odredbama preciznije ne razrađuju kriterijumi za sastav i imenovanje ove komisije, predlagači su u prvoj verziji predloga odluke, rukovodeći se principom pravne analogije sa imenovanjem državne izborne komisije i za sastav opštinske izborne komisije Petnjice predložili upravo članove Državne izborne komisije. Uvidjevši, međutim, da bi se imenovanjem istih članova Državne izborne komisije i u opštinsku izbornu komisiju mogao pojaviti problem određenog konflikta pri odlučivanju i sprovođenju predviđenih zakonskih procedura, ja sam zajedno sa koleginicom Zoricom Kovačević i kolegom Mustafićem, a u konsultaciji, naravno, sa ostalim potpisnicima Predloga odluke na ovaj Predlog odluke podnio tri amandmana. Za razliku od prethodnog predloga odluke o amandmanskim predlozima smo se kod imenovanja komisije rukovodili principom pravne analogije sa imenovanjem i sastavom ostalih opštinskih izbornih komisija i konkretno uz manje korekcije analogijom sa imenovanjem i sastavom opštinske izborne komisije Berana, čiji su organi lokalne uprave, kao i Skupštine Opštine shodno odredbama članova 48, 49 i 50 Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore i dalje sve do konstutuisanja Skupštine Opštine Petnjica i odgovarajućih organa uprave, mjesno nadležni i za područje nove opštine. Držimo da je to, pogotovo za stanovišta racionalnosti, odnosno 11 ekonomičnosti pa ako hoćete i efikasnosti adekvatnije rješenje nego, čuo sam takođe i pozitivne ocjene, nego u prethodno predloženoj verziji odluke. Amandmanom 2 smo predvidjeli da mandat pomenute opštinske izborne komisije traje samo do imenovanja nove opštinske izborne komisije Petnjice koju je, shodno članu 24 Zakonu o izboru odbornika i poslanika, dužna imenovati novokonstituisana skupšitna opštine. Što se tiče amandmana 3, na sugestiju iz rasprave u Zakonodavnom odboru predložili smo da se sredstva za realizaciju izborne aktivnosti s obzirom da i ako se radi o izdacima tek od nekoliko desetina hiljada eura nijesu planirani niti budžetom Skupštine Opštine Berane, niti budžetom Skupštine Crne Gore, obezbijede iz rezervi budžeta Crne Gore, shodno odredbi koja predviđa finansiranje ovih aktivnosti u slučaju vanrednih ili sličnih aktivnosti. Amandmani su inače u međuvremenu podržani na nadležnim odborima i kao takvi postali su sastavni dio odluke, tako da molim kolege i koleginice da to imaju u vidu i da u raspravi imaju u vidu prečišćeni tekst predloga predmetne odluke koju ste, vjerujem, dobili ili je bar tako bilo dogovoreno da vam bude podijeljena da se lakše možete snaći. Dakle, uz zahvalnost svima koji su i do sada participirali uobličavanju i procesuiranju predmetne odluke, ja se unaprijed zahvaljujem svima na konačnoj podršci, a svim građanima novoosnovane Opštine Petnjica želim uspješnu izbornu utakmicu. Naravno, propustio bih ako ne bih rekao da to prije svega želim socijaldemokratima Opštine Petnjica koji su sve ovo vrijeme potvrdili se na način kakav je trebalo da se potvrde i kakav je dostojan civilizovanog političkog ponašanja i rada. Hvala vam.
 • Hvala, kolega Rastoder. Kolega Gošović u ime SNP-a, a priprema se Miško Vuković u ime DPS-a. Izvinjavam se, preskočim Front, nekako. Ne, ja velike ne vidim, a male vazda 12 vidim. Izvolite.
 • Zahvaljujem, predsjedniče. Koleginice i kolege, poštovani građani, Prvi izbori za odbornike Skupštine opštine Petnjica održaće se a da nijesu doneseni odgovarajući propisi za njihovo sprovođenje. Tako sada, umjesto primjene propisa za sprovođenje izbora u novoosnovanoj opštini imamo slobodnu, zakonom nepropisanu, shodnu primjenu propisa, koji se odnose na postupak izbora organa za sprovođenje izbora u već postojećim opštinama. Međutim, kriterijumi za obrazovanje opštinske izborne komisije i biračkih odbora u postojećim opštinama, u kojima su održavani izbori, ne primjenjuju se u odnosu na novoosnovanu opštinu, što će se u krajnjem negativno odraziti na prava birača koji imaju prebivalište u Petnjici i koji bi trebalo da imaju svoje predstavnike u opštinskoj izbornoj komisiji, koja će sprovesti prve izbore u Petnjici. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore kojim je formirana opština Petnjica, ovaj parlament donio je 28. maja ove godine. Tada je propušteno da se uredi pitanje načina sprovođenja prvih izbora u novoosnovanoj opštini ili pak da se ukaže na potrebu da se to pitanje uredi u hitnom postupku dopunama Zakona o izboru odbornika i poslanika. Ali je zato odbijen amandman SNP-a, čijom primjenom je trebalo obezbijediti da se istovremeno sa izborima za odbornike i u novoosnovanoj opštini Petnjici održe izbori u Beranama, kao opštini u kojoj je došlo do teritorijalne promjene. Amandman SNP-a je odbijen, iako je svima bilo više nego jasno da su izbori neophodan uslov kako za konstituisanje vlasti u novoosnovaj opštini, tako i za legalitet vlasti u opštini kod koje je nastupila teritorijalna promjena. 13 Zakonom o teritorijalnoj organizaciji sadrži odredbu da članove opštinske izborne komisije novoosnovane opštine imenuje Skupština Crne Gore. Ali, nema niti jedne riječi na osnovu kojih kriterijuma će Skupština Crne Gore imenovati članove komisije koja će sprovesti prve izbore u novoosnovanoj opštini. Zato smo i imali predlog poslanika partije na vlasti da to budu članovi Državne izborne komisije, a zatim kada se pokazalo da je takav predlog neodrživ iz mnogo razloga, a prije svega iz razloga zakonitosti, danas imamo predlog da članovi opštinske izborne komisije Berane u izmijenjenom sastavu od jednog člana i četiri zamjenika uključujući i zamjenika predsjednika komisije, budu članovi izborne komisije Petnica koja će sprovesti prve izbore. Ono što je dobro jeste da su ovi sada određeni zamjenici članova jedan član te komisije lica koja imaju biračko pravo u Petnjici, dakle, građani Petnjice. Članom 38, stav 2 Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, propisano je da prve izbore za Skupštinu novoosnovane opštine raspisuje predsjednik Crne Gore u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu kojim je osnovana nova opština. Zakon kojim je osnovana opština Petnjica stupio je na snagu 16. juna 2013. godine i rok od 90 dana kada je predsjednik države bio dužan raspisati izbore, isticao je 17. septembra 2013. godine. Međutim, odluku o raspisivanju izbora za odbornike u Skupštinu opštine Petnjica, predsjednik države donio je nešto ranije, 2. septembra ove godine i time iznenadio predsjednika Skupštine i Skupštinu Crne Gore koja nije donijela odluku o imenovanju izborne komisije novoosnovane opštine niti riješila pitanje finansiranja tih izbora, već to činimo tek danas. Kao i SO Berane koja prije raspisivanja izbora, saglasno zakonu, nije donijela odluku o broju odbornika kojim će se birati na prvim izborima SO Petnjica već je to uradila prije neki dan. Na taj način ušlo se u izborni proces za izbor odbornika u Skupštini opštine Petnjica bez organa za sprovođenje izbora, bez odluke o načinu finansiranja tih izbora, bez odluke o broju odbornika koji će 14 se birati na tim izborima što se ni u jednoj državi kojoj je stalo do vladavine prava i poštovanja slobode i prava građana ne bi smjelo dogoditi. Ali, time i to treba reći, budućim učesnicima u izbornom procesu nije povrijeđeno neko konkretno izborno pravo jer rok za prvu izbornu radnju, podnošenje izbornih lista za odbornike počinje teći od 23. septembra ove godine, a do tada ćemo valjda imati izbornu komisiju koja će otpočeti sa radom. Donesenim odlukama o raspisivanju izbora, predsjednik države je 2. septembra 2013. godine odlučio da se izbori u Mojkovcu i Petnjici održe u subotu 16. novembra. Nakon što je SO Cetinje donijela odluku o skraćenju mandata uslijedila je i odluka predsjednika države da se izbori za odbornike u SO Prijestonice održe, takođe, 16. novembra. Javno smo postavili pitanje na koje nije bilo odgovora. Zašto se predsjednik države opredijelio da se izbori održe u subotu 16. novembra a ne u nedjelju 17. novembra kao neradnog dana. Po nama, razlog je samo jedan i nema ništa zajedničko sa slobodnim i demokratskim izborima. Ne mali broj birača sa sjevera Crne Gore primoran je da nalazi posao na primorju. Oni treba da dobiju odobrenje poslodavaca da u subotu napuste posao da bi došli da glasaju u mjestu svog prebivališta Mojkovcu, Petnjici, na Cetinju, gdje su upisani u birački spisak. Taj problem posebno je izražen u Mojkovcu i to je aktuelnoj vlasti dobro poznato. Pod prijetnjom poslodavaca da će ostati bez posla, značajan broj tih birača se ne usuđuje da tog dana napusti posao i dođe u mjesto svog prebivališta da glasaju. Strah od gubitka posla ih tjera da u svemu tome javno ne progovore. Naravno, ovo su naša iskustva sa prethodnih izbora, ali ne vjerujemo da će se bilo što u pozitivnom smislu promijeniti i na ovim lokalnim i zborima, mada bi željeli da to bude tako. Umjesto da se otklone sve te sumnje i izbori raspišu za nedjelju 17. novembra predsjednik države je ponovo odlučio da se ti izbori održe u subotu čime se samo podstiče dalje nepovjerenje građana u legitimnost izbornog 15 procesa. Poslanici Socijalističke narodne partije, podržaće predlog odluke o osnivanju opštinske izborne komisije Petnjica, kako bi se stvorili uslovi za održavanje ovih izbora. U svemu je svakako najvažnije da se u predstojećem vremenu stvore uslovi da Petnjičani svoju izbornu volju izraze na posve slobodan i demokratski način. Tako će jedino prvi izbori za odbornike u SO Petnjica i imati smisla. Građani Petnjice izabraće 16. novembra svoj predstavnički dom u kome će donositi najznačajnije odluke od njihovog neposrednog životnog interesa. Zato je i u njihovom najvećem interesu kakvu će odluku donijeti na tim izborima. Mi u Socijalističkoj narodnoj partiji Crne Gore, potpuno smo sigurni da ćemo imati svoje predstavnike u tom domu i činiti dio te vlasti u novoosnovanoj opštini Petnjica. Više je razloga za to. Prvo, Socijalistička narodna partija je građanska partija ovorena za sve i duboko smo ubijeđeni da ćemo svoj, taj građanski kapacitet pokazati onamo gdje je to i najpotrebnije, a to je u opštini Petinjica. Takođe, kao partija koja u svom programu baštini ideje slobode, jednakosti, pravde, solidarnosti, socijalne pravde sa izbornom listom koju će činiti ljudi od kredibiliteta prepoznati u Petnjici kao takvi, duboko smo ubijeđeni da uspjeh SNP-a, da bude dio te vlasti, da ima svoje predstavnike u tom domu, neće izostati na tim izborima. Nije nam potrebna ta vlast radi vlasti, već da uradimo sve ono što zaista želimo da damo svoj doprinos za svestrani razvoj toga kraja. Ta potreba će i te kako biti izražena, jer Petinjica tek treba da formira svoje organe vlasti, tek kreće sa rješavanjem brojnih problema, ali kreće da tako kažem iz početka i treba da ne bude opterećena sa svim onim što je do sada činilo negativno u radu i razvoju bilo koje lokalne samouprave, to je šansa dakle, da tu svoju lokalnu samoupravu postavi na jednim drugim osnovama koje će značiti jedan svestrani rad i jedan zajednički rad za dobrobit svih građana Petnjice. A u svemu tome, duboko smo ubijeđeni, SNP-a će dati svoj 16 maksimalni doprinos kao što je i dala u postupku osnovanja opštine Petnjica. Zahvaljujem.
 • Zahvaljujem, kolega Gošoviću. Kolega Danilović da se pripremi, a kolega Vuković se i dalje priprema za kraće izlaganje. Izvolite.
 • Uvaženi građani, koleginice i kolege, gospodine predsjedniče, Pokušavam da zamislim situaciju u nekoj od evropskih zemalja, a Evropa je naša budućnost, u kojoj bi primjena zakona i poštovanje Ustava zavisilo od toga da li predsjednik države ili neko ko ima slično ovlašćenje u drugoj demokratskoj zemlji ima dobar odnos sa nekim s kim treba da korespondira kao sa šefom druge državne institucije. Moram na početku, zbog toga što su ovo vrlo osjetljiva vremena zahvaljujući vama koji neprekidno vladate dvadeset godina, da kažem da Demokratski front čestita iskreno opštinu Petnjica. Glasali smo, glasaćemo i za opštinu Tuzi. Mislimo da je ta decentralizacija, kad je ekonomski opravdana, poželjna, i želimo da dobiju poštene izbore i poslije poštenih izbora, poštenu vlast. Uvaženi građani Petnjice, uz ovu čestituku ide i nešto što ćete vi dobro razumjeti, jer ste dobro naviknuti da razumijete krajnosti. Preko vas kojima treba odmah dati opštinu i ustoličiti DPS na vlasti, makar tako misle oni koji projektuju rezultate u dvadesetdrugoj opštini, ako će biti problema u prethodnim opštinama pošto ne cvjetaju ruže, preko vas treba da se prelomi sudbina građana Berana. 17 Demokratski front smatra da je gospodin Filip Vujanović napravio nedopustivu stvar, zakonsko ovlaštenje koje mu pripada, a na to zakonsko ovlaštenje nadležnost broj 10 iz nadležnosti predsjednika države upućuje ostale nadležnosti, zloupotrijebljeno je. On je raspisao izbore a da prethodno nijesu bili omogućeni uslovi za njihovo održavanje. Ne možete raspisati izbore a da nema organa koji izbore sprovodi. Izborne radnje, makar po slovu papira počinju danom raspisivanja. Mi do danas, gospodine Krivokapiću, nemamo opštinsku izbornu komisiju u Beranama, odnosno u Petnjici. Zbog čega je to uradio? Zašto neko ko je ranije dok je bivao predsjednik je smatrao da je malo zakletva iz Ustava, nego je dopunjavao vlastitim domišljanjem zakletve. Misli da treba raspisati izbore u novoosnovanoj opštini, time što će ih raspisati u subotu. A zar je moguće, da je ta zakletva od ranije toliko važna, da tamo gdje piše zakonodavac - neradni dan, on u radni dan... Subota je radni dan. Ako ne vjerujete, konsultujte zakon. Dva puta je prekršio zakon iz partijskog interesa i pokazao da nije pravi predsjednik Crne Gore. Ne meni, ja to znam od početka, nego vama. On je potpredsjednik Demokratske partije socijalista i u ovom slučaju se tako ponaša. Zar je vrijedno da mi ovdje raspravljamo o tome, zašto u subotu? Pa je li moguće da u Petnjici nema nedjelje? Je li moguće da je uz to što je ukradena i koja godina života, ukraden i jedan dan cijeli, iz sedmice izbačen? Je li jednostavnije nešto gospodinu Vujanoviću da to bude u subotu, nego što je prirodno svim drugim građanima da bude u nedjelju ili je morao da poštuje rokove? Kao prošli put kad je raspisivao dok je bivao predsjednik, za vrijeme vjerskog praznika, pa kad ga zamolimo da promijeni on se vrati pa promijeni. Zar ne bi bilo logično, uvažene kolege, da danas kad ovaj posao završimo, kad po slovu zakona izaberemo opštinsku izbornu komisiju, imenujemo je, tako piše u Zakonu o teritorijalnoj organizaciji, zatražimo od gospodina Vujanovića da povuče svoju ranije ishitrenu odluku o raspisivanju 18 izbora, i primjeri je sadašnjim, stečajnim uslovima i raspiše izbore za Petnjicu, a mi odmah pribjegnemo izmjeni Zakona o teritorijalnoj organizaciji i kažemo da se automatski održe izbori u Beranama. A evo zašto. Zbog toga što je narušeno osnovno, elementarno, demokratsko načelo - jedan čovjek jedan glas. Zato što kršite i tu Ustav. Zabranjena je diskriminacija po bilo kom osnovu. Niko ne može imati višak prava. Ako danas damo višak prava zato što politički i partijski odgovara DPS-u, stanovnicima Grblja ili Petnjice, sjutra ćemo pojedinačno birati kome višak, kome manjak. Građani Petnjice su glasajući na lokalnim izborima minulim za Skupštinu opštine Berana izabrali svoju lokalnu vlast tada. Imaju svoje odbornike. Mislim čak, iako ovo ne tvrdim, da je predsjednik Skupštine opštine Berana do skora bio Petnjičanin. Šta se može dogoditi? I samo zavisimo od dobre volje pojedinca, da imamo odbornike koji će biti predsjednici skupštine opštine u dvije opštine, to možete samo vi, i samo gospodin Filip Vujanović. Šest mjeseci će građani Petnjice biti u privilegiji i ovo će biti diskriminacija da mogu da biraju dvije lokalne samouprave, jednu u Petnjici i drugu u Beranama. Ali, ovo za Berane treba zbog toga što ste propisno, propisno urnisali Berane, pa se bojite izbora sad, nego se nadate da će Beran selo biti zaboravljeno, pa ćete nešto uraditi na proljeće. Nećete ništa. Mi to možemo da sačekamo, ali na to ne pristajemo. Zbog toga Demokratski front principijelno, iz ljudskih razloga, dok ove stvari ne raščistimo, ne može dati blanko podršku za ovakvu hajdučiju. Prije svega vjerujemo da gospodin Filip Vujanović snosi odgovornost. Požurio je, poletio da opravda to što su ga doslovce izgurali na pozornicu i rekli, ti si predsjednik. Da vrati učinjenu uslugu. Uzalud, mi smo jedna od rijetkih država koja bira predsjednika na neposrednim izborima gdje zvaničnom predsjedniku, pod znacima navoda makar za mene, "zvižde" kad se pojavi u javnosti. Zvižde presjedniku Vlade i predsjedniku Skupštine, i ministrima, i poslanicima. Predsjednik države kad dođe u poziciju da mu se zviždi, treba dobro da se 19 zabrine šta je urađeno u međuvremenu. Možda i cijela Crna Gora zna da nije u pitanju pravi predsjednik. Pravi predsjednik brine o unutrašnjoj stabilnosti. On je potpisao zakon koji je nedostatan. Potpisao ga, a onda kaže, mi smo krivi. Je li se on obratio eventualno predsjedniku Parlamenta i rekao, gospodine Krivokapiću cijenim da Parlament nije uradio svoj dio posla. Da ne bi trpjeli građani Petnjice zbog vas i zbog nas, predlažem da Vi zakažete sjednicu, imate na to pravo ili ima pravo poslanik, nema pravo predsjednik, vanrednu sjednicu Parlamenta dopunite nedostatna zakonska rješenja, a ja ću potom da raspišem izbore. Ne, nego je rvanje s Parlamentom. Da vas podsjetim. Gospodin Filip Vujanović zvanično, za mene je to vrlo upitno, predsjednik Crne Gore, nema prvi put u njenoj istoriji i jednopartijskoj i onoj drugoj, prethodnoj, svetoj, teokratskoj podršku većine u ovom Parlamentu. Zbog toga se na takav način i odnosi prema Parlamentu. Umjesto da ga to uozbilji i upozori, gospodin koji je na mjestu predsjednika Crne Gore kaže da to nije važno. I naravno, sad ćemo mi da upodobimo svoje odluke njegovoj ishitrenoj odluci, da bez prethodnih uslova makar za njih bili krivi i mi, raspiše izbore. A šta bi bilo uvažene koleginice da je u međuvremenu neko, a recimo evo, Parlament na to ima pravo, uveo vanredno stanje? Da li bi neko obavijestio predsjednika, da li bi bio, da li bi izvolio da ga obavijesti da tada nije obavezan da raspiše izbore, vanredno je stanje? Postoje ograničenja u Ustavu. On postoji i ima tim stručnjaka. Treba da zna kad nema uslova ovo što je dobio kao pravo je upisano voljom Parlamenta u zakonu, u zakonu ne u Ustavu. On raspisuje izbore za Skupštinu, a mi smo upisali u zakonu da raspisuje i za novoosnovane skupštine, samo u tom slučaju. I rekoh vam, alineja 10 ili stav 10 kako god hoćete, to su njegova dopunska ovlaštenja. Dakle, koleginice i kolege, uvaženi građani Petnjice, ko god tamo pobijedio vašom voljom, neka mu je sa srećom. Ali, dok se ovako raspisuju iz političkih potreba izbori, neće biti na pošten način konstituisana poštena vlast. 20 Hajte da ovo uradimo kako valja. Ajte danas da izaberemo, pošto smo se na kraju dozvali, zakonitu opštinsku izbornu komisiju. Ali, da ipak uputimo dopis ovdje do nas gospodinu Filipu Vujanoviću i zamolimo ga lijepo, kao Parlament koji ipak misli većinski da on nije pravi predsjednik Crne Gore, da povuče svoju prethodnu odluku, pravi nam probleme u tehničkom smislu i da zakaže nove izbore, pa da na njih bez ikakvog predumišljaja i s umišljajem, nego s čistom i dobrom voljom i namjerom izađemo na izbore i izmjerimo se. I da ih raspiše u nedjelju pošto definitivno, evo, ne možemo da se složimo, ako on nema neki meni nepoznat privatni razlog, zašto u subotu koja je radni dan, a ne u nedjelju? Neću da vjerujem da je neko uticao na njega toliko da kaže, Filipe ili predsjedniče, kako ga oslovljava već ko, daj u subotu da doskočimo. Pa gdje baš u sred priče o vraćanju povjerenja, u subotu. Čitao sam uporedna iskustva, rijetko gdje sam čuo da su izbori u subotu, ali predsjednik kad računa on ima problem, uvijek ima problem. Na žalost, umnožio se taj problem od kako on ima problem i sa svojim predsjednikovanjem. Hvala lijepo.
 • Hvala Vam. Izvolite, kolega Vukoviću.
 • Uvažene koleginice i kolege, poštovani građani, Govoriću o meritumu ove odluke. Neću koristiti naš klub, ovu sjednicu da se obraćam srceparajućim izjavama i najavama građanima Petnjice. Mi smo se njima obratili prije 20 godina i oni znaju kako biraju i šta će birati, moguće i uz osmijehe nekih kojima izbori u Petnjici na kraju neće biti po volji. Koleginice i kolege, činjenica je da je predsjednik Crne Gore raspisao 21 izbore u novoformiranoj opštini Petnjica za 16. novembar ove godine. Otvorio je, a i danas se otvara jedan broj pitanja na koje nadležni državni organi trebaju dati što prije odgovor, pri čemu moram priznati da je nepotrebno u javnosti pokušao da se stvori utisak o već sada izvjesno neregularnim uslovima u kojima će izbori biti održani. To nije tačno i to nije dobro iz više razloga. Iznijeću stav Poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista i zamoliti da u ovom parlamentu pokušamo dogovoriti racionalan pristup do sada urađenom, a i na način, takođe, racionalnog odnosa i način racionalnog odnosa prema otvorenim pitanjima, što sve zajedno može, bez većih posljedica da sanira eventualno dosadašnje propuste i obezbijedi potpuno zakonit ambijent za održavanje tih za Petnjičane, ali i Crnu Goru vrlo važnih izbora. Prvo, potpuno je nepotrebno i politički neopravdano, krenuti od toga jer je to bilo sada i na kraju, prije mog nastupa, rečeno, da se odluka predsjednika države o datumu održavanja izbora za 16. novembar dovede pod znak pitanja, kada se radi o njenoj zakonskoj utemeljenosti. To je nepotrebno. Da li je politički očekivano? Odmah da kažem, bar određenih političkih struktura, pa i u ovom parlamentu za svu kritiku, za, po nekima, evidentne već sada i potencijalne propuste usmjere ka predsjedniku države, mislim da jeste. Odmah ću reći da se, po meni, bez ikakve sumnje, radi o onima koji nastavljaju predizbornu, odnosno postizbornu negativnu kampanju u odnosu na izbor novog starog predsjednika države, i neću više o tome. Međutim, činjenica da su prigovori ma koliko politički euforično saopštavani i od strane pojedinih medija koji oblikuju javno mnjenje nekritički prihvatani kao neupitni, stvari, po meni i po nama, stoje potpuno drugačije. Ako govorimo o obezbjeđenju zakonom predviđenih uslova za regularno održavanje izbora u novoj lokalnoj samoupravi opštini Petnjica, onda treba pročitati, ali stvarno pročitati zakone, a ne čitati ih na način kako bih volio da oni govore, kojima su definisane obaveze, i to vrlo precizno i u najvećoj mjeri svih državnih i 22 lokalnih organa. Zakonom o izboru odbornika i poslanika koji je ovaj parlament usvojio dvotrećinskom većinom, obaveza predsjednika države je da na osnovu člana 95 stav 1 i Zakona o izboru odbornika i poslanika, članovi 13 i 14, kao i odgovarajućoj odredbi Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, predsjednik države je ispunio svoju ustavnu i zakonsku obavezu čime su se iste, kada je on u pitanju, završile. Drugi državni organi su trebali, dijelom, i prije moguće te njegove odluke da odrade pomenutim zakonima u njihovu nadležnost date obaveze. Ova Skupština je trebala da donese odluku o izboru opštinske izborne komisije, a Skupština opštine odluke o broju odbornika koji se biraju u biračkim mjestima i da se riješe ostala pitanja izborne infrastrukture za nove izbore u novoj opštini. Jednom riječju, prigovori da je predsjednik države prekršio normativna akta države i da je doveo do potencijalno, po nekima i realno moguće, nezakonite situacije i nereda kada su predstojeći izbori u ovoj opštini u pitanju, apsolutno ne stoje. Biću konkretan. U Zakonu o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, pored odredbi o tome šta se podrazumijeva pod teritorijom opštine Glavnog grada i Prijestonice, jednom riječju jedinice lokalne samouprave i načina mijenjanja tih teritorija sadržanim u drugom i trećem članu pomenutog zakona, u članu 38 istog je rečeno da nakon donošenja zakona kojim su izvršene teritorijalne promjene sprovode se izbori za organe opštine, odnosno opština u skladu sa zakonom tako što prve izbore za Skupštinu novoosnovane opštine raspisuje predsjednik Crne Gore u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu kojim je osnovana opština. Šta je on uradio nego ispoštovao ovu zakonsku odredbu. Zakazao u subotu. Đe piše u zakonu da to treba uraditi u neđelju. Nije to nezakonita odluka. Ko je reagovao što su lokalni izbori u Nikšiću održani 9. marta, koliko se sjećam, ove godine, takođe u subotu? Niko nije sporio zakonitost te odluke jer nema zakonskog rješenja o radnim i neradnim danima. 23 Ima drugačije stimulisanih obaveza državnih organa koje je predsjednik u ovom slučaju potpuno ispoštovao. Ponoviću, Zakonom o izmjeni i dopuni zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, usvojenom 28. maja 2013. godine, izvršena je teritorijalna podjela u Crnoj Gori na način što je osnovana nova opština Petnjica. Zakon je objavljen 11. juna te godine, a poslije osam dana 19. juna je stupio na snagu. Izbori za odbornike u Skupštini novoosnovane opštine Petnjica raspisani su za 2. septembar 2013. godine. Sve to govori da je predsjednik Crne Gore postupio u skladu sa nadležnostima utvrđenim Ustavom, Zakonom o izboru odbornika i poslanika i ostalim zakonima i raspisao izbore za skupštinu te opštine u roku koji je određen zakonom o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore najduže 90 dana od stupanja tog zakona na snagu. Hoću da kažem da je predsjednik Crne Gore ovlašćen za raspisivanje izbora određenim zakonom i nije funkcija koja treba, kako se danas pokušava nametnuti, koja može ili mora da vodi računa da li su za neke lokalne izbore u ovom slučaju obezbijeđeni neki drugi uslovi u bilo kom pogledu, tako na primjer da li su drugi ovlašćeni subjekti, organi, imenovali izborna tijela, sačinili birački spisak, napravili glasačke kutije. Kritika zbog nedostatka mnogo toga pomenutog u ovom trenutku ili dijela toga ne može se staviti na teret ovom državnom organu i njegova odluka proglasiti nezakonitom. Šta bi se desilo, pitajmo se kao odgovorni ljudi, da je predsjednik države bio vođen političkim oportunitetom, a ne legitimitetom, pa da nije raspisao u roku na koji ga obavezuje zakon izbore za opštinu Petnjica, možemo samo pretpostaviti kakva bi priča bila vođena u ovom parlamentu. Šta bi se desilo da je predsjednik ignorisao svoju zakonsku obavezu, kakva bi se tek galama digla ili, važnije od toga, kakve bi posljedice po interese građana te novoformirane lokalne zajednice bila. Kolege, usmjerimo našu pažnju na naše obaveze, obaveze naše skupštine i na obaveze drugih organa koje nijesu do sada realizovane. Ova 24 skupština je članom 39 obavezna da imenuje članove opštinske izborne komisije novoosnovane opštine. U ovoj odredbi niti je propisan rok, niti bliža procedura kako to treba uraditi. Određena je samo nadležnost Skupštine Crne Gore da imenuje opštinsku izbornu komisiju. Nije valjda za to kriv predsjednik države nego mi koji smo odlučivali o zakonu. To što ispunjavamo tu obavezu danas nije kršenje zakona jer, ponavljam, rok nije određen, što je možda propust u pomenutoj normi pomenutog zakona, ali moramo odraditi posao za koji smo zakonom nadležni, jer to niko umjesto nas ne može drugi da uradi. Pošto je u pripremi ove vanredne sjednice, o tome je već bilo riječi, grupa poslanika predložila je jedno rješenje za opštinsku izbornu komisiju koje je u međuvremenu promijenjeno poslije opravdanih sugestija, to ništa ne mijenja na suštini. Zato očekujem da, kada mi formiramo opštinsku izbornu komisiju, što je u skladu sa pomenutim zakonom i našom obavezom, da će donijeti odgovarajuće odluke o broju odbornika u novoj opštini i biračkim mjestima, dakle kompletnoj biračkoj infrastrukturi za to nadležni organi. Ako bi pristali na neutemeljene kritike povodom odluke o raspisivanju izbora, povratno bi stavili pod znak pitanja mnogo toga što smo do sada odradili, a i iskrenost iskazanu kroz parlamentarnu jednoglasnost da se formira ta nova opština i pristali bi da jednu zakonito donešenu odluku pokušamo političkim nasiljem da kompromitujemo nedostacima samog zakona, pravnim prazninama za koje mi parlamentarci snosimo odgovornost kao što je prigovor da je trebalo raspisati istovremeno izbore, da tako kažem, za opštinu Berane bez novoosnovane opštine Petnjice i u opštini Petnjica. Kako je to mogao da uradi predsjednik, ako ne postoji decidna zakonska obaveza za njega da to učini? Predsjednik ne stvara pravo, predsjednik nije predlagač zakona, predsjednik sprovodi zakone i mi imamo samo da cijenimo da li je on postupio u skladu sa zakonima koji se tiču ovih pitanja. Zato mislim da treba da budemo racionalni i danas da trebamo dati prednost pravu u odnosu na politiku da bi se sve, uslovno rečeno 25 predradnje za zakonito sprovođenje izbora u Petnjici završili što prije. Na to nas obavezuje prije svega naša pozicija, a prije svega naš zajednički, nadam se zajednički interes da novoosnovana Opština bude utemeljena na zakonito sprovedenim procedurama, to od nas očekuju svi, a posebno građani Petnjice. I na kraju, na jedno pitanje ovđe postavljeno, ja sam se stvarno kao poslanik zapitao, pitajući sebe koliko je bilo svadbi u mojoj Pivi u junu i julu mjesecu ove godine. Ne znam koliko je bilo. Hvala.
 • Najviše je bilo, da Vam pomognem, u Kotoru, ali su većinom bili stranci sa kruznih brodova, tako da svi su došli i pošli. Idemo dalje, idemo ovaj drugi krug. Kolega Milan Knežević, a sprema se Rešid Adrović.Izvolite.
 • Zahvaljujem. gospodine predsjedniče, poštovana Skupštino, uvaženi građani, uvažene kolege, Prvo želim da čestitam dobijanje statusa opštine području Petnjica, ali ako se po jutru dan poznaje imajući u vidu status postojećih opština u Crnoj Gori plašim se, uvaženi građani Bihora, da se nećete mnogo usrećiti sa ovom opštinom jer je situacija takva u Crnoj Gori da se sve opštine nalaze u administrativnoj i finansijskoj komi, čak i ova čuvena Podgorica sa nekoliko mostova. Više ni gradonačelnik ne umije da izbroji koliko je u Podgorici mostova, ali eto i ona je u statusu finansijske kome. Način na koji je sproveden zakon o teritorijalnoj organizaciji u slučaju Petnjice, najbolji je dokaz o političkim projekcijama vladajuće koalicije koja je zloupotrijebila časne namjere žitelja Bihora za dobijanjem statusa samostalne opštine. Vratiću se samo jednu godinu unazad, navrat-nanos je organizovan 26 referendum 4.avgusta 2012.godine u predvečerje parlamentarnih izbora jer su i SDP i DPS imali interes da području Bihora, odnosno Petnjice zbog glasova pokažu brigu o sjeveru koji su potpuno opustošili i doveli ga u stanje puste zemlje. Kad su dobili glasove, ne onoliko koliko je trebalo pošto je DPS ostvario najgori izborni rezultat u njegovoj istoriji, došao je na 30 mandata, SDP je osvojio sedam, pa je onda osvojio osam i onda je trebalo da se dopuni do 41, trajala je ta sapunica taman kao “Sulejman Veličanstveni“ i kada su se najzad usaglasili i kada je upravo gospodin Suljo Mustafić ušao u koaliciju, odnosno Bošnjačka stranka sa DPS-om i SDP-om, sjetili su se - što ćemo da radimo sada sa Petnjicom, obećali smo građanima Bihora opštinu. Ja znam da vi odlično znate šta treba da radite sa Petnjicom, ali je problem šta da radite sa Beranama i da je bilo po zakonu, da je bilo po pravdi, trebalo je da budu izbori raspisani i u Beranama i u Petnjici. Ali, vi ne možete da dozvolite luksuz da izgubite vlast u Beranama i želite još nekih pet mjeseci na ovoj intenzivnoj njezi političke vlasti u Beranama da pokušate da ostvarite još koju privilegiju, jer u aprilu, maju mjesecu dolazi do promjena u Opštini Berane i to je jedini ključni razlog i građani Petnjice da znaju i građani Berana zašto nijesu održani izbori i u Petnjici i u Beranama, jer je Zakon o teritorijalnoj organizaciji striktan po tom pitanju i precizan. I kako ste željeli da organizujete izbore u Petnjici? Tako što ste proglasili za Opštinsku izbornu komisiju, Državnu izbornu komisiju. Ovdje ima pravnika i želim sad da ih pitam da mi objasne kako je trebalo da se Opštinska izborna komisija žali Državnoj izbornoj komisiji. Znači, Ivica Kalezić i Milisav Ćorić neka oproste na pominjanje njihovih imena, oni su predsjednik i sekretar Državne izborne komisije, trebali su u subotu taj dan da provedu kao članovi Opštinske izborne komisije, pa ako je onda bilo nekih prigovora napišu te prigovore tamo i onda idu za Podgoricu, presvuku se u međuvremenu u svojim kancelarijama i onda rješavaju prigovore koje su sami napisali u Petnjici u razmaku od tri sata putovanja od Petnjice do Podgorice. Eto, to je bilo rješenje koje ste vi ovdje 27 predložili, to je dokaz da nijeste iskreno ušli u priču oko raspisivanja izbora u Petnjici, da se radi o čistoj političkoj projekciji. A jedna od glavnih normi je fiskalni kapacitet koji precizira kako je jedna opština funkcionalna ili nije. Opština Petnjica se našla u situaciji da ne zna odakle će se finansirati izbori. Beranci su govorili mi nemamo novca, nije imala Opštinsku izbornu komisiju i pravo je pitanje kako smatrate i mislite da će ta opština funkcionisati u narednom periodu, i kao vrhunac svega - nepostojeći predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je raspisao izbore u subotu. Možda čovjek u nedjelju ne može da glasa pa je odlučio da svoje pravo glasa možda iskoristi u subotu, ja ga donekle razumijem, ima svojih obaveza. Ali, sve ovo što radite sa Petnjicom je u stvari poruka ostalim područjima kao što su Zeta i Grbalj, da će teško doći do statusa samostalne opštine. Umjesto opštine Zeti su odlučili da poklone kolektor i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za čitavu Crnu Goru. Izgleda da je Mugoša čekao da ugine onaj nilski konj na Plavnici da mu ne bi zagađivao životnu sredinu i sad ne postoje nikakve prepreke da se na području Zete , koja je trebala da dobije opštinu još 1996.godine, gospodine predsjedniče Skupštine Vi dobro znate, urađen je elaborat, on se našao kao tačka dnevnog reda, onemogućena svaka šansa da dobije status samostalne opštine i čak su ušli, zamislite molim vas, u proceduru dobijanja tenderske dokumentacije za izgradnju kolektora visokog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Znači najljepše područje u Crnoj Gori gdje je bazen Skadarskoga jezera, gdje su vinogradi, gdje su plantaže, gdje je najljepše područje za razvoj poljoprivrede i potencijala, želi da napravi, izvinite na izrazu, septičku jamu čitave Crne Gore. To želi da napravi od Zete. Sad ja želim da se poslužim riječima gospodina Đukanovića, naravno ne volim da ga često citiram, ali ako neko od vas, gospodo iz DPS-a, još uvijek govori sa Miomirom Mugošom recite mu da tu tendersku dokumentaciju može da okači mačku o rep, jer se kolektor u Zeti graditi neće. Ako u Skupštini glavnoga grada ne mogu da nađu mačka, ja ću im 28 ga iznajmiti za tu potrebu, da okače tu tendersku dokumentaciju, jer nećete uništavati 20 hiljada građana Zete i područje koje treba da bude jedna od najboljih opština i najrazvijenijih u Crnoj Gori. Zahvaljujem.
 • Hvala vam. Nadam se da nema simbolike. Naša država se u jednom periodu zvala Zeta, moguće da je nekome došlo da uništi i te državne vertikale. Idemo dalje. Kolega Rešid je spreman, a poslije njega kolega Lalošević. Izvolite.
