• Poštovani poslanici 25. saziva Skupštine Crne Gore, otvaram drugu vanrednu sjednicu u 2014. godini. U 2013. ih je bilo šest, a sada smo samo dvije uspjeli da organizujemo u ovom zimskom periodu. Ovo je na zahtjev Vlade Crne Gore, sa jednom tačkom dnevnog reda, a to je Predlog zakona o dopuni Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore. Kao što znate, dnevni red se prihvata ili odbija u cjelini. Stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Za, protiv, uzdržani? Izvolite. Hvala vam. Glasalo je 49 poslanika, i svi su bili za. Konstatujem da smo usvojili predlog dnevnog reda i time otvorili drugo vanredno zasijedanje u 2014. godini. Imate zapisnike sa sjednica drugog redovnog zasijedanja u 2013. i sa 6, 7, 8. i 9. posebne i 10. sjednice jesenjeg zasijedanja u 2013. godini. Kasne zapisnici prilično. Ima li primjedbi? Nema. Hvala vam. Konstatujem da smo usvojili ove zapisnike. Ovlašćeni predstavnik Vlade je ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević. Izvjestioci odbora su Velizar Kaluđerović Zakonodavnog odbora i Rifat Rastoder, Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu. Da čujemo prvo predstavnike naših odbora. Kolega Milić hoće proceduralno. Izvolite.
 • Vjerujem da će se pitanje vezano oko toga ko je izvjestilac riješiti u bratskim odnosima između DPS-a i SDP-a. Uzeo sam za obavezu juče, predsjedniče Parlamenta, da vas, kolege poslanike i crnogorsku javnost upoznam o alarmantnoj situaciji u Rudniku mrkog uglja u Beranama. Zapravo, pogriješio sam. Ne bih morao sve da vas obavještavam, nas kolege poslanike, jer su neki od nas direktno uključeni u to da je od 15.01.2014. godine prekinuto snabdijevanje Rudnika mrkog uglja u Beranama električnom energijom od strane Elektrodistribucije Berane, a da je to dovelo do situacije da danas niko ne zna šta se dešava u Rudniku, da ne postoji mogućnost izvlačenja vode iz podzemnih objekata, da je imovina države Crne Gore dovedena u pitanje, a da su s druge strane zaposleni za koje smo se zajedno, čini mi se, sjećate se ovdje, izborili da prošli put dobiju svoje zarade i da prekinu štrajk glađu u Rudniku i iznad, danas dovedeni u istu situaciju. To je vjerovatno nezapamćen slučaj da radnici koje su i juče posjetili državni organi i donijeli odluku da više nemaju nikakvu odgovornost pojedine inspekcije, zbog odluke jednog preduzeća koje je većinski u državnom vlasništvu, došlo do situacije da se danas ugrožavaju njihovi životi i uništava imovina države Crne Gore. Ovo pismo koje su mi dostavili proslijediću vama, predsjedniče Parlamenta, i tražiću da svi zajedno dobijemo odgovor od nadležnih državnih organa šta se po tom osnovu radi, a da s druge strane zatražimo od Elektrodistribucije Berane ili od predsjednika Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore hitan odgovor da li je to što su oni uradili svojom voljom dovoljan bio razlog da na ovakav način dovedu u pitanje ogromnu imovinu države Crne Gore. Hvala vam.
 • Hvala. Znate, ponašanje otkriva čovjeka u mnogim situacijama. Ako je toplina Crne Gore mogla čak upasti u evropski energetski sistem da bi pokrivala jednog drugog potrošača, neproporcionalno većeg potrošača nego što je Rudnik uglja u Beranama, onda bi elementarnom logikom bilo za očekivati da će državna imovina u ovom slučaju nesporno, a tada je bila privatna imovina, u rukama privatnika, snabdijevati strujom, jer država koja daje državi ne gubi, država koja daje privatniku gubi. Zvaću direktora Elektroprivrede i reći mu da logički može biti samo ovako, a sve ostalo ću upućivati na druge namjere, a za namjere i motive se odgovara u državi vladavine prava, ako u sličnoj stvari postupaju jedanput na štetu države, a drugi put kada je u korist države ne žele da se ponašaju na isti način. Tako da očekujem da vas izvijestim u toku dana kada izađem i vratim se. Hvala vam. Rekao sam ko su izvjestioci naših odbora. Da čujemo vaše mišljenje. Izvolite, kolega Šaboviću.
 • Hvala, gospodine predsjedniče. Neću ni slučajno omesti mog poštovanog kolegu gospodina Rifata Rastodera da bude izvjestilac. Mislim da nije u redu da mi danas ispred nas nemamo izvještaj Odbora za politički sistem, u kojem je jasno naglašeno ko je izvjestilac. Ako to nije smetnja i da možemo raditi bez izvještaja Odbora za politički sistem, onda nastavimo, a ja svakako dajem riječ mom kolegi Rastoderu. Hvala.
 • Prvo, nijeste taj koji može davati riječ ođe, ni u jednoj varijanti za sada, što će biti ne znam, za sada mogu da daju riječ potpredsjednici ili ja, i niko više. Kolega Rastoder nije htio riječ, tako da nije bilo ni spora, a u izvještaju stoji za izvjestioca Odbora na sjednici Skupštine određen je poslanik Rifat Rastoder. Znači, nemamo čak ni spora. Nije htio riječ, nije bilo problema u tom dijelu, u izvještaju stoji da je određen on. Hajdemo na suštinu. Mislim da je ovo prilika da rijetko kad radimo nešto konsenzusom, a sada je prilika da nešto uradimo i konsenzusom, da ne idemo svaki put u strančarenje koje ruši neka zajednička dostignuća koja su dobra, da pokušamo bez strančarenja da oko Gusinja raspravimo na racionalnoj osnovi i sa nekom dobrom željom, jer u izgledu je dobar početak, povratak jedne opštine i onda je dobro da iz ovog parlamenta damo priliku koja će biti dobra poruka. Kolega Rastoder, pa kolega Simović.
 • Mislio sam da nema potrebe u ime Odbora prije nego čujemo predstavnike klubova tim prije što oko ovog predloga nema dilema. Na odborima i Zakonodavnom, a evo i Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu jednoglasno smo podržali ovaj predlog zakona, čak i čestitke uputili uvaženim Gusinjanima na upornosti s kojom su oni to radili. Zbog toga sam smatrao da nema potrebe da u ime Odbora ili bilo ko u ime Odbora govori, a dobio sam informaciju da je kolega Šabović jedan od uvodničara iz Kluba DPS-a. Zbog toga nijesam smatrao da ima potrebe da mi prije toga nešto posebno detaljnije obrazlažemo. U raspravi ćemo vidjeti ko će sve učestvovati. Tako da se zahvaljujem.
 • Hvala. Kolega Simoviću, treba li još?
 • Hvala, gospodine predsjedniče. Složio bih se sa vama u odnosu na sugestiju koju ste dali uvaženom poslaniku Šaboviću, da ne pripada njemu da daje riječ u ovom parlamentu nego to pripada predsjedavajućem, predsjedniku ili potpredsjednicima, ali bih pak ukazao da je njegova proceduralna reakcija bila na mjestu. On je samo ukazao da je počela rasprava o zakonu, a da nijesmo imali na stolu izvještaj Odbora za politički sistem. Vi ste bili u momentu .... ... Mi ostali, nakon svega ovoga, tako da bih molio, ipak da se ima u vidu ta činjenica da je kolega Šabović proceduralno ispravno reagovao i ja sam siguran da ta njegova ispravna proceduralna reakcija ne bi trebala, ne bi smjela nikako da se označi kao tračarenje nego kao potreba, ako sam dobro čuo...
 • Koju ste riječ upotrijebili?
 • Ja sam čuo da ste upotrijebili riječ usporavanje, tračarenje.
 • Nijesam rekao, rekao sam strančarenje.
 • Pa i to je dosta gruba riječ, to nije nikakvo strančarenje, to je bila proceduralna reakcija, koja je bila na mjestu. Dakle ne nikakvo strančarenje. Zahvaljujem se kolegi Rastoderu na ovom dobrom predlogu da krenemo da radimo po ovome zakonu.
 • Moraćemo se razjašnjavati zbog rada Parlamenta ne zbog naših relacija. Znači, riječ strančarenje je politička riječ u političkim udžbenicima. Svaki politički udžbenik uzmite i nađite riječ strančarenje - kada stranke prave razliku bez suštinskih potreba. Mislim da sam neđe i pojmovno to odredio i upravo sam to rekao. Kolega Rastoder nije uopšte tražio riječ, rekao je da neće, kolega Kaluđerović je takođe rekao da neće, poslije toga se javio kolega Šabović, da kaže da kolega Rastoder nema pravo i rekao sam da ne bi bilo strančarenje, da smo svi za to, da je rijetka prilika da možemo poslati zajedničku poruku da strančarenjem ne rušimo tu zajedničku poruku uputi apel da u tom koncezu kako ćemo glasati vodimo i raspravu.To je moja želja bila, jer sam se plašio da ćemo preći upravo u to. Ko je zaslužniji za vraćanje opštine, a ne ko će više pomoći opštini koja se već rađa. Eto, to je cilj da nema strančarenja, tu niko opštužno za njega, nego za sve nas zajedno u toj čitavoj priči. Ni za jednu stranku no za sve stranke koje ne shvataju taj duh ovog trenutka. Možemo dati riječ bivšem kolegi, sada je u Vladi ministar unutrašnjih poslova Konjeviću. Hvala vam što ste mi dozvolili. Izvolite bivši kolega Konjeviću, a sada ministar u Vladi. Evo pitam, smijem li da dam riječ. Izvolite.
 • Zahvaljujem. Uvaženi predsjedniče,potpredsjednici, uvaženi poslanici, članovi Parlamenta, Dozvolite da prije objašnjenja zakona o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji, koji je danas pred nama, iskoristim priliku da u ime Ministarstva unutrašnjih poslova, u ime Vlade,na samom početku čestitam građanima Gusinja, na činjenici, na upornosti da sa usvajanjem ovog zakona dobiju ili vrate kako ko to gleda pravo na lokalnu samoupravu, pravo na opštinu u želji, vjerujem svih nas da će uspjeti da u narednom periodu ono što je osnovna smisao lokalne samouprave, organizuje na način koji će doprinijeti boljem životu svih njenih građana. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, Vlada je utvrdila 30.januara 2014.godine, nakon sprovedene zakonske procedure za osnivanje nove opštine, koju propisuje Zakon o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore. Ustavom Crne Gore u članu 22 jemči se pravo na lokalnu samoupravu, dok se Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, između ostalog uređuju i pitanja osnivanja, ukidanja i promjene teritorija opština, odnosno uslovi i postupak za teritorijalnu promjenu. Ovim zakonom propisano je da se nova opština može osnovati na teritoriji koja predstavlja prirodnu gografsku cjelinu koji je ekonomski povezan prostor sa sjedištem opštine kao gravitacionim centrom. Evropska povelja lokalnoj samoupravi koju je ratifikovala i Crna Gora, polazi od principa da su lokalne vlati jedne od glavnih osnova svakog demokratskog sistema, da je pravo građana na obavljanju javnih poslova jedan od osnovnih demokratskih principa. Polazeći od navedenog prava na lokalnoj samoupravi, kao i opredijeljenosti građana Gusinja, da sami planiraju razvoj područja u kojem žive, Skupština opštine Plav na sjednici održanoj 24.avgusta 2012.godine, donijela je Odluku o obnavljaju inicijative za dobijanje statusa Opštine Gusinje, koji je zajedno sa studijom o opravdanosti, osnivanja Opštine Gusinje dostavila Ministarstvu unutrašnjih poslova na davanju mišljenja. Ministarstvo unutrašnjih poslova je imalo sugestija na dostavljanu studiju, na koje je nakon izvršene dopune, dalo mišljenje u kojem je konstatovano da studija opravdanosti osnivanja Opštine Gusinje, ispunjava formalno-pravne pretpostavke i da je urađena u skladu sa Pravilnikom o sadržaju metodologije izrade studije opravdanosti teritorijalne promjene. Radi prethodnog izjašnjavanja građana u teritorijalnoj promjeni Skupštine opštine Plav je, na sjednici 23.novembra 2012.godine, donijela Odluku o raspisivanju opštinskog konsultativnog referenduma o osnivanju Opštine Gusinje za 8.januar 2013.godine. Nakon, što je održan referendum, a u skladu sa Zakonom o propisanom obavezom Skupština opštine Plav, je dostavila Ministarstvu unutrašnjih poslova rezultate glasanja na referendumu, iz kojih je utvrđeno da je 4.688 glasača glasalo za Opštinu Gusinje, a 98 glasača bilo je protiv. Poštujući postupak za teritorijalnu promjenu, utvrđen zakonom shodno svojim zakonskim ovlašćenjima, Vlada je na sjednici 1.avgusta 2013.godine, donijela odluku na Predlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Odluku o obrazovanju Komisije za ocjenjivanje neispunjenosti uslova za teritorijalnu promjenu, u čijem sastavu su bili predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, ministarstava finansija, ekonomije, održivog razvoja i turizma, zajednice opština Crne Gore i predstavnik podnosioci inicijative Skupštine opštine Plav. Komisija je, tokom svog rada ocijenila da konstituisanje nove Opštine Gusinje, ima za cilj i bolje gazdovanje, valorizaciju raspoloživih prirodnih i privrednih potencijala na ovom području i ne ugrožava ekonomski razvoj područja,niti kapacitete Opštine Plav, da uspješno vrši svoje funkcije i shodno tome dala mišljenje Vladi da su ispunjeni uslovi za predloženu teritorijalnu promjenu, u smislu da područje Gusinja dobije status opštine. Na kraju želim da iskažem uvjerenje da će nakon usvajanje ovog zakona građani Opštine Gusinje znači, da na najbolji način iskoriste svoje pravo na lokalnu samoupravu, stvore uslove za bolji život građana, što je u interesu ne samo tog područja, nego i države Crne Gore. Ujedno, koristim priliku, još jednom da čestitam građanima Gusinja i da iskažem stav Ministarstva unutrašnjih poslova da u svim onim slučajevima gdje postoji interesovanje za konstituisanje samostalnih opština, kao što je to na području Tuzi i području Golubovaca, Ministarstvo unutrašnjih poslova u skladu sa zakonom će imati pozitivan stav. Zahvaljujem.
 • Praksa je da čujemo prvo izlaganje predsjednika klubova, tako je dogovoreno, pa da onda otvorimo raspravu. Imamo vremena, znači nijesmo ograničeni, tri sata imamo na raspolaganju. U ime svog kluba, idemo od većim ka manjim, tako ćete brzo na red. Kolega Šabović. Izvolite.
 • Hvala Vam gospodine predsjedniče. Poštovane kolege poslanici,gospodine predsjedniče, Dozvolićete možda jednu ili dvije minute da samo obrazložim, da između mene i kolege Rastodera nikada u životu nije bilo strančarenja, imamo izuzetno korektne odnose. Vjerujte, i da bih ja mogao u slijepo potpisati ono što kaže kolega Rifat Rastoder u dosadašnjem životu i radu, ali je karakteristika ovog izvještaja bila jedna specifičnost, da sam ja prije na odboru predložio da odbor donese adekvatan zaključak za Petnjicu, ali sam insistirao da to bude zaključak čitavog odbora ne moj, sa čime se usaglasila koleginica Azra iz Pozitivne, našeg kluba, Rifat, koleginica Draginja i tako dalje, znači to je razlika. Jednoglasno smo prihvatili taj zaključak. Predlagač zakona se složio sa time i da ga predložimo Parlamentu da ga izglasaju nakon rasprave o Predlogu zakona. Hvala. Ponovo, poštovani predsjedniče, kolege poslanici, Danas je dnevni red Skupštine Crne Gore posvećen vama, poštovani građani Opštine Gusinje. Ovu odluku koja će, siguran sam danas biti usvojena jednoglasno isčekuju Gusinjani u Gusinju i mnogo, mnogo više širom Zapadne Evrope, a posebno širom Sjedinjenih Američkih Država. Ovo je datum za istoriju, za sve nas i Gusinjane i Plavljane i naše Murinjane, jer smo za njega i svi zaslužni, što smo zajedno i sve potvrdili na održanom referendumu za Gusinje. Ja sam ponosan i srećan što sam paipadao ovom vremenu i mojim prijateljima sa kojima smo u ovu ideju vjerovali, željeli je i doveli je konačno do pozitivnog ishoda. Posebno je moje zadovoljstvo, što je ovu ideju od prvog dana do danas prihvatila i moja partija u Plavu i Gusinju, uz. podršku Demokratske partije socijalista Crne Gore, naše Vlade, što će danas Klub poslanika DPS-a i potvrditi. Danas se potvrdila naša priča da odgovorne partije i vlade donose odluke koje nijesu produkt politike i ishitrenosti političkog romantizma, nego rezultat realnih i zakonskih pretpostavki. Zakonske pretpostavke smo utvrdili u nekoliko proteklih godina, danas, konačno, dovršavamo donošenjem ove odluke. Kada sam rekao - i druge realne pretpostavke, mislio sam da li su Vlada i DPS Crne Gore čekali skrštenih ruku na današnji dan? Na protiv, Vlada, konkretno ministarstva prosvjete, kulture, zdravlja, a posebno Direkcija za puteve i javne radove Crne Gore, su učinili mnogo za ovaj današnji dan. Mnogo je važnih infrastrukturnih projekata, posebno treba naglasiti istorijsku želju otvaranja graničnog prelaza sa susjednom Albanijom, šest kilometara modernog putnog pravca, do granice sa Albanijom, nekoliko modernih ulica, novog Doma kulture i još mnogo toga čemu su najbolji svjedoci sami građani Gusinja. Već danas dolaze mašine na realizaciji i rekonstrukcije putnog pravca prema Grebajama, sa prvim proljećnim danima otpočeće radovi na izgradnji sportske sale . Na kraju, svi dijelimo zabrinutost samo za sudbinu putnog pravca Gusinje Podgorica, preko susjedne Albanije i vjerujem da će naša Vlada uložiti nove napore za realizaciju tog projekta od kojeg i zavisi održivost ove nove crnogorske opštine. Siguran sam da će Vlada Crne Gore otvoriti nekoliko jedinica državnih institucija što će biti veliki doprinos u zapošljavanju mladih i stručnih kadrova iz Gusinja. Takođe sam uvjeren da će i poznata gusinjska dijaspora dati svoj doprinos i život u Gusinju će biti nagrada a ne, kako je to bilo do danas. I na kraju svima građanima Gusinja od mene i moje partije želim srećnu opštinu u budućnosti. Hvala.
 • Hvala, kolega Šaboviću. U ime Kluba poslanika Socijalističke narodne partije, kolega Gošović. Izvolite.
 • Zahvaljujem predsjedniče. Poštovana Skupštino, uvaženi građani, gospodine ministre, pomoćniče ministra, Ustav Crne Gore jemči pravo na lokalnu samoupravu, utvrđuje da je osnovni oblik lokalne samouprave opština, a da se mogu osnivati i drugi oblici lokalne samouprave. Sistemskim zakonima u ovoj oblasti, u skladu sa Ustavo, ustanovljeni su Glavni grad Podgorica i Prijestonica Cetinje, kao posebne teritorijalne jedinice i oblici lokalne samouprave u Crnoj Gori. Međutim, u suštini je i dalje je zadržan jednotipski model kada su u pitanju nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Najbolja potvrda za to su odredbe člana 5 Zakona o Glavnom gradu kojima je propisano da Glavni grad vrši poslove lokalne samouprave koji su zakonom i drugim propisom utvrđeni za opštinu. Podsjetiću još da je Nacrtom zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore iz maja 2008. godine, koji je pripremila Radna grupa u saradnji sa ekspertima Savjeta Evrope, bilo predviđeno da, pored opštine kao osnovne teritorijalne jedinice Glavnog grada i Prijestonice, kao posebnih teritorijalnih jednica, osnovna teritorijalna jedinica može biti i grad. Status grada prema tom nacrtu zakona imale bi postojeće opštine: Bar, Bera, Bijelo Polje, Budva, Kotor, Nikšić, Pljevlja, Ulcinj i Herceg Novi. Osnovni cilj takvog rješenja bila je potreba da se adekvatnije izraze različitosti teritorijalnih jedinica koje su u bitnome promijenile svoje obilježje nakon donošenja zakona o podjeli Crne Gore na opštine iz 1960. godine. Kasnije se od tog konceta odustalo sa obrazloženjem da Crna Gora nema potrebe za uvođenjem višestepenostu u lokalnoj samoupravi našta svakako utiče njena teritorijalna veličina i broj stanovnika. Medjutim, s druge strane, jednotipski model ne odražava realne osobine i potrebe ni svih opština. Naime, prisutne su velike razlike između opština, kako u površini, broju stanovnikta, tako i stepenu privredne razvijenosti. Zato se s pravom postavlja pitanje - da li dostignuti stepen društvenog razvoja nameće i potrebu da se zakonom uredi status i položaj grada, kao oblika lokalne samouprave i posebne upravno teritorijalne jedinice. Pravo na lokalnu samoupravu, saglasno Ustavu, obuhvata pravo gradjana i organa lokalne samouprave da uredjuje i upravljaju odredjenim javnim i drugim poslovima na osnovu sopstvene odgovornosti i u interesu lokalnog stanovništva,a polaznu osnovu za utvrdjenje ovih odnosa predstavljaju načela sadržana u preambuli Evropske povelje o lokalnoj samoupravi kojima se izražava: prvo, da je pravo gradjana da sudjeluju u vodjenju javnih poslova i jedan je od osnovnih demokratskih principa; drugo, da je najneposrednije ostvarivanje ovog prava moguće upravo na lokalnom nivou; treće, da samo lokalne vlasti sa stvarnim odgovornostima mogu da osiguraju upravu koja će biti efikasna i bliska gradjanima i četvrto da je očuvanje i jačanje lokalne samouprave doprinos izgradnji Evrope zasnovane na čelima demokratizacije i decentralizacije vlasti. Javnosti je poznat stav SNP-a, da će polazeći od navedenih principa podržati inicijative građana za formiranje novih opština, a gradjani Gusinja na konsultativnom referendumu održanom 8. januara 2013. godine, velikom većinom glasova, jasno su iskazali svoj stav da im je potrebna samostalna opština koja će značiti bolju organizaciju, ukupnog društvenog života na njihovom području, opštinu koja će doprinijeti bržem ukupnom materijalnom i društvenom razvitku njihovog kraja. Da im je potrebna vlast čija ovlašćenja neće biti uskraćena i ograničena, vlast koju će gradjani Gusinja neposredno birati i koja će, upravo, njima biti odgovorna za efikasno i kvalitetno izvršavanje poslova od neposrednog interesa za građane. Treba im opština koja će biti mjesto stvarnog odlučivanja o lokalnim poslovima i pitanjima od neposrednog interesa za njene građane, ali i opština koja će imati sigurne izvore prihoda, sa kojima će biti u mogućnosti da na efikasan način rješava te probleme građana. Fiskalni kapacitet je svakako ključni element da bi neko područje moglo steći status opštine. Prihvatanjem elaborata o opravdanosti o osnivanju opštine Gusinje, Vlada je u zakonom utvrđenoj proceduri i utvrdila da je taj uslov ispunjen. Ovom teritorijalnom promjenom, stoji u obrazloženju Predloga zakona, ne ugrožava se ekonomski razvoj područja, niti kapacitet opštine Plav, i konstatuje se da prirodni potencijal (zemljište, voda, šuma, klima i drugo) kao i brojnost struktura i tradicionalna vezanost za zavičaj, čine da područje Gusinja ima potencijal ne samo za samoodrživost svake moguće organizacije, nego i z‚načajan doprinos ukupnom razvoju poljoprivrede, turizma, vodoprivrede i slično. Međutim, ne smije se izgubiti iz vida da je nedostatak sredstava za finansiranje funkcija lokalne samouprave danas opšta pojava u Crnoj Gori. Nedostatak sredstava dovelo je u pitanje izvršavanje obaveza najvećeg broja jedinica lokalne samouprave, ostvarivanje njihovih budžeta a time i taj lokalni ekonomski razvoj. Evidentan je visoki nivo zaduženosti velikog broja opština, visok nivo neizmirenih obaveza prema dobavljačima, visok nivo budžetskih deficita. Zbog istog je više nego neophodno u najkraćem mogućem roku novim zakonskim rješenjima unaprijediti sistem finansiranja lokalne samouprave, učiniti ga održivim te utvrditi objektivnije kriterijume i postupak raspolaganja sredstvima legalizacionog fonda. Takva pomoć opštini koja se osniva, koja se tek rađa kao što je opština Gusinje biće i te kako neophodna. Poalzeći od neposrednog interesa građana i potrebe ukupnog materijalnog i društvenog razvoja područja Gusinja, poslanici SNP-a će podržati Predlog zakona čijem donošenjem se osniva opština Gusinje. U narednom periodu biće izuzetno značajno da se stvore uslovi da građani Gusinja svoju izbornu volju izraze na posve slobodan i demokratski način. Tako će jedino prvi izbori za odbornike u skupštini opštine Gusinje i imati smisla. U takvim uslovima, sigurni smo, da će SNP, kao građanska partija koja u svom programu baštini ideje pravde, solidarnosti, slobode, jednakosti, socijalne pravde, zadobiti povjerenje građana Gusinja i imati svoje predstavnike u skupštini opštine Gusinje. Na taj način bićemo u prilici da damo svoj neposredan doprinos razvoju lokalne samouprave u Gusinju i ukupnom razvoju tog kraja što je i smisao djelovanja SNP-a u svakoj konkretnoj sredini. Pitanje koje sam želio da postavim ministru, a mislim da će biti od značaja za primjenu ovog zakona i da će nam se pojaviti ti isti problemi koji su postojali kada su sprovođeni prvi izbori u novoosnovanoj opštini Petnjica. Zapravo, Skupština Crne Gore, shodno Zakonu u obavezi je da donese odluku o imenovanju opštinske izborne komisije, ali nijesu propisani kriterijumi na osnovu koje se donosi ta odluka i svima nam je dobro poznati koji su problemi pratili donošenje jedne takve odluke. Takodje, nijesu ni propisani kriterijumi na koji način će se osnivati birački odbori koji će sprovoditi izbore u novoosnovanoj opštini kao i na teret kojih sredstava će se finansirati ti prvi izbori u novoosnovanoj opštini. Da li na teret Budžeta Crne Gore ili na teret sredstava opštine iz koje se izdvaja nova opština? Zauzet je stav da to bude obaveza budžeta Crne Gore, ali su to pitanja koja je trebalo urediti zakonom da opet ne bi predstavljala problem u primjeni zakona ovoga puta u postupku sprovođenja prvih izbora u novo osnovanoj Opštini Gusinje. Zahvaljujem.
 • Ja bih bio zahvalan da podnesete amandman, pa da pokušamo da popravimo ovaj put , znam da uvijek tražimo da pišete mnogo, ali evo da probamo da popravimo nešto dok još imamo vremena. U ime Socijaldemokratske partije kolega Džavid Šabović.
 • Hvala gospodine predsjedniče Skupštine. Gospodine ministre, pomoćniče, koleginice i kolege i građani, Ja naravno neću pričati šta je bilo ko je počeo, kad je počeo, jer ja počinjem sa rečenicom, Gusinje danas ili bolje, Gusinje od danas mada bilo bi po malo nepošten ako nebi pomenuo one koji nemaju svoje prestavnike u ovom Parlamentu, a to je partija Gusinje htjeli ili ne htjeli znamo da su oni incijatori, a svi mi posle neko ranije, neko kasnije prihvatilo to i danas nadam se svi podržati. No kao što rekoh to je i za nas pitanje je kako pomoći novoj Opštini Gusinje, svi znamo priče o tome da je bog jedini bio i suviše i da sam kad je darivao Gusinje, svi ste vjerovatno čuli za Alipašine izvore, za Grlju, za Grebalje, za Ropojanu i tako redom. Svi to znamo, ali pitanje kako, na koji način to organizovati. Ja mislim da se ne smijemo i ne možemo previše oslanjati na bogme malo iscrpljenu dijasporu koju smo i do sadili razno raznim zhtjevima za donacije i u školstvu, i u zdrastvu, socijalnim davanjima, sportu... prvoga se mora primiti plata, te donacije jesu bile iz dijaspore samo ne redovne, one su bile što bi mi rekli pravnici .. po potrebi, danas treba da budu stalne što je najprečje. Zbog toga smatram da od Gusinja danas treba država i te kako više pomoći od samog početka, pomoći projekte jer će oni dovesti nove investicije, osnažiti na bilo koji način da Gusinje ne samo postane Opština nego i opstane kao opština. Ako bismo govorili o razno raznim ekonomskim kriterijumima znamo da je Gusinje tu neđe na ivici, možda nema baš potpune ekonomske opravdanosti, ali znamo takođe da je nekoliko drugih opština posebno sa ševera imaju iste probleme. Znamo li da budžetom nije predviđeno za novu opštinu izvori finansiranja, zbog toga tražim očekujem, nadam se da država snažnije na početku pomaže Gusinju jer nije bitno ko će biti iz koje partije predsjednik, nego je bitno đe će da uđe i da šedne taj predsjednik, ovo kad dva puta ponovite ovu rečenicu znaće te našto sam mislio. Dok je sve to priča kojom može da država ako hoće zavšri ostaje nam pitanje svih pitanja, a to je put Gusinje - Podgorica, nije to samo put za Gusinje, nije to samo put za Gusinjane, kojih da kažem usput ima barem dva puta više van Gusinja nego u Gusinju to je put za Plav, znači prvu susjednu Opštinu Berane, Rožaje, južnu Srbiju, Kosovo, Makedoniju i tako redom, mnogo kraćim, mnogo ekonomski shvatljiviji put i o tome treba država da vodi i te kako računa jer smo sve partije na svim našim promocijama to obećavali govoreći čak po nekad da ćemo ga otvoriti popodne, da je devet više od osam pokazao je i kolega Kaluđerović koji nije tu, i oteo mi je jedno pitanje bolje što ga je on obrazložio (upadica) Ko će i koja će opštinska izborna komisija sprovesti izbore, u Beranama smo imali isti problem, ali tamo je opštinska Izborna komija Berane sprovela ali ne zaboravite tamo nijesu bili istovremeno izbori, ona je bila potpuno slobodna i mogla je to da sprovede, i pitanje od kojih para, ko će da finansira. Stoji pitanje koje je kolega Gošović, potencirao i dobro je što je o tome debelo treba razmisliti i ako ima prostora za amandmane zapisaćemo ga svi da ne bude to amandman SNP-a, SDP-a, DPS-a, nego svih nas jer većinom da se fino to sprovede. Zato očekujem da ćemo danas svi koji smo obećali javno ispuniti naše obećanje i podržati ovaj predlog zakona da će Gusinje konačno postati 23. opština u Crnoj Gori.Hvala.
 • Hvala poslaniče Šaboviću. Koleginica Jasavić u ime Pozitivne Crne Gore. Izvolite koleginice.
 • Poštovani predsjedniče, poštovane koleginice, poštovane kolege, poštovani građani, poštovani gusinjci. Danas u ovom domu srećom u miru, potomci hrabrih učesnika bitaka svih na Previji, na Nokšićima, na Murinu, danas ispisuju novu činjenicu o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore. Novi kvalitet našeg vremena je da glasamo jedni za druge, a ne jedni protiv drugih, nekada smo na žalost ratovali, a danas na sreću radimo u interesu jednih i drugih. To je dobra vijest, loša vijest je da ova generacija vladajućih političara na žalost nije u stanju da ispiše smjelije od ponuđenog novu svjetliju stranicu Gusinja i Crne Gore. Ovo je iz razloga što napredne istorijske poteze vuku oni pojedinci koji poštuju i poznaju svoju,ali i tuđu tradiciju i istoriju, oni koji priznaju sopstvene greške i na njima uče, oni koji imaju viziju kako stvarati novu građansku Crnu Goru, oni koji poštuju sebe i druge, i oni koji znaju da nose teret vremena u kome žive. Stranica istorije ne okreću politički kalkulanti, skupljajući navrat nanos jeftine političke pojene radi opstanka na vlast pošto potom,takvi vrebaju svaku priliku za političko preživljavanje radi očuvanja svega pokradenog. Ne bježeći od prijetnji, ne bježeći od ucjena, ne bježeći od sijanja novih i oživaljavanja starih strahova, oni su od sopstvenog straha da ne izgube pokradene zlatnike, zaboravili na dug narodu i domovini Crnoj Gori.Ta kukavička politika biće prošlost Crne Gore, Pozitivna Crna Gora nudi novi koncept građanskog jedinstva razumijevanja i međusobnog uvažavanja svih naših različitosti. Crnoj Gori je potreban novi politički dogovor i temeljna reforma pravnog sistema, treba nam novi politički kvalitet koji će stvarati novu istoriju Crne Gore, koja neće jesti svoju djecu i tjerati ih sa vječitih ognjišta, novi politički kvalitet je decetralizovana vlast, ponavljam decetralizovana vlast koja će stvoriti fiskalno snažne opštine koje neće živjeti od egalizacionih fondova, opštine koje će biti održive jer je država isključivo imala nadzornu ulogu sa stanovišta primjene zakona vršila inspekcijski nadzor imala nadležnosti u drugo stpenom upravnom postpuku, bilo bi to vrijeme jake ugledne države, i uglednih opština jednakih kako je ugled i država. Naša zemlja i naši ljudi zaslužuju čisto političko ogledalo, to bi bila opštine kojima se nebi prijetilo ni sa jedne adrese, a po najmanje ....... ... bez adrese premijera. Tamo bi živjeli slobodni ljudi bez straha, bila bi to zemlja ravnopravnih naroda i slobodnih bogatih pojedinaca. Kad smo već kod prijetnji ne mogu se oteti utisku da moć u čijoj osnovi je prijetnja predstavlja stvarnu nemoć onoga koji prijeti samo ima moć onaj ko razumije podaje a ne onaj koji uzima i prijeti. Od mojih ptijatelja Gusinjana naučila sam da je vaše samo ono što dajete drugima, a ne ono što uzimate ili otimate za sebe ili svoju porodicu. Kao član i advokat fondacije za Gusinje već viši niz dugih godina zalažem se za samostalnu Opštinu Gusinje i ovaj dan za mene je poseban dan znaju to moji prijatelji Gusinjani. Ali, za mene samostalnost ne znači slobodu samo u formalnom već i u materijalnom smislu, slobodu koja obavezuje jer slobodnog čovjeka obavezuje samo sloboda, obavezuje na rad, na red i poštovanje Ustava i zakona naše Crne Gore. Nažalost, Gusinje danas postaje samo slobodno u formalnom smislu u materijalnom smislu što podrazumijeva nove nadležnosti opštine da ubira prihode, ono je u redu svih onih nemoćnih opština ‚‚koje se hrane iz egalizacionih fondova, to vlast ima nažalost odgovara. Vlast nije svjesna da bi vrijedni potomci predaka koji su punih 35 godina imali autonomiju u turskom carstvu koji su se protivili odlukama Bečkog kongresa i krvavo ih platili od maja Berlinskog kongresa od januara, do maja 1913.godine, danas u srećom u pomirenoj Crnoj Gori bolje upravljali Gusinjem iz Gusinja nego iz Podgorice. Ne zaboravimo da je samo u 18 vijeku u Gusinju bilo 600 domaćinstava, 200 dućana, da je krajem 19 vijeka u Plavsko-Gusinjskoj kotlini bilo 25 hiljada građana stanovnika, dok ih danas ima svega 13,5 hiljada. Da su važni trgovački putevi od Dubrovnika do Istanbula vodili preko Gusinja. Sve ono što ste mogli kupiti u Veneciji i Istanbulu mogli ste naći i u Gusinju. Bez decentralizacije vlasti Gusinje će biti još jedna od crnogorskih opština koja će se teško samofinansirati. Dragi moji Gusinjani neka vam je srećan novi pčetak, zajedno nas čeka dug put do istinske slobode svih građana Crne Gore. Biće ovo zemlja ljudi koji će međusobno poštovati jedni druge poštovaće međusobno dostojanstvo lični porodični integritet, prijetnje, ucjene, politički i ekonomski pritisci, diskriminacija po bilo kom osnovu biće naša prošlost srećna nam odškrinuta vrata slobode koje smo ne zaboravite mukotrpno više od jednog vijeka zajedno otvarali. Danas u miru počita duša Ali paše Gusinjskog i njegovih saboraca, zahvalnost stvima koji su nam pomogli na našem putu, sretno vam staro, novo Gusinje, dragi moji Gusinjani gdje god da ste, a mi znamo da ste širom zemlje nebeske. Hvala.
 • Hvala koleginice. Dame imaju više duše pa smo to čuli i ovaj put, sada će i koleginica Dragičević nastaviti sa više duše o političkim temama. Izvolite Ljerka.
 • Zahvaljujem. Poštovani predsjedniče, poštovane koleginice i kolege, poštovani ministre i pomoćniče ministra, poštovani građani Crne Gore i posebno poštovani građani Gusinja. U ime Hrvatske građanske inicijative i u svoje osobno ime pozdravljam Inicijativu žitelja Gusinja da imaju samostalnu opštinu i četitam im na tome. Nadam se da će ova današnja Odluka da Gusinje dobije opštinu doprinijeti boljem i bržem razvitku ne samo Gusinja već i tog dijela naše Države Crne Gore. Sa željom da se prosperitet tog kraja i regije pored žitelja uključi i brojna dijaspora svim žiteljima Gusinja porijeklom iz svih žitelja Gusinja porijeklom iz tog kraja, želim svako dobro i čestitam im još jednom u ime Hrvatske građanske inicijative i u svoje osobno ime. Zahvaljujem.
 • Hvala Vam. Mi često spomenemo dijasporu kao, odnosno iseljeništvo je prava riječ tako stoji u našem Poslovniku i takav je naš Odbor za međunarodne odnose koji vodi kolega Vuković i iseljenike. Ali na svima nama je jedno isto pitanje da nebismo bili po partijama nego po svima nama na jednom istompitanju. Kako su oni u tuđini, toliko uspjeli a mi na svome teže uspijevamo. To je ključno pitanje za sve nas kad od njih tražimo pomoć. Kolega Kemal Zoronjić u ime Bošnjačke stranke. Izvolite.
 • Hvala. Poštovani predsjedniče, kolege i koleginice poslanici, uvaženi gospodine ministre, uvaženi građani. Na dnevnom redu se ponovo našao Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore zbog čega već drugi put u svoje ime i u ime Bošnjačke stranke želim da izrazim zadovoljstvo u nadi da će i Gusinje kao što je bio slučaj prošle godine za Opštinu Petnjicu vratiti status opštine. Podsjećam da ovim Prijedlogom zakona područje Gusinja ne dobija već mu se vraća status opštine koji je izgubio davne 1953.godine, kada je administrativno pripojeno Opštini Plav. Područje Gusinja je geografski, ekonomski i kulturološki kompaktna cjelina koja obuhvata 157 km kvadratnih, sa 42 naselja. U periodu od gubitka statusa Opštine ovo područje i ako bogatog prirodnim resursima ostalo jedno od najnerazvijenijih u Crnoj Gori. Prirodni potencijali kojima ovo područje obiluje nijesu na pravi način i u potrebnoj mjeri valorizovani. Prirodne ljepote Gusinja su brojne ističem samo neke: nacionalni park "Prokletije", Pavinjski vrh .... na planini Bjelaču sa 2.504 km nadmorske visine koji je najvisočiji vrh u Crnoj Gori. Zatim brojna jezera poput Hriskog, Visitorskog, rijeke Vrulje i Ljuče, vodopada Skakavice, Kanjona Grlje čuveni Ali pašini izvori. Sve su ovo resursi koji Gusinju daju veliku šansu za razvoj turizma, trgovine, proizvodnje zdrave hrane, razvoja zdravstvenog i ekološkog turizma. Međutim, podaci ukazuju na brojne probleme, sa kojima se građani ovog područja susreću, žitelji iz najudaljenijih sela, za potrebe liječenja, školovanja, administracije i slično moraju da pređu čak 30 km, do opštinskog centra Plava. Takođe, područje Gusinja čini jednu trećinu u ukupnom broju stanovnika u Opštini Plav, dok u broju zaposlenih kako se navodi u studiji stanovništvo sa ovog područja procentualno ne učestvuje više od 3%. U Mjesnoj zajednici Gusinje, baš slično kao i u Petnjici najveći problem su upravo velika demografska kretanja od ukidanja opštine počinje proces depopulizacije stanovništva posebno mladih i stručnih kadrova. Najveća izražena demografska erozija je iz ruralnih područja ka Plavu, ali i ostalim centrima razvoja. U prilogu ovome svjedoče podaci kojima prema popisu iz 2011.godine bez radnika na privremenom radu u inostranstvu u Mjesnoj zajednici Gusinje‚ živi 4.239 stanovnika, dok je prema popisu iz 1991.godine, na ovom području živjelo 7.130 stanovnika. Iako se u potrazi za boljim životom, značajan broj građana iselio sa ovog područja, samo u Sjedinjenim Američkim Državama oko 30.000, ostala je njihova emotivna vezanost za kraj iz kojeg potiču. Te spremnost da u zavičaj investiraju i samim tim poboljšaju kvalitet života. Tako su razvojne i humanitarne organizacije poput fondacije Gusinje kao i druge domaće međunarodne organizcije u sredinu uložile značajna sredstva na poljima komunalne infrastrukture, obrazovanja, zdravstva, sporta, kulture i socijalne pomoći. Najbolje odslikava podatak da je na području Gusinja akcijama i učešćem građana urađen vodovod, a zatim je opremljena i zdravstvena ambulanta. Danas Gusinje ima izgrađene brojne institucije i objekte, kao što su zdravstvena stanica, osnovna škola, dom kulture, pošta, vrtić, vjerski objekti, policijska ispostava, vatrogasna jedinica, komunalna jedinica, nacionalni park i uprava za šume, hotel i veliki broj ugostiteljskih, zanatskih i drugih objekata. To su samo neke od činjenica koje ukazuju da Gusinje ima kapacitet da samostalno funkcioniše, a i da gusinjani imaju izrazitu odgovornost prema društvenoj zajednici u kojoj žive ili iz koje potiču. Područje Gusinja je prirodno najuslovnika i najkraća veza između sjevernog i centralnog dijela Crne Gore. Zato je od izuzetnog značaja za saobraćajno otvaranje i turistička valorizacija Gusinja, započeta izgradnja puta Podgorica - Gusinje, koji jednim dijelom prolazi kroz teritoriju Albanije. Na taj način će se veći dio ovog planinskog prostora već naći u izletničkoj i turističkoj zoni, ne samo Podgorice, nego i bližih primorskih gradova, a Gusinje i Plav će, umjesto perifernog položaja povratiti nekadašnju tranzitnu saobraćajnu funkciju. Takođe, veoma značajni resursi područja Gusinja su drvoprerada i poljoprivreda, ali i prerada ljeko bilja, voća i povrća. Posebno treba istaći hidropotencijal koga čine veći ili manji vodotoci, jezera, vrela, izvori, tako da se ovo područje svrstava u grupu hidrološki najbogatijih prostora Crne Gore, koji se značajno mogu iskoristiti za razvoj mini hidroelektrana. Poštovani građani, Bošnjačka stranka će glasajući za ovaj Prijedlog zakona, programski ispuniti zadatak kada su u pitanju zahtjevi za osnivanjem novih opština. Na ovaj način smo ispoštovali potrebe građana Petnjice i Gusinje za svojom samoupravom. Međutim, potrebno je, osim teritorijalne decentralizacije ostvariti i fiskalnu decentralizaciju. Ovo se posebno odnosi na novoosnovane opštine koje su iz poznatih razloga i nerazvijene. Potrebno je da se u prvim godinama njihove samostalnosti, sa državnog nivoa, značajno povećaju investicije u administrativnoj i komunalnoj infrastrukturi, ali i u promociji njihovih privrednih prirodnih potencijala, kako na domaćem tako i na međunarodnom planu. Upravo u ovim opštinama imamo i resurse koji su najmanje iskorišćeni u državi. Takođe je potrebno izvršiti alokaciju državnih institucija i kada su u pitanju ekonomske, zdravstvene, kulturne, sportske, a posebno obrazovne institucije. Zašto i da sjeverni region u kome se danas nalazi već 13 opština nema još jedan državni univerzitet. Na ovaj način bi sigurno uticali na zabrinjavajuću migraciju iseljavanja stanovništva, posebno mladih iz ovog regiona. Na kraju,poštovane kolege, uvaženi ministre Konjeviću, uvaženi građani, Budimo otvoreni i privrženi prema Gusinju, kao što su Gusinje bili 2006. godine privrženi Crnoj Gori, kada su na referendumu sa 98,5% glasali za suverenu i nezavisnu Crnu Goru. Vjerujem da će nakon današnje donešene opštine Gusinje postati opština u kojoj će se moći realizovati već pripremljeni projekti, poput hotela, restorana i zgrada i fabrika i da će Gusinje biti opština turističkih i privrednih investicija, u kojoj će mladi ljudi imati prilike da se zaposle, zasnuju porodicu i sretno žive u ovom zaista prelijepom kraju. Zahvaljujem.
 • Hvala kolega Zoronjiću. Ovim smo završili u ime partija predstavljanje. Idemo u drugi krug poslanika. Prvo Genci Nimanbegu, a neka se pripremi koleginica Zorica Kovačević.
 • Hvala predsjedniče Krivokapiću. Poštovani ministre, Poštovane koleginice poslanice i kolege poslanici, Ja bih želio vašu pažnju, pošto ću ja biti, izgleda, jedini u ovom domu, koji će imati malo disonantno mišljenje u odnosu na opštinu Gusinje. Da, imaću, jer sa pravom ovdje predstavljam nacionalnu zajednicu Albanaca u Crnoj Gori, Forcu za jedinstvo, ali i obavezu od svih glasača Albanaca u opštini Plav, moja lista je dobila najviše glasova, i moram i javnost i vas upoznati sa njihovim gledanjem u odnosu na punopravnu samostalnost opštine Gusinje, koje je danas na dnevnom redu. Naime, sadašnja opština Plav je inicijativu o održavanju referenduma usvojila krajem 2012. godine, poslije mišljenja koje je dobila od Ministarstva, da studija o izvodljivosti opravdanosti za teritorijalne promjene za opštinu Gusinje, ispunjava sve zakonske odredbe, i tri partije koje zastupaju Albanci u opštinu Plav, Forca, Demokratski savez u Crnoj Gori i Unija, zajedno su potpisali inicijativu da ta studija opravdanosti ima manjkavosti. Njihov stav je sljedeći, naime, pošto današnja optšina Gusinje, koja se danas ovdje predlaže, u principu obuhvata dvije mjesne zajednice, mjesnu zajednicu Guštinje i mjesnu zajednicu Vusanje, koja je sa Martinovićima pokriva preko 95 km, 157 gdje su Albanci najveći dio ili jedini dio stanovništva, a nisu bili uključeni niti pitani da li je ova opština u njihovom interesu. Takođe, izrada studija opravdanosti nije uključivala ni jednog pojedinca iz tog područja, dok sami Albanci su bojkotovali taj referendum i nisu glasali za njega. Koji su razlozi? Razlozi bi trebali to da zna. Naime, u tako maloj opštini, kao što je Plav, koja je siromašna opština, koja je, znate po budžetu, da po pojedincu oni imaju 20 -seti dio što ima jedan stanovnik, prosječan budžet u Crnoj Gori ili za Budvu. Stvaranje još jedne opštine znači stvaranje dvije siromašne opštine. Takođe, sve ove tri inicijative ove partije su poslali dopis Ustavnom sudu Crne Gore i ocjenu za procjenu ustavnosti ovakve odluke, na koji od do dana današnjeg, od kraja 2012. nisu dobili nikakav odgovor. Takođe, želio bih uporediti neke podatke. Partije koje tamo djeluju, i moja partija, sam proces održavanja referenduma vide spornim. Vide spornim između ostalog i zbog čega. Vi imate u studiju opravdanosti da današnju opštinu od 2011. godine u opštinu Gusinje,novopredloženoj živi 4.200 stanovnika, a sam rezultat referenduma govori da je 4.900 glasova za opštinu Gusinje. Oni govore o tome, ako želite javno da vam obrazložim da su proces glasanja da tamo nije bilo nikog iz albanskih partija da provjeri kako se pune kutije, znači, opet kažem pune kutije. Kad smo kod ovog pitanja, kako da ne, imate pravo reprike svi koji želite. Ovom prilikom želim još jednom svim poslanicima ovdje koji su bili, predsjednicima političkih partija koji zadržavaju, koče problem osnivanja samostalne opštine Tuzi, Malesija, iskoristiti priliku da i na ovom primjeru, kao što je bio primjer opštine Petnjica, dokažemo da osnivanje opštine političko, ne ekonomsko kao što se želi obrazložiti. Po meni, jasan primjer je i to, jer vidjeli smo kolege iz dvije najveće pozicione partije koji žele da ovaj proces dobijanja samostalnosti za jednu opštinu možda i prisvoje, ko je više uticajan, da su autori ove studije, na devetoj strani, stavile potpis politički između dvije partije - DPS-a i partije za Gusinje. A samim tim, da li je ovaj zakon prihvatljiv za Skupštinu, matični odbor je Odbor za politički sistem, nije Odbor za ekonomiju i budžet. Ja želim iskoristiti priliku i dobru volju ministra Konjevića‚ iskazanoj u uvodnoj riječi, kada nam nisu dali pravo za komentar, da jasno pitam - Vi imate u proceduri dvije inicijative koje bi trebale biti u Mnistarstvu. Inicijativu koju sam ja podnio oko opština Malesija - Tuzi, i drugu inicijativu koju je trebao, na osnovu inicijative Gradske opštine Tuzi podnijeti Glavni grad Podgorica. Želim znati šta je sudbina sa ovim drugim prijedlogom, jer i građani Tuzi koji slušaju ovo i Malesije, trebaju znati neodržavanje referenduma, koji je održan u opštini Plav, je rezultat glasanja u Skupštini opštini Plav. Oni su odredili to, dok neodržavanje ili nepoštovanje Sporazuma je rezultat opštini Podgorica. Ili, možda i ministarstva koji na tu studiju ne daje zeleno mišljenje. Mislim da sam otvorio dovoljno tema i mislim da ću imati priliku da obrazložim dalje. Hvala.
 • Hvala. Izvolite gospodine ministre.
 • Zahvaljujem predsjedniče. Naravno, negdje ste rekli da smo polako čim smo u Parlamentu, moramo da pričamo o politici, je li tako? Dotakli ste vi jednog segmenta i da ne bi bilo ovako bilo koje dileme, nijeste bili dovoljno precizni. Ja i vi smo nekoliko puta komunicirali na tu temu.Što se tiče onoga što je status opštine Tuzi, kao gradske opštine, samim tim status gradske opštine Golubovci, rekao sam i ponavljam, vi to dobro znate, imali smo pisano korespodenticju u tom dijelu - Ministarstvo unutrašnjih poslova neće biti apsolutno nikakva prepreka, naprotiv, za želju građana sa tog područja da definišu to na način na koji su uradili građani Petnjice i građani Gusinja. Jedina obaveza koju ima Ministarstvo unutrašnjih poslova jeste da se ispoštuje adekvatna zakonska procedura. Ministarstvo unutrašnjih poslova apsolutno ne koči bilo kakvu proceduru, naprotiv, naprotiv. Postoji jedna inicijativa kod Ministarstva unutrašnjih poslova to je korespodencija koju sam imao ja ili neko od mojih saradnika i vi kao podnosilac te inicijative. Da li ima drugih inicijativa, od Glavnog grada prema Ministarstvu unutrašnjih poslova? Nema. Znači tu je pomoćnik Vukčević koji to vodi, odnosno generalni direktor Vukčević, upravo mi je sugerisao da nema prema Ministarstvu unutrašnjih poslova. Dakle, da li neka lokalna samouprava treba da iskoristi mehanizam, u ovom slučaju vezano za Tuzi, porazgovarajte sa onima koji vrše vlast u Glavnom gradu u Podgorici a to je, da mi se ne naljuti, potpredsjednik Mustafić, DPS, Bošnjačka stranka, Narodna stranka, Demokratska srpska stranka i jedan odbornik Nove. S njima dogovorite u dijelu onoga što je inicijativa Glavnoga grada. Ministarstvo unutrašnjih poslova neće biti prepreka, zašto bi bilo ako nije bilo prepreka, naprotiv, bilo je od ruke, što bi narod rekao, za Petnjicu i za Gusinje, dakle od ruke.Od ruke u smislu onoga što građani na tom području žele. Zahvaljujem.
 • Zaboravili ste Liberalnu partiju. Izvolite kolega.
 • Hvala predsjedniče Krivokapiću. Uvaženi kolega ministre Konjeviću, Kada smo kod sportskih izraza, govorite o preprekama. Ajde da iskoristim neki drugi- vi driblate, možda ne predstavljate prepreke ali driblate, vaše ministarstvo iz razloga što sam ja inicijativu podnio u osmom mjesecu 2012. godine a prvi vaš odgovor dobio u aprilu ili maju 2013. godine. Ako devet mjeseci nijesu prepreka, onda jedan dug, izuzetno dug dribling, ili zadržavanje ili sakrivanje lopte. Vi se sjećate da je u ovom domu ta procedura zakonski predlog opštine aktuelan. Mis mo prošli Odbor za finansije i budžet , još jednom se zahvaljujem predsjedniku Odbora gospodinu Damjanoviću i imali smo prepreku u Odboru za zakonodavstvo iz razloga što, ali vi u vašem dopisu nijeste pojasnili koji su zakonski nedostaci ili šta bi trebalo upotpuniti u prvom dopisu što se tiče predloga opštine Malesija - Tuzi. Ali, hvala vam puno ministre Konjeviću, molim vas da me saslušate da vašem odgovoru koji je bitniji od ovoga a da nema druge inicijative u Ministarstvu. Svi se mi lijepo sjećamo da je gradska opština Tuzi uputila inicijativu Glavnom gradu Podgorice i oni su napravili durgu studiju izvodljivosti. Formirana je komisija, bila javna rasprava, usvojen elaborat, pa još jednom ispravljen, pa je opet usvojen, i znači Glavni grad nije poslao ocjenu da vi date ocjenu oko studije izvodljivosti da li ona ispunjava zakonske uslove ili ne.Onda to pojašnjava zašto se dešava odugovlačenje za opštinu Malesija Tuzi. Hvala.
 • Imate pravo kao predlagač, a imaćete komentar kolege Mustafića. Izvlite, kao predlagač.
 • Gospodine predsjedniče, uvaženi ministre, kolege poslanici, Naravno, pridružujem se željama za dobar početak opštine Gusinje, svim Gusinjanima živjeli u Crnoj Gori ili živjeli u dijaspori smatramo da je danas veliki dan za tu opštinu i buduću opštinu i za Gusinjanje, kako u istorijskom tako i u nekom smislu budućnosti koja će sigurno biti bolja, pogotovo onda kada put Podgorica - Gusinje bude u punoj fonkciji. Mislim da današnju raspravu ne treba opterećivati nikakvim, kako bi to rekao predsjednik Parlamenta, strančarenjem niti partijašenjem, po najmanje sam to očekivao od ministra Konjevića. Dakle, ministre Konjeviću , Bošnjačka stranka jeste dio vlasti u Podgorici a na isti način kao su to bile druge partije u nekom ranijem periodu, članica te koalicije jeste odbornik Narodne stranke, ali vas podsjećam samo, ne tako davno, u jednom ranijem periodu vi ste bili u koaliciji sa tom partijom, u jednom možda težem periodu nego što je ovo današnje kada su neke podjele u crnogorskom društvu bile mnogo jače i to u prilično dugogodišnjoj koaliciji ste bili sa tom partijom, lijepo sarađivali i, naravno, treba sarađivati, ovo je Crna Gora, multietička, multikulturalna, počiva na hokeziji svih naroda i naravno svih njegovih autentičnih predstavnika, onih predstavnika koji dobiju legitimitet na izborima. Nadam se da će naredni lokalni izbori pokazati ko su autentični predstavnici svih zajednica ili svih, da kažem, grupacija u Crnoj Gori i svih građana Crne Gore. Ali, zaista, ne želim da dalje polemišem, mislim da ne treba opterećivati ovu sjednicu bilo kakvim partijašenjem i ako se vratimo u ne tako davnu prošlost naći ćemo mnoge lokalne koalicije u mnogim lokalnim opštinama, možda u nekoj opštini na sjeveru Crne Gore koje su formirane ovako ili onako, ali to u ovom trenutku nije tako važno.Važno je da mi Gusinjanima, zaista, želimo da njihova opština zaživi i da u punom kapacitetu bude prava opština koja će doprinijeti razvoju ovog kraja i povratku makar dijela onih ljudi koji se nalaze u dijaspori. Hvala.
 • Izvolite, gospodine ministre.
 • Slažem se negdje sa kolegama poslanicima da..... trebamo danas pričati o drugim lokalnim samoupravama, kolega Nimanbegu je to prosto otvorio a ja kao ministar u tom dijelu pošto sam u obavezi negdje da odgovorim. Prekidam kolega Mustafiću, meni je drago samo što ste potvrdili da sam ja rekao istinu, dakle, to mi je jedino važno, da nijesam na bilo koji način doveo kolege poslanike i crnogorsku javnost u zabludi. Dakle, tačno je, vi ste u Podgorici u koalicijis a Narodnom strankom , vaši koalicioni partneri DPS i Liberalna partija. Dakle, istina je takva ne bih dalje ulazio u objašnjenja zašto je to tako i na koji način. Imaćemo prilike o tome nekim drugim povodima da razgovaramo. Kolega Nimanbegu, bez želje da sada ovim povodom otvaramo priču oko samostalne opštine Tuzi i samostalne opštine Golubovci. Ono što mogu da vas uvjerim iz komunikacije koju smo imali, ja i vi, kroz negdje gradjansku komunikaciju koju imamo, niti mi je manir, niti mi je želja da bilo koji...posebno onaj u kojem ja, kao starješiha organa, kao ministarstvo, učestvujem samo u zakonskim okvirima, koji mi zakon daje, na bilo koji način, želim, kako ste vi rekli, a nije mi ni u primisli da driblam volju građana sa tog područja. Naprotiv, moja je ustavna, zakonska, na kraju, što je najvažnije, važnije i od prvog i od drugog ljudska obaveza da ispoštujem ono što je želja ljudi na odrđenom području. Ministarstvo u tom dijelu sve što je u njegovoj nadležnosti će ispoštovati. To je vrlo jednostavno. Gdje je zapelo što bi rekli, dakle mislim da i kolege s kojima sarađujete iz vaših bliskih političpkih subjekata mogu vam dati bolji odgovor. Ono što vam ja mogu reći, nema nikakvog zastoja u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Mi ćemo u okviru naših zakonskih mogućnosti biti efikasniji, kada nam neko da' mogućnost da to budemo. Bili smo takvi u slučaju Petnjice, u slučaju Gusinja, o kome danas razgovaramo i takvi ćemo biti u svim onim slučajevima kada smo u obavezi da ispoštujemo volju građana sa određenog područja. Zahvaljujem.
 • Hvala. Završena je. Razmjena mišljenja je uz zadatak kolege Mustafića je završena, koleginica Zorica Kovačević je najavljena. Završeno je, jer smo prešli na izlaganje predlagača i ritam je izgubljen,jer smo prešli na predlagače. Izvolite riječ, ako hoćete u raspravi možete uzet riječ. Imamo vremena do tri sata, pa po pet minuta možete. Izvlite, koleginice Kovačević, izvinite, a poslije nje kolega Kaluđerović.
 • Gospodine predsjedniče, kolege poslanici, poštovani građani, uvaženi ministre Konjeviću, poštovani građani Gusinja, Danas na sjednici Skupštine razmatramo Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, gdje ćemo u članu 7 poslije stava 1 riječi "...." dodati riječ "Gusinje" i time ćemo donijeti jednoglasno odluku. Nadam se, da ćemo danas, da osnujemo još jednu opštinu u Crnoj Gori. Na početku, želim takođe i ja,kao i moji prethodnici da kažem da je Skupština opštine Plav na sjednici održanoj 24.avgusta 2012.godine donijeli Odluku o obnavljanju inicijative za dobijanje statusa opštine Gusinje i studiju opravdanosti osnivanja opštine, koja je dostavila Ministarstvu unutrašnjih poslova na davanje mišljenja. Takođe je, Skupština opštine Plav, na sjednici održanoj 23.novembra 2012.godine, donijela Odluku o raspisivanju opštinskog referenduma, radi prethodnog izjašnjavanja građana o osnivanju opštine Gusinje, koja je održana 8.januara 2013.godine. Vlada Crne Gore, na sjednici od 1.avgusta 2013.godine, donijela je Odluku o obrazovanju Komisije za ocjenjivanje ispunjenoti uslova za teritorijalnu promjenu,povodom sprovedenog konsultativnog referenduma o osnivanju opštine Gusinje.Komisija je analizirajući sadržaj studija opravdanosti o osnivanju opštine i prezentiranih podataka u studiju ocijenila, da je konstituisanje nove opštine Gusinje ima za cilj bolje gazdovanje i valorizaciju rasploživih i privrednih potencijala na ovom području,kao da i ne ugrožava ekonomski razvoj područja, niti kapacitet Opštine Plav i shodno tome dala mišljenje Vladi, da su ispunjeni uslovi za predloženu teritorijalnu promjenu da područje Gusinje dobije status opštine. Uvidom u studiju, opravdanosti osnivanja opštine Gusinje, između ostalog,navedeno je:"Područje Gusinja je geografski, ekonomski i kulturološki kompletna cjelina, obuhvata površinu od 157 km.2, sa 10 katastarskih cjelina, u kojem prema popisu iz 2011.godine živi 4.239 stanovnika. Gusinje je smješteno u neposrednoj granici Crne Gore sa Albanijom, na sastavu Rijeke Vruje Grnčara, jugozapadnom dijelu plavsko-gusinjskog bazena i na preko 920m nadmorske visine. Mjesni centar u Gusinju udaljen je 45 km. od magistralnog puta Bijelo Polje - Berane, a od Plava svega 8 km.". Poljoprivredna proizvodnja, jedan je od osnovnih zanimanja stanovništva ovog područja. Šumski fond, predstavlja značajno prirodno bogatstvo ovog područja i zajedno sa preradom drveta ima posebnu ulogu u razvoju Gusinja, u privređivanju domaćinstava, s toga se koncept razvoja ovog prostora znatnim dijelom oslanja na šumarstvo i prerađivačke kapacitete drvne industrije. Veoma značajni resurs Gusinja je hidropotencijal. Hidroološku mrežu područja, čine brojni objekti, veći i manji vodotoci, jezera, vrela, izvori, podzemno...i drugo, tako da se područje sastavlja u grupu hidroološki najbogatijih prostora Crne Gore. Izvanredno lijepa,raznovrsna i bujna priroda, izuzetno bogata flora i fauna, svakako su značajni prirodni resursi područja Gusinja, na ovom području je Nacionalni park "Prokletije", koji plijeni čistotom i ljepotom. Područje Gusinja je i najslovnija i najkraća veza Crne Gore sa Albanijom. Ova činjenica je značajna predpostavka mogućnosti bolje valorizacije raspoloživih privrednih resursa, kako samog Gusinjskog kraja, tako i čitavog područja duž granice Crne Gore i Albanije. Imajući sve ovo u vidu, sigurna sam da će Gusinje adekvatno planiranim budžetom i raspoloživim prihodima možda dobro finansirati poslove koji su od interesa za lokalnim stanovništvom, kao da će i shodno mišljenju Ministarstva finansija, novoformirana opština Gusinje učestvovati i u raspodjeli sredstava iz regionalnog fonda za 2014.godinu. Na kraju, želim da kažem da privredni potencijali, kao i tradicionalna vezanost za zavičaj, čine da područje Gusinja ima potencijal, ne samo za samo održivost svake moguće organizacione, nego i značajan doprinos u ukupnom razvoju poljoprivrede, turizma, vodoprivrede i slično i zato ću naravno zdušno podržati Predlog Vlade o dopuni Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, to jest da Gusinje dobije svoju opštinu. Na kraju želim da čestitam svim građanima Gusinja, kao i onim koji nijesu danas u Gusinju, a nalaze se u privremenom radu u inostranstvu, osnivanje nove opštine, sa željom da će organizovana dijaspora dati ponu podršku za dobro funkcionisanje lokalne samoupave. Hvala.
 • Hvala Vama koleginice Kovačević. Kolega Velizar Kaluđerović, sada ima riječ, a neka se pripremi kolega Damir Šehović. Izvolite.
 • Hvala Vam gospodine potpredsjendiče, poštovana Skupštino, predstavniče resornog Ministarstva, poštovani građani, Kolega Neven Gošović, saopštio je stav Kluba poslanika SNP-a, podržaćemo Predlog izmjena i dopuna ovog zakona, kojim se stvaraju pravne predpostavke da područje Gusinja dobije status punopravne opštine. Dakle, stvorene su zato i formalne i suštinske predpostavke, građani na referendumu su se izjasnili da to žele, studija opravdanosti koja je prošla proceduru Vlade je dokazala održivost u ekonomskom smislu da ta opština može da funkcioniše i to je ono što za nas predstavlja stručne stvari da bi mogli da to podržimo. Zahvaljujem, kada već pominjem studiju obrađivačima ove studije što su u prilogu ove studije dostavili jedan papir koji, evo i ja ne zamjerite da nekoliko riječi mu posvetim. To je izjava o saradnji između DPS-a i Partije za Gusinje, koja je potpisana 15.marta 2008.godine, to je otprilike tri sedmice uoči predsjedničkih izbora 2008.godine. O ovim stvarima, nažalost uglavnom se potpisuju ili tajni ili javni sporazumi tokom predizbornih kampanja, a i ovo se desilo tad. U ovom sporazumu pročitaću samo rečenicu iz drugog stava ovog teksta piše:"DPS će podržati zahtjev građana Gusinja za teritorijalno organizovanje Mjesnog centra kao opštine, zbog čega proizilazi potreba da se donese novi zakon o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore u terminu koji opredjeljuje Ustavni zakon za sprovođenje novog ustava Crne Gore". Podsjećam Ustavni zakon je usvojen u oktobru 2007.godine. Rok za donošenje zakona o teritorijalnoj organizaciji je bio dva mjeseca. Taj rok je nekoliko puta pomjeran i zaustavio se na 2011.godinu. Sada smo u 2014.godini i sa velikim zakašnjenjem moramo priznati, ali ipak i ja se pridružujem čestitkama građanima Gusinja na tome, što će od donošenja ovog zakona, koji izvjesno će proći u ovoj Skupštini i imati samostalnu opštinu. Ali, takođe protest i poziv svim političkim subjektima u Crnoj Gori, da ova pitanja koja dotiču predmet neposrednog interesovanja građana sa određenog područja treba da odmaknemo od svake političke partije i strančarenja pojedinačno.Ovo je jedan od primjera gdje je bilo obećanje uoči predizborne kampanje 2008.godine, nažalost nije i posljednje. Trebali ste podsjetiti obećanja i tajnih i javnih sporazuma u vezi obećanja referenduma za područje sadašnje gradske opštine Tuzi i uoči referenduma o državno-pravnom statusu 2006.godine i neposredno uoči glasanja u novom Ustavu 2007.godije, jedan broj političkih partija za sada, ne naodim njihova imena, predvođenim DPS-om je obećalo da će... ... obezbijediti da se građani sa područja Malesije na referendumu izjasne o tome da li žele samostalnu opštinu Tuzi. Taj referendum se ni do dana današnjeg nije desio. Ponovljeno je to nekorektno obećanje, reći ću slobodno, i u martu mjesecu prošle godine, dakle opet u sred predizborne kampanje za predsjedničke izbore koji su održani u aprilu prošle godine. Tada je Skupština Glavnog grada glasovima DPS-a i onih pojedinačno partija koje DPS-u obezbjeđuju, bez ikakvog formalnog uslova, parlamentarnu većinu već tri godine od kada je SDP 2011. godine izašla iz vlasti u Glavnom gradu. Dakle, ta parlamentarna većina je usvojila zaključak na koji smo ukazivali da je ne samo politički nekorektan nego je i potpuno nezakonit, da će se najkasnije do septembra mjeseca 2013. godine obezbijediti građanima Gradske opštine Tuzi da se na referendumu izjasne da li žele punopravnu opštinu Tuzi. Šta se desilo? Ništa, nažalost. Sada opet imamo, u toku predizborne kampanje, odnosno uoči raspisivanja lokalnih izbora neke tajne dogovore DPS-a sa jednim brojem, makar se tako preko javnosti saopštava predstavnika nacionalnih albanskih partija, gdje kažu usaglasili smo da Gradska opština Tuzi više neće biti gradska opština nego će biti opština u sastavu Glavnog grada. Onda pride kažu to što smo dogovorili, lideri nacionalnih albanskih partija sa liderima DPS-a, za područje Tuzi na neviđeno važi i za Gradsku opštinu Golubovci, a da pri tom nikoga u toj gradskoj opštini nijesu konsultovali. Šta do ovog trenutka ima od toga? Poštovani kolega Nimanbegu koji ovdje nijesi, ako me čujete, evo dolazite, evo vam prilike da komentarišemo, pa da još ... Juče je Skupština Glavnog grada Podgorica donijela tri odluke, jednu o broju odbornika koji će se birati na narednim majskim lokalnim izborima za Skupštinu Glavnog grada, njih 59 i jednu odluku koliko će se birati odbornika za Skupštinu Gradske opštine Tuzi, 22, i jednu za broj odbornika koji će se birati za Skupštinu Gradske opštine Golubovci, 22. Sve po slovu sada važećeg zakona. To potpuno jasno govori o tome da ove priče, najava donošenja nekih novih zakona, opet sijanje magle i neosnovanih, nekorektnih i neistinitih obećanja i građanima sa područja Gradske opštine Tuzi i Gradske opštine Golubovci nema utemeljenje. Mi smo u predvečerje donošenja odluke o raspisivanju redovnih lokalnih izbora i za Podgoricu i još 11 opština, ovdje će biti, srećna je okolnost za novu opštinu Gusinje što će bukvalno dva mjeseca nakon što se donese izmjena Zakona kojom se definiše postojanje te opštine, biti u prilici da istovremeno sa ostalim opštinama u kojim ističe redovni četvorogodišnji mandat održe izbori. Ovdje ćemo biti u prilici da i za područje Gradske opštine Tuzi i Gradske opštine Golubovci imamo status i izbore kako je to bilo do sada. Prema tome, poziv svim neodgovornim političarima koji daju neistinita obećanja samo u funkciji pokušaja da prevare jedan dio biračkog tijela. Završavam tom rečenicom, gospodine potpredsjedniče, i Skupštine, i DPS-a, rekao sam više puta, ponoviću, građani Gradske opštine Tuzi su politički taoci političkih interesa Demokratske partije socijalista. Njima se to područje ne odvaja od Glavnog grada jer prave procjenu da će izgubiti tri, četiri ili pet hiljada glasova, a to je dodatna garancija da više neće biti vlast u glavnom gradu. Hvala.
 • Imamo prijavljene komentare na vaše izlaganje. U ime Kluba DPS-a, kolega Halil Duković. Izvolite.
 • Zahvaljujem, gospodine predsjedavajući. Biću kratak. Mislio sam da se ne javljam, ali izjava da su građani Gradske opštine Tuzi politički taoci Demokratske partije socijalista sigurno ne stoji niti može biti tačna. Ovo ne može biti tačno zbog toga što su uvijek znali koga i zbog čega se izjašnjavaju i koju partiju podržavaju. Možda činjenica da tamo SNP nema neki značajan broj glasova samo dodatno podgrijava ove vaše konstatacije o građanima Tuzi koji su znali da procijene uvijek za koga će glasati i zbog čega će glasati. Građani Tuzi su 1991. bili, najvećim dijelom, opredijeljeni za Liberalni savez, od 1997. za Demokratsku partiju socijalista, a morate vjerovati da ih 1991. godine niko nije mogao uplašiti, ne može ih ni sada uplašiti. Istina je da je bilo priče o referendumu. Referendum su potpisale dvije partije, gospodine Kaluđeroviću, Demokratska partija socijalista i Demokratska unija Albanaca. Ako te dvije partije konstatuju da od referenduma ima još boljih stvari, a te stvari su pretočene u jednom predlogu zakona koji je upućen svim poslaničkim klubovima ovdje, onda je jasno zbog čega se odustalo od tog referenduma. Odustalo se zbog toga da se obezbijedi jedna sigurnija i preciznija budućnost, a ne što se tiče glasova. Usvojili taj zakon ili ne usvojili, što se tiče glasova, ostaje isti stari princip. Znači, mi što se glasova tiče ne mijenjamo ništa, ali mijenjamo ingerencije gradskih opština. One postaju mnogo više, mnogo bolje i mnogo značajnