• Kolege poslanici, počinjemo rad. Otvaram sjednicu trećeg vanrednog zasijedanja u 2013. godini Skupštine Crne Gore 25. saziva. Podsjećam da je Skupština sazvana na ovo zasijedanje saglasno Poslovniku Skupštine, a na zahtjev 36 poslanika parlamentarne manjine. Zahtjevom za sazivanje Skupštine određen je dnevni red sjednice koji imate u sazivu. Uvaţene kolege, prije nego što pređemo na izjašnjavanje o predloţenom dnevnom redu treba da usvojimo zapisnike sa sjednica prvog i drugog vanrednog zasijedanja u 2013. godini. Ima li primjedbi na zapisnike? Nema. Saglasno Poslovniku Skupštine konstatujem da su usvojeni zapisnici sa sjednica prvog i drugog vanrednog zasijedanja u 2013. godini. Sada vas pozivam da se izjasnimo o predloţenom dnevnom redu. Prije nego što pređemo na izjašnjavanje imamo, vidim, od kolege Danilovića proceduralnu intervenciju. Izvolite.
  • Hvala, gospodine potpredsjedniče. Znam da ovo što sam traţio od vas, proceduralno obraćanje, vrlo je teško naći u Poslovniku, nadam se da ćete imati razumijevanja zbog specifičnosti. Opozicija, shodno Ustavu i zakonu, traţi tri sjednice ovog parlamenta sa vrlo jasnim i preciznim zakonskim projektima. Danas je na redu prva od tih sjednica. Zahvaljujem vam se što ste mi dali pravo na proceduru, neću je zloupotrijebiti, vama se obraćam i nadam se da ćete me razumjeti kao potpredsjednik Parlamenta i kao političar. Dakle, molimo vas, s obzirom da se radi o vrlo konkretnim stvarima, ne bismo voljeli da danas dođemo u poziciju da se odavde ćutke raziđemo, sigurno mi to kao opozicija nećemo dozvoliti. Nećemo dozvoliti da prostim izjašnjavanjem maknemo sa dnevnog reda zakone koje smo mukotrpno pripremili, predloge izmjene i dopune zakona, danas je cijeli jedan set, onda 20. slijedi sjednica. Bilo bi vrlo nekorektno i neočekivano da birate predloge opozicije. Mi smo jedni drugima iz tehničkih razloga, ali bogami i suštinski podrţali sve predloge. Očekujemo od parlamentarne većine da se ne plaši dnevnog reda, da podrţi da o ovome raspravljamo. To kako ćete se odrediti u diskusiji druga je stvar. Molimo vas, imajući u vidu sve rečeno i ono što se dešava posljednjih dana i to da hoćemo da o svojim predlozima zakona raspravimo ovdje u parlamentu, da podrţite usvajanje dnevnog reda sa našim tačkama koje smo mi predloţili. U protivnom, ako bude drugačije, mislim da mogu da vam obećam da ćete dobiti jedinstven, siguran i snaţan odgovor opozicije, jer nećemo dopustiti da se naše ustavno pravo bagateliše. Volio bih da jedni druge ispoštujemo i da se ne plašite dnevnog reda kada se već ne plašimo očiglednijih stvari. Hvala lijepo.
  • Zahvaljujem, kolega Daniloviću. Naravno, i sami ste rekli, ova intervencija koju ste imali prelazi okvire strogo gledano proceduralne intervencije. Jasan je vaš interes kao predlagača ovih tačaka da se o njima raspravlja, ali isto tako i kao čovjek koji je dugo u parlamentu znate da je suvereno pravo parlamentarnih partija da se prema tome odrede. Prema tome, vidjećemo kod izjašnjavanja o predloţenom dnevnom redu kako stvari stoje. Je li opet proceduralno? Veoma je interesantno, proceduralna intervencija, nemamo šta da krijemo, bila je u dogovoru. Veoma je čudna proceduralna intervencija prije nego što smo, u stvari, prešli u samu proceduru. Izvolite. intervencija. Time završavamo što se tiče proceduralnih
  • Hvala što sam dobio riječ. Vidimo da se sprema odbijanje dnevnog reda od strane većine. Jeste to po Poslovniku, ali je sazvana sjednica po članu Ustava. Dakle, mi smo se pozvali na Ustav, dobili smo saziv sjednice, a onda se obesmišljava Poslovnikom Skupštine rad te sjednice. Mislim da nije u redu. Druga stvar, kako je rekao kolega Danilović, doći ćemo u situaciju da, s obzirom da je danas Demokratski front inicijator ovih zakona i ove sjednice, moţda se ne usvoji, mi bismo prekosjutra kao Pozitivna Crna Gora, na naš zahtjev je sazvana sjednica prekosjutra, moţda parlamentarna većina ili 26-og SNP, set njihovih zakona, i da se jednostavno odigra da se nekome da podrška, a nekome ne da. Smatramo da treba sve tri sjednice odrţati i da se čuje to što smo mi predloţili, odnosno valjda je smisao ove Skupštine da se u njoj debatuje, da se u njoj čuje razmjena mišljenja, a ne da se pukim glasanjem jednostavno odbija dnevni red. Na kraju krajeva, moţete uvesti i sms da glasamo u Skupštini, da se ne gledamo. Zahvaljujem.
  • Zahvaljujem. Vjerujem da ćemo se sloţiti da su i po Ustavu i po Poslovniku poslanici slobodni u izjašnjavanju. Prema tome, moţemo se pozivati i na Ustav i na Poslovnik, ali poslanici su u izjašnjavanju o bilo čemu što ova Skupština odlučuje slobodni. Kolega Emilo Labudović se javlja proceduralno, što nije bilo u nekom dogovoru koji smo imali prije ove sjednice. Izvolite.
  • Gospodine potpredsjedniče, od vas sam kao, prije svega, vrlo korektnog političara, a iznad svega pravnika očekivao da ovo uopšte nećete sporiti. Pitanje utvrđivanja dnevnog reda vanredne sjednice je riješeno ne samo Ustavom nego i ovim Poslovnikom. Ne znam u čemu je spor, jer u stavu 2 člana 128 piše da podnosilac zahtjeva za vanredno zasijedanje određuje dan odrţavanja i dnevni red. Ne predlaţe, određuje. Ne znam koje dodatno tumačenje ovoj normi treba osim da je predlagač ovlašćen da odredi dnevni red na način na koji on to smatra za sebe i za svoju političku provenijenciju cjelishodno. Mislim da biste se, prije svega, ogriješili o ovaj akt koji, koliko znam, u tom dijelu nijesmo promijenili, ukoliko bi drugačije postupili osim na način da se predloţeni dnevni red samom činjenicom da je u pitanju vanredna sjednica prihvata onako kako ga je sačinio predlagač.
  • Kolega Labudoviću, u potpunosti podrţavam vaše izlaganje. Dakle, vi kao predlagači određujete dnevni red i nijedna tačka van ovoga što ste vi predloţili ne moţe ući u dnevni red. U tom smislu se misli da određuje, a svaki dnevni red mora da se izglasa. Pošto smo čuli ove proceduralne intervencije, sada vas pozivam, poštovane kolege, da se izjasnimo o predloţenom dnevnom redu. Ko je za, protiv, uzdrţan? Izvolite. Zaključujem glasanje. Ukupno su glasala 74 poslanika, 32 za, 41 protiv, jedan uzdrţan. Konstatujem da nije usvojen predloţeni dnevni red. Shodno tome, zaključujem sjednicu.