 • Uvažene poslanice i poslanici, uvaženi predsjedniče Skupštine, poštovani građani. Formiranjem Opštinske izborne komisije u Petnjici Skupština, Vlada Crne Gore i drugi nadležni državni organi, konačno i definitivno krunišu višegodišnje aktivnosti koje su vođene povodom inicijative stanovništva područja Petnjice za vraćanje statusa opštine. Upravo zbog toga, bio sam posebno počastvovan kada sam bio u prilici da ovdje u Parlamentu lično podržim i obrazložim inicijativu za vraćanje statusa opštine i što sam ispred najjače partije u Parlamentu iznio uvodno izlaganje i bio u prilici da glasam za taj predlog. Kao što su to uradili i svi poslanici Demokratske partije socijalista, nas 30 kao i poslanici koji su sa nama u koaliciji. Upravo zbog toga, osjećam se obaveznim da i ovom prilikom izrazim zahvalnost svima onima koji su na bilo koji način bili uključeni u donošenje odluka vezano za ovaj dugogodišnji proces i to od podnosilaca inicijativa do poslanika koji su izglasali odluku, odnosno Zakon o teritorijalnom području Crne Gore kojim je to omogućeno. Međutim, moram da naglasim da su za uspjeh ovog najnovijeg zahtjeva najzaslužniji građani našeg 29 područja, koji su stvorili ambijent da se i ovom zahtjevu Petnjičana kao i mnogim drugim može pozitivno odgovoriti, iako su mnogi sumnjali i javno saopštavali da se to neće dogoditi. Tek kada je došla takva podrška prije svega od naših prijatelja iz Berana onda iz Vlade Crne Gore, ovaj predlog je dobio pozitivan ishod. Bez toga, to se i nije moglo dogoditi. Ja sam ovdje u Parlamentu kazao da nama sve i da smo mogli sami formirati opštinu ona nije bila potrebna ako to nije uz svestranu i iskrenu podršku, prije svega rukovodstva Opštine Berane, rukovodstva Demokratske partije socijalista Crne Gore i naše Vlade kao i naših koalicionih partnera. Upravo zbog toga, ja apelujem na sve Petnjičane da to i na predstojećim izborima, a i ubuduće nikako ne bi smjeli zaboraviti, što znači da se svi moramo maksimalno založiti da se u novoj opštini nastave započeti pozitivni procesi, sve u interesu bržeg razvoja ovog kraja i poboljšanja životnog standarda naših građana. Moram da naglasim da je Demokratska partija socijalista sa koalicionim partnerom bila najaktivnija u procesu vraćanja statusa, jer smo u zahtjevu građana petnjičkog kraja na vrijeme prepoznali odgovornost i spremnost da istom upornošću i jedinstvom koje su ispoljili u razvoju demokratskih procesa u našoj državi, obnovi državnosti i evroatlantskih integracija uključujući i rješavanje pitanja razvoja, socijal ekonomskih pitanja i društvenih odnosa. Pošto su,nadam se, konačno raščišćene sve dileme vezane za izbor ovog organa, kao ključnog preduslova da bi mogli da se organizuju izbori i konstituiše skupština opštine, a potom i ostali organi lokalne uprave, želim da čestitam stanovnicima Petnjice, svim partijama na tom području, koje će se nadmetati za osvajanje mandata i da im poželim puno uspjeha u radu. Međutim, moram da naglasim da je petnjički kraj isuviše dugo zaostajao u razvoju i to još od vremena socijalizma pa na ovamo. Demokratska partija socijalista sa svojim koalicionim partnerom, Vladom i lokalnom samoupravom u Beranama su u posljednjih 10 godina uradili puno da se stanje na tom 30 području značajno popravi. U prvom redu u obnovi školskih i zdravstvenih objekata, puteva, rekonsrukcije dalekovodne mreže, infrastrukture, lokalnih saobraćajnica, izgradnje vodovoda, mostova i slično i nekoliko manjih proizvodnih trgovinskih, turističkih, poljoprivrednih i drugih jedinica što će u svakom slučaju poslužiti kao nukleus, odnosno inicijalna kapisla daljeg razvoja i stvaranja povoljnih preduslova za život građana na ovom području i povećanje broja zaposlenih, što je uslov svih uslova za opstanak i dalji napredak ovog područja od dvadesetak sela. No, moram da naglasim da upravo sada kada je ostvaren jedan višedecenijski san, velika je odgovornost svih političkih subjekata na tom području da preuzmu odgovornost za sudbinu tog kraja u svoje ruke. Nije dovoljno shvatiti, sada smo ostvarili san, sada smo na vrhu, naprotiv, upravo ovu situaciju treba shvatiti i prihvatiti tako da se nalazimo tek na početku jednog mukotrpnog puta. Na novom rukovodstvu opštine i na svim građanima sada je najveća odgovornost jer će trebati mnogo truda i znoja da bi se nova vlast konstituisala na novim temeljima. To se može ostvariti uz čvrstu saradnju sa Vladom Crne Gore i njenim organima i institucijama. To je, dakle najveća odgovornost Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije...(Prekid)...najvećih partija na tom području, a naravno i svi ostali, kao što su bili jedinstveni u vraćanju statusa opštine tako jedinstvo moraju i spojiti svi građani i sve partije koje uđu u parlament, kojima to ne pođe za rukom, kada je u pitanju razvoj ove nove opštine. Opšti interes građana mora za trenutak zamijeniti lične i stranačke interese i boriti za dobrobit svih. Naravno i Vlada i uopšte država kao i dosadašnja opština Berane imaju pravo i obavezu da u granicama mogućnosti pomognu, naročito u procesu konstituisanja opštine, kao što i građani Petnjice nikada ne smiju niti mogu zaboraviti doprinos beranske opštine i države Crne Gore. Uz takva očekivanja, uz nadu da ćemo danas izabrati opštinsku izbornu komisiju Petnjice, ja se zahvaljujem na pažnji. Hvala. 31
 • Hvala vam. Imaćete još pažnje. Kolega Labudović je tražio komentar na vaše izlaganje. Izvolite.
 • Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Kolega Adroviću, a i ostale koje, ja ne znam zašto se ono što je evidentno propust u proceduri u rješavanju i stvaranju zakonskog ambijenta za završetak toga posla, stalno pokušava pokriti pitanjem statusa opštine Petnjica. Njega niko ne osporava. To smo već odlučili i tu nema vraćanja na početak, ali zbog toga što smo tako odlučili ne znači da je to sad pokriće za sve propuste i za čitav jedan pravni galimatijas koji je iskočio sa ovim pitanjem.Potpuno bi ista situacija bila da se sada raspravlja o bilo kojoj novoj opštini, nema veze s Petnjicom. Mi smo definisali, evo kolega Vuković to dobro zna i na Zakonodavnom odboru da postoje brojne, zakonske nesuglasnosti...(Prekid). Ako u Zakonu o teritorijalnoj organizaciji piše da sve poslove do konstituisanja novih organa obavljaju organi matične opštine, a valjda i organ za sprovođenje vlasti i Opštinska izborna komisija, otkud pravo Skupštini da posebno imenuje opštinsku izbornu komisiju? S druge strane, čak i u unutrašnjem sistemu odnosa u samoj Skupštini, sve izbore i imenovanja ova skupština, osim ukoliko je riječ o onim izborima i imenovanjima koji su propisani, Skupština radi na predlog svog matičnog odbora. Nijesu kolega Rifat Rastoder, Zorica Kovačević i Suljo Mustafić matični odbor. Nemojte, molim vas, pravimo stvarno presedane koji će vam se prije ili kasnije obiti o glavu i ovo je stvarno bila prilika da se sjedne i da se pročešljaju ova zakonska rješenja, da sa usaglase, jer nas isto ovo čeka i kada će biti u 32 pitanju Tuzi, Grbalj, Sutomore i sve druge opštine koje imaju pretenziju da se izdvoje.
 • Hvala Vam. Skupština može ono što ne mogu radna tijela. Izvolite.
 • Kada govorite o propustu, ja zaista o tom pravnom dijelu ove odluke koju danas nadam se da ćemo jednoglasno usvojiti, nijesam govorio, jer je gospodin Miško Vuković o tome zaista dosta kazao i mislim ko je želio pošteno da ga sluša, pošteno da priča o onom što jeste interes danas ovog Parlamenta, a interes je da stvorimo uslove da se održe ti prvi lokalni izbori u Petnjici. Mi to kada govorimo, mi govorimo iskreno, za razliku od nekih koji čestitaju formiranje opštine, ali kad dođe dan da se glasa za opštinu, nema ih. Kao što je bio slučaj i kada smo donijeli ovu odluku o vraćanju statusa opštine. Prema tome, ja zaista nijesam do kraja siguran da svi pošteno do kraja podržavamo ovo danas o čemu pričamo, jer ako je to slučaj, bez obzira na oređene pravne manjkavosti, ja mislim da je zadnji amandman i taj dio gdje je bilo primjedbi, mislim amandman da Opštinska izborna komisija do izbora u Petnjici bude Opštinska izborna komisija Petnjica i mislim da je sa tim definitivno to ispravljeno i ja ne vidim uopšte nijedan razlog da ne podržimo ovaj predlog danas i da pomognemo i da zaista damo svi, ovoga puta baš svi, jedinstveno, da ne tražimo razloge da budemo uzdržani ili da evendualno odemo da ne glasamo za jednu ovakvu odluku i da normalno uđemo u te izbore, zaista da znamo da smo svi podržali ovu jednu odluku. Hvala.
 • 33 Hvala vam. Kolega Vasilije Lalošević, izvolite, a priprema se kolega Obradović.
 • Hvala Vam, predsjedniče, poštovane kolege, poštovani građani Crne Gore, uvaženi žitelji Bihora i Petnjice, Imali smo prilike od mojih uvaženih prethodnika da čujemo mnogo tehničkih detalja i ja ne bih ulazio u taj dio. Pričaću o jednoj ljudskoj komponenti izbora koji slijede uskoro u Petnjici, a isto tako ću reći da uprkos očigledne greške da su izboru raspisani u subotu, Socijalistička narodna partija će učestvovati u njima i ovom prilikom upućujem svima apel da učestvuju na izborima i da ne stvaraju neki alibi da se ne izlazi na izbore u Petnjici, jer su izbori u subotu i u Mojkovcu i na Cetinju. Socijalistička narodna partija je građanska partija i Socijalistička narodna partija gradi svoj kredibilitet na jednakosti svih, na bogatstvu različitosti. Mi ćemo učestvovati na tim izborima i imaćemo izbore, jer imamo čestite ljude u Petnjici i petnjičkom kraju, a isto tako ćemo se truditi svim srcem da ispoštujemo sve ono što ukazuje da smo građanska partija, jer poštovani građani Crne Gore i uvaženi žitelji Petnjice, uvažene kolege, građanski koncept partije se ne brani na Cetinju, nego se brani u Petnjici i dokazuje u Petnjici. Toliko o tome, a sada da se vratim jednoj impresiji sa sredine maja mjeseca kada sam imao zadovoljstvo da boravim u uvaženoj grupaciji dijaspore bihorskog kraja i petnjičkog kraja u Luksemburgu. Imao sam takođe zadovoljstvo, hajde da se malo i pohvalim, da tu istu družinu dočekam u svome domu u Baru. I to je bogatstvo Crne Gore. Dakle, uzvratio sam na njihovo sjajno gostoprimstvo i pozvao sam ih jer su bili na crnogorskom primorju i oni su bili moji gosti. To nijesam rekao da bih se pohvalio, nego sam samo kazao da ... Neće mi poremetiti koncepciju nijedan vid dobacivanja da za svakoga ima mjesta u Crnoj Gori i da svi možemo da 34 budemo jedno kada je interes svih građana u pitanju. Da se vratim jednoj njihovoj sjajnoj rečenici. Oni kažu - do skoro je bila riječ o zapuštenoj, uspavanoj, bez ikakve perspektive i nagoveštaja boljeg života sredini. To su njihove riječi, ja ih samo citiram, a dalje kažu - danas imamo probuđenu, živahnu i veselu sredinu sa mogućnošću perspektive. Kako doći do te perspektive, pokušaću da vam prenesem dio onoga što sam čuo od njih, ne da sam ja pametan toliko niti se kandidujem za direktora Agencije za razvoj Petnjice, nego samo da kažem i vama, gospodo, koji ćete možda odlučivati, a ponavljam riječi uvaženog kolege Gošovića, odlučivaćemo i mi, šta se može uraditi u tom kraju. Pored administrativno-tehničkih stvari vezanih za sve ono što čini jednu lokalnu samoupravu i pored zahtjevnog posla oko razgraničenja pojedinih djelova mjesne zajednice, a to su sve nadležnosti lokalne samouprave, oni moraju donijeti i statut i sve zakonske i podzakonske akte, ali isto tako moraju uključiti jednu veliku stvar, jedno veliko bogatstvo koje oni moju. Odmah da se razumijemo, SNP-e je zagovarao opštinu i u Grblju, i u Petrovcu, i u Sutomoru, i u Golubovcima, i u Tuzima, i zagovaraćemo svuda onamo gdje ima realnih pretpostavki da se to može ostvariti. Zamislite sjajnu rečenicu koju su oni meni tada rekli - Nije bogat onaj koji ima sve, već onaj ko umije da barata sa onim čime raspolaže. Taj kraj ima bogatstvo, prije svega, u mladim ljudima, obrazovanim ljudima koji se nalaze i u Luksemburgu, i širom ovog zemaljskog šara. Ukoliko se iskoristi njihov potencijal u vidu aktivnog učešća dijaspore, a ja sam prepoznao da su oni izuzetno aktivni i da hoće sve da urade da svoj kraj bude bolji. Naravno, da budemo realni, taj kraj je ekonomski urnisan, ne želim da tražim krivca danas, da kažem da vi ste, gospodo iz vlasti, urnisali Petnjicu. Možda je taj ekonomski dio urnisan one 57. godine kada je ukinuta opština, ali oni sami govore da nemaju infrastrukturu, oni sami govore da nemaju puteva, 35 oni sami govore da nemaju dobrog vodovoda, oni sami govore da nemaju pogona. Možda je njihova šansa da se taj kapital, a očigledan je i oni su ga zaradili svojim radom i zaista sjajno žive, očigledno je da ih treba privući. Pa to su ta mala i srednja preduzeća. Kažu da imaju izvanrednu vodu, kažu, evo ih ljudi koji žive i potiču sa tih područja, kažu da imaju sjajnu prirodu. Zašto se ne bi mogao napraviti elaborat od strane tih učenih ljudi, mladih koje oni imaju da jednostavno naprave takozvani seoski turizam, da naprave te izvore, da naprave da ljudi iz gradske vreve pobjegnu sa primorja i iz velikih gradova upravo možda tamo. Šansa je u tim malim, srednjim preduzećima, eko selima i svemu onome što nudi. Naravno, postavlja se pitanje i zluradim će postaviti pitanje, ne samo za Petnjicu, nego sjutra i za Sutomore, i za Petrovac, i za Grbalj, i za Golubovce. Kako će oni puniti budžet? Pa naravno da će puniti budžet ako ih favorizujemo i potenciramo da rade sve ono o čemu sam vam ja sada pričao. Moram jednu stvar da kažem, taj podatak je frapantan, ali je interesantan, ja ću ga ovom prilikom reći. Kada bi Bihorci i Petnjičani glasali u tom Rumelanžu, to je grad bližu Eša, blizu glavnog grada Luksemburga, gdje živi pet hiljada, a njih je tamo tri hiljade, oni bi imali vlast u Rumelanžu. Na žalost, oni ne koriste to pravo i interesantno je oni ne izlaze u velikom broju tamo na izbore. Evo apel ako slušaju, a vjerujte da sve slušaju, vjerujte da znaju sve što mi kažemo o tom pitanju, od A do Š. Evo im možda prilika da osim svoje opštine Petnjica dobiju jednu opštinu u Luksemburgu, a zove se Rumelanž, u Ešu od 20.000 živi 4-5.000 i tako dalje. Nijesu loša ova putovanja skupštinskih delegacija, ne troše se pare zarad turističkih stvari, nego se troše pare, ako se troše pare i zarad upoznavanja duše ovoga naroda koji je širom zemljinog šara. Još jedna stvar koju sam htio da kažem. Prioritet su građani, hvala vam predsjedniče, ali završiću jednom lijepom rečenicom, ja znam da ste vi tolerantan čovjek, da ćete mi to dozvoliti. Prioritet su građani, pa tek onda 36 stranački interesi. Najljepši dio sam sačuvao za kraj. Kada su mi govorili što poručuju svima onima koji su pomogli formiranju opštine, kazali su da zasluge pripadaju svima koji su makar nešto kazali ili učinili. Možda i nijesu ništa kazali, ali su u duši navijali da Petnjica dobije opštinu. Prva sjajna misao i ja je ovom prilikom apostrofiram. Onda su kazali, dobro je, i to je ključna misao ove moje priče. Dobro je, što do sad niko nije krenuo u prisvajanje ideje, inicijative da se formira ta opština. Možda je danas i bilo pokušaja da se dobiju neki poeni od ove, one političke grupacije, ali to je sasvim legitimno. ( Upadica ) Niko te nije komentarisao, uz izvinjenje što te ne persiram, nego niko vas nije ni komentarisao. Stasavaju mladi ljudi tamo i širom Crne Gore, i to je veliki benefit, koji će preuzeti odgovornost za razvoj pored svakodnevice za bolji život i egzistenciju da ova Crna Gora krene najzad tamo gdje treba, a to je kvalitetniji i bolji život za sve građane. Hvala vam, bili ste tolerantni, a mislim da ni ove poruke koje sam uputio nijesu bile loše. Dakle, SNP će učestvovati, pitaće se u Petnjici, bićemo već u nedjelju tamo kod našeg druga Šeha Čilovića i naših prijatelja u Petnjici, zašto ne i malo propagande. Hvala vam.
 • Hvala. Ipak smo nešto postigli, a to je, kolega Laloševiću, da ćemo imati neku nespornu evropsku vlast, makar u Luksemburgu. Hvala, kolega Laloševiću. Najavio sam kolegu Obradovića, a drugi Radovan, ovaj put Asanović, neka se pripremi. Izvolite. 37
 • Zahvaljujem, gospodine predsjedniče Skupštine, poštovani poslanici i poslanice, uvaženi građani Crne Gore, Prije svega, čestitam građanima Petnjice osnivanje opštine. Zaista im se divim na istrajnosti, upornosti, hrabrosti da uzmu stvar u svoje ruke, odnosno sudbinu i da formiraju svoju opštinu. Isto je to uradila Demokratska partija socijalista kada smo dobili suverenu nezavisnu državu Crnu Goru, onu koja teži da uđemu u društvo evropskih naroda, odnosno koja zdušno podržava evropske i evroatlantske integracije i siguran sam da će i to prepoznati građani Petnjice i da će tog dana na izborima 16. novembra zaokružiti partiju koja će zaista štititi njihove interese, odnosno u najboljem mogućem svjetlu ostvarivati njihova prava. Drugo je pitanje samih izbora i siguran sam da oni koji traže stalno dlaku u jajetu, u porazima, ne vide trupinu u svom oku, a vide trun u oku drugih. Ako je predsjednik Crne Gore ovlašćen da raspiše izbore i ako ih je raspisao u tom periodu, u roku od tri mjeseca prije samih izbora, ako je odredio subotu a ne nedjelju, ako je rok za formiranje Opštinske izborne komisije 23. septembar i ako se poštuju ti rokovi, onda ne vidim zašto unaprijed tražiti alibi za već izgubljene izbore koji se čuju danas od pojedinih, jer siguran sam da je sve zakonito rješavano, a da je bilo određenih procesnih nesuglasica i grešaka u koracima koje će se ispraviti kroz amandmane koje su podnijeli poslanici iz Demokratske partije socijalista, Socijaldemokratske partije i Bošnjačke stranke, jer je zaista bila nelogičnost da Oštinska izborna komisija rješava u prvom stepenu i na drugom u vidu Državne Izborne Komisije, a na ovaj način se taj princip dvostepenosti u potpunosti poštuje i ispravlja. Kada je u pitanju i sam sastav Opštinske izborne komisije u potpunosti se ovim amandmanom poštuje Zakon o izboru odbornika i poslanika koji propisuje da je predsjednik Opštinske izborne komisije iz najjače političke partije, odnosno one partije koja je dobila najveći broj mandata, da je sekretar iz druge 38 partije koja je dobila najveći broj mandata, odnosno ako su neke političke partije bile u okviru koalicije, dakle u okviru koalicije partija koja je dobila najveći broj mandata, ako je isti broj mandata, onda partija koja je dobila najveći broj glasova. Takođe, obezbjeđuje se učešće i opozicije kroz obezbijeđena dva mjesta u sastavu Opštinske izborne komisije. Na taj način mi ćemo danas donošenjem odluke o izboru Opštinske izborne komisije i tu pretpostavku zakonsku ispuniti. Naravno, na Opštinskoj izbornoj komisiji je da formira kvalitetne biračke odbore i da se stvore svi uslovi za demokratske i fer izbore, da samo sami građani odlučuju toga dana koga će glasati, da izaberu najbolje svoje predstavnike u lokalnom parlamentu, da kasnije Skupština izabere kvalitetnog predsjednika Opštine i da on uz mišljenje glavnog administratora formira organe lokalne uprave i javne službe i ustanove. Dakle, na kraju čestitam još jednom formiranje opštine građanima Petnjice sa željom da na izborima izaberu najbolje koji će njih predstavljati i da zaista izaberu najkvalitetnije ljude. Zahvaljujem.
 • Hvala, kolega Obradoviću. Kolega Asanoviću, izvolite.
 • Dame i gospodo, poštovani građani Crne Gore, poštovane komšije Petnjičani, Postavlja se jedno veoma bitno pitanje: Kuda ide Petnjica i odakle startuje? Do ovog skupštinskog saziva kada bi se god diskutovalo o Petnjici, o Opštini Petnjica, poslanici iz vladajuće garniture, posebno iz Berana su napuštali sjednicu, izlazili su iz sale. Zbog čega, ja još uvijek ne znam. Način na koji je pseudopredsjednik Crne Gore Filip Vujanović zakazao održavanje 39 lokalnih izbora u Petnjici predstavlja klasično kršenje zakona kao i demokratskih principa. Očigledno je da aktuelni režim i po ovom pitanju želi da dobije na vremenu kako bi stvorio prostor za nove manipulacije i kupovinu birača. Bilo je sasvim prirodno i logično da se shodno Zakonu o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, lokalni izbori u Petnjici i Beranama održe istovremeno jer je neophodno u isto vrijeme formirati dva nova potpuno odvojena lokalna parlamenta. Tim prije jer je aktuelni skupštinski saziv u Beranama izgubio legitimitet čim su se raspisali izbori u Petnjici, s obzirom da u tom parlamentu ima više odbornika sa prostora Bihora. Međutim, aktuelni režim je svjestan da će u datim okolnostima ujedinjena opozicija odnijeti ubjedljivu pobjedu na lokalnim izborima u Beranama. Zato i zagovara opciju da se izbori prvo održe u Petnjici, pa tek nakon više od pola godine u Beranama kako bi imali vremena za novu organizovanu izbornu prevaru. Čak i govore da će odbornici koji se trenutno nalaze u parlamentu Berana, a pripadaju Opštini Petnjica, sa njihove prošle izborne liste, biti nadoknađeni i čak predlažu i u njihovim pričama da će imenovati još jednog potpredsjednika. Pitam se da li je logično da nakon uspostavljanja Opštine Petnjica odbornici Demokratske partije socijalista i SDP-a sa tog prostora i dalje budu u beranskoj Skupštini. Naravno da nije jer građani Bihora ne mogu istovremeno imati svoje predstavnike i u Opštini Berane i Opštini Petnjica. Takve privilegije nijesu zabilježene ni i jednoj demokratskoj praksi. To je zakonski i politički apsurd zato sadašnji skupštinski saziv u Beranama treba raspustiti što prije. Međutim aktuelna vlast izbjegava to da uradi jer u vladajućim partijama koje su se prosto izgubile u svojoj nemoći vlada velika panika zbog činjenice da im je u Beranama zagarantovan izborni poraz. Zato i nastoje da nakon održavanja izbora u Petnjici oređeni broj birača sa tog područja upišu u Berane i da tamo pokušaju da opet dođu do pobjede. Međutim, to im neće uspjeti jer im građani ništa više ne vjeruju. No, mi cijelu priču nećemo prepustiti slučaju nego ćemo 40 burno pratiti sva dešavanja i zatražiti od evropskih predstavnika i institucija da spriječe najnoviju prljavu igru aktuelnih vlastodržaca. Znaju Petnjičani odakle kreću, znaju oni kakvi su im putevi, znaju Petnjičani da samo sada je postavljena tabla Opštine Petnjica, znaju Petnjičani kakav im je administrativni centar i kakve su kancelarije, znaju Petnjičani kako ih je za deset godina od 12.000 stanovnika dovelo na 6.700, znaju Petnjičani kako je u Osnovnoj školi u Tucanjama bilo do skora 550 đaka a sada ima 66 đaka, znaju Petnjičani za dugove, za diobni bilans koji će da slijedi između Opštine Berane i Opština Petnjica, znaju Petnjičani puno šta i puno šta. Znaju Petnjičani i to što se skoro jedan čovjek iz Luksamburga povjerio i kaže da je srećan bio kada je trebalo da dođe u Petnjicu, a da sada jedva čeka da ode, da se vrati ponovo za Luksemburg. Zašto više naroda ima u Danskoj, Švedskoj, Luksemburgu nego u Petnjici? Znaju oni to dobro i jedan iz Petnjice mi mladi čovjek kaže - što će nam opština ako nam narod ode. Neću ja više, sve su moje kolege rekle...
 • Imaćete priliku, imate komentar.
 • Imate komentar, nema potrebe, pa ćete imati priliku da odgovorite. Možemo li tako?
 • Usitnjavanje opština u Crnoj Gori, usitnjavanje službi, usitnjavanje ustanova je velika ljubav samo mediokriteta i nedobronamjernih ljudi. Kada se 41 god ogradi svoje malo polje onda je lako vladati, onda je stručna konkurencija mala, onda se saradnici lakše kupuju i kvare i sve može da se predstavi veoma velikim. Sa pseudointelektuacima se najlakše manipuliše jer oni najbolje glume dobrotu, a za sve odluke su saglasni i nijemi. Gladan čovjek je mali, sit čovjek je naduven, i to kratko traje. Poštovani građani Petnjice, ja vam kao svojim komšijama, kao svojim saradnicima, kao svojim prijateljima želim srećnu opštinu, neka vam je Bog u pomoć, čuvajte se od onih koji su vam obećavali. Hvala.
 • Sad ćete čuti komentar. Nijesam čuo čiji je to citat, mislim da je to bio citat. Ja sam shvatio da je ovo citat, da nije izvorno. Čućemo čiji je to citat.
 • Uvaženi predsjedniče, ja ću biti vrlo kratak. Čuo sam gospodina Asanovića, kaže kuda ide Petnjica pa je onda bilo nekih stvari koje meni nijesu jasne. Kaže da su poslanici iz Berana napustali sjednicu kada se donosila odluka o vraćanju statusa Opštine Petnjica. Ja i gospodin Pešić smo govorili u prilog vraćanju statusa opštine, a nijesam baš siguran da je sa druge strane gospodin tada bio prisutan i da je podržao ovu ideju. Vezano o tome ko je bježao i napuštao, toliko. Međutim, ono što na kraju govora gospodin Asanović se pita i govori samo o tabli na ulazu u Opštinu Petnjica, o tom nekakvom stanju. Zaista, gospodine Asanoviću, dobrim dijelom je politika koju je vodila vaša partija, vi ste tada dio te vlasti, bila je 2000.godina - 2006.godina, kada ste za šest godina vladanja u Opštinu Petnjica uložili svega 0,01% od uloženih sredstava, da ne govorim koliki je to iznos bio. Upravo to stanje takvo kakvo jeste rezultat vladanja vaše politike u tom kraju. Nakon 2006. godine pa na ovamo mnogo toga se promijenilo, zaista nije u onoj mjeri koliko je taj kraj 42 zaslužio, ali Demokratska partija socijalista zajedno sa svojim koalicionim partnerom sasvim drugačiji pristup je imala u tom kraju i više je bilo ulaganja nego kada ste vi bili na vlasti. Prema tome, nemojte da se sjekirate za Petnjičane. Znaju oni odlično svoj put. Neko je ovdje govorio, mislim Lalošević, mi imamo i pontecijal i resurse. Najveći pontecijal jesu mladi radni ljudi, evo gospodin Lalošević je vidio koliko su oni sposobni, koliko se snalaze u tuđoj zemlji, a u svojoj uopšte ne sumnjam da će se izvanredno snaći ........
 • Hvala vam. Izvolite, kolega Asanoviću, dajte molim Vas navedite čiji ste citat koristili da ne bi ispalo da plagiramo i mi ođe.
 • ...da moj komšija i drug Adrović, vjerovatno svjesno, namjerno ili nenamjerno nije dobro čuo. O ovom postojećem skupštinskom sazivu odbornika nijesam govorio, nego sam govorio o prethodnim poslanicima iz Berana. Petnjica, ja sam rekao da znam kud ide. Ja Petnjici želim isto kao što ti želiš, ali Petnjica nema dobru startnu osnovu. Šta će biti sa dugovima od bivših drugova, sa kojima zajedno sjedimo? Tamo ima dugova dosta, ja neću govoriti. Šta će biti sa rasporedom finansijskih troškova i organizacijom drugom? Kad je toliko DPS dobro radio zadnjih evo 8 godina, šta bi od 12.000 do 6.000? Gospodin Lalošević, izvinjavam se, ne mogu da komentarišem, on je vjerovatno boravio u Luksemburgu i ja bih ga zamolio da ode malo u Petnjicu, pa da vidi da li ima razlike u broju stanovnika u Luksemburgu, Švajcarskoj, Danskoj, Švedskoj i Lagatorima, Javorovi, Vrbici itd. meni je direktor škole rekao da od 500 đaka sad je 64. Sada da vam ja kažem još nešto. Gdje se porađaju žene iz 43 Petnjice, kad je ranije od 8 do 10 porođaja bilo, to je normalna pojava bila, a sada, da ti ja kažem Rešade, znaš li ti da je rijetkost da žena dođe iz Petnjice da se porodi, veoma rijetko. Kud one idu, ja ne znam. (Upadica: Kući) Jeste, kući, zastarale, dobro.
 • Hvala vam. Idemo dalje. Kolega Perić, posljednji prijavljen u raspravi i da završavamo.
 • Uvaženi predsjedniče Parlamenta, kolege i koleginice poslanici i poslanice, uvaženi građani Petnjice, Nije opština da se samo stavi tabla i na njoj napiše Petnjica. Opština je mnogo više i to je mnogo složeniji proces, a ova vlast se ponaša kao da je dobijanje opštine upravo tako nešto. Staviti tablu, na njoj napisati ime grada i građani tog grada dobili ste opštinu. Ovo bi trebalo danas da bude formalnost i jedna vrsta svečanosti, ali je vladajuća koalicija učinila sve da pokaže ponovo svoje politikantsko lice i mada smo tražili da imamo predstavnika u Opštinskoj izbornoj komisiji Petnjica jer nam to pripada i po zakonu i po izbornom rezultatu na parlamentarnim izborima od oktobra 2012.godine kada smo bili treća lista u Petnjici i po svakom drugom pravu, ali nijesmo naišli na razumijevanje. Na to imamo pravo jer smo na svim tijelima gdje god je bilo potrebno...formiranje opštine Petnjica. Inače sama procedura koja je slijedila imala je humorne elemente. Prvo je neko ovoj vlasti trebao da objasni da ako imate izbore u nekoj opštini treba da imate i opštinsku izbornu komisiju, pa ista ta vlast je bržebolje požurila da napravi komisiju koja je identična onoj na državnom nivou. Kada je šira javnost, stručna i laička, objasnila ovoj vlasti da isti ljudi ne mogu 44 podnositi prigovor i prema njemu se odnositi u tom trenutku, vlast je takođe prihvatila sugestiju da ipak to treba da budu neki drugi ljudi. Aktuelna vlast ima namjeru da tako vodi opštinu, sistemom APP - ako prođe, prođe, a Petnjičani imaju veliku priliku da im pošalju poruku da tako neće moći. No i pored toga što se nije izašlo u susret našem zahtjevu, mi ćemo podržati formiranje Opštinske izborne komisije Petnjice jer je to u interesu građana Petnjice, kako bi se izbori održali i kako bi što prije dobili vlast koju sami izaberu. Vlast koja će ostajati da živi u Petnjici, a ne koja će ići po mišljenje u Podgoricu. Petnjici je potrebna vlast koja će razumjeti njene ogromne probleme, prije svega problem loših puteva i praznih frižidera, vlast koja će probleme osjećati kao svoje, koja će se boriti za Petnjicu, a ne koja će preko Petnjice boriti se za svoje partijske pozicije. Naravno, mi ćemo učestvovati na ovim izborima, iako nemamo mi člana u Opštinskoj izbornoj komisiji, isto kao što nijesmo imali ni člana u Državnoj izbornoj komisiji uoči parlamentarnih izbora i učestvovaćemo u radu parlamenta lokalnog u Petnjici sa više odbornika. U demokratiji ima mnogo puteva ali jedan cilj, jedan od njenih najvećih ciljeva je princip jednakih šansi i fer igre i da bismo ušli u tu utakmicu mi ćemo podržati ovu odluku iako je ona sa hiljadu mana, i to samo iz jednog principa da bi izbori ipak bili održani i da bismo oduzeli alibi da oni ne budu održani. Uprkos tome što je izbore raspisao gospodin Vujanović kako ih je raspisao, uprkos što je on sjeo u fotelju tako kako je sjeo i uprkos što se većina u ovom parlamentu protivila tome, iako ga je uprkos tome neko inaugurisao. Očigledno je da ova vlast dugo daje obećanja i da ih sporo ispunjava i Petnjica se u potpunosti uklapa u taj model vladanja vladajuće koalicije. Sinoć sam bio u Petnjici i putovao četiri i po sata od Podgorice do Petnjice. Ubijeđen sam da većina poslanika ne zna koliko je teško doći do Petnjice, koliko imate radova na putu i koliko je loša putna infrastruktura. Taj problem Petnjičanima ne može niko da riješi bolje od njih i ne može niko da zna 45 bolje od njih. Petnjičani najbolje znaju da li vlast koja jedva može da organizuje izbore može i da vodi opštinu. Vlast kojoj treba cijela stručna i laička javnost da formira opštinsku izbornu komisiju, ne može da iskoristi potencijal Petnjice, da zaposli ljude, a još manje može da zaustavi iseljavanje ljudi iz Petnjice. Oni Petnjicu ne vide kao izazov, već Petnjicu vide kao problem. Petnjičani treba da znaju da sa prvom dobrom lokalnom vlašću mogu otvoriti radna mjesta, da se može živjeti bolje, da se mogu izgraditi putevi, ali da sa postojećom vlašću mogu da zaborave na sve to. Koristim priliku da Petnjičanima još jednom čestitam dobijanje statusa opštine i da im poželim demokratske izbore na kojima će birati one za koje vjeruju da su najmanje sebični, da biraju one za koje znaju da imaju najviše saosjećanja i odgovornosti i najvažnije koji ispunjavaju obećanja. Zahvaljujem.
 • Hvala Vam. Ovim je završena rasprava u načelu. Idemo na amandmane. Imamo amandmane dvije grupe poslanika, prva je grupa poslanika: Rastoder, poslanica Kovačević i poslanik Mustafić, tri amandmana koji su sastavni dio Predloga zakona, s tim što su amandmani jedan i tri u izmijenjenoj formulaciji. Želite li riječ? Hvala. Poslanica Jasavić i poslanik Perić, jedan amandman o kome treba glasati. Ostao je samo vaš amandman u proceduri da ga glasamo. Izvolite, kolega Periću. SRĐAN PERIĆ. U vezi sa formiranjem opštinske izborne komisije, o čemu sam govorio. Nama je jasno da će DPS činiti sve da nam učini što slabiju poziciju u 46 administrativnom smislu, upkros tome mi ćemo učestvovati i ostvariti dobar rezultat, ali javnosti radi moramo da znamo da Opštinska izborna Komisija Petnjica u predloženom formatu ima sedam članova, da nema predstavnika Pozitivne Crne Gore iako je to lista koja je bila treća po snazi na prethodnim održanim parlamentarnim izborima. Takođe, zanimljivo je da ako je bio model preslikavanja sastava izborne komisije Skupštine Opštine Berane, nemamo u tom sastavu jednu stranku kojoj je DPS ustupio svoje mjesto, konkretno Bošnjačkoj stranci. I ono što je osnovno pitanje - kojim to pravom se zakida Pozitivnoj Crnoj Gori pravo da ima jednog od sedam članova u Opštinskoj izbornoj komisiji? Takođe druga stvar, ovo postavlja Pozitivnu Crnu Goru u neravnopravan položaj i ovo takođe je uvod u jednu nefer utakmicu. Naravno, mi ćemo se boriti i izaći jači iz nje, ali ne postoji nijedan razlog, pošto je kolega Obradović obrazložio da imamo pet predstavnika vlasti a dva opozicije, da imamo taj omjer u Opštinskoj izbornoj komisiji tim prije jer nemate, ako ste preslikavali sastav Skupštine opštine Berane, nemate tu proporciju ukupno poslanika vlasti i opozicije. Koliko je nedosljedna ova odluka, odluka o finansiranju, podnošenju troškova Opštinske izborne komisije podnosi državni budžet, a ne Opština Berane. Prema tome, ovo je poziv da Pozitivna Crna Gora dobije ono što joj pripada po rezultatu i po zakonu, a to je punopravno mjesto u Opštinskoj izbornoj komisiji Petnjice. Zahvaljujem.
 • 47 Poštovni predsjedniče, pošto vi znate odgovore sve na pitanja vezano za Parlament, ja želim da vas pitam, za ovo zvono – za kim zvoni ovo zvono? O čemu se radi? Jer dok je kolega Perić govorio, mi smo imali neku zvučnu melodiju u vidu zvona. Je li ovo odzvonilo DPS-u i SDP-u u Crnoj Gori?
 • Odrastao sam, srećom, među mnogo zvona, znate. Do Svetog Tripuna, Svetog Nikole, Svetog Luke, pa su meni zvona prijatna muzika. Ova zvone da bi poslanici glasali. Znači, da bi ostvarili svoje pravo, ključno pravo, da bi svi bili unutra, i u svim parlamentima je tako. Upravo da bi se moglo glasati o njegovom amandmanu, zbog toga. Vjerujte, namjera mi je bila da bi svi glasali o amandmanu, da bi svi bili u sali. To je namjera i nema druge namjere. Uvijek zvonimo pred glasanje. Da bi znali za kim zvona zvone čitamo Hemingveja, a sve ostalo je za poslanike. Izvolite, ko je za amandman poslanika Perića i Jasavić. Izvolite, stavljam na glasanje amandman. Izvolite, čuli ste obrazloženje. Hvala vam, glasalo je 60 poslanika, 25 za, 28 protiv, sedam uzdržanih. Konstatujem da amandman nije dobio potrebnu većinu. Stekli su se uslovi da glasamo o Predlogu odluke o imenovanju opštinske komisije Petnjice, u cjelini. Izvolite, za, protiv, uzdržani. Evo, samo da sačekamo kolegu Milića. Hvala vam, glasalo je 67 poslanika, 53 za, nije bilo protiv, 14 uzdržanih. Konstatujem da smo usvojili predloženu Odluku. Ovim je sedmo vanredno zasijedanje završeno, vidimo se u poneđeljak na osmom vanrednom zasijedanju u 11h. Hvala vam. 48 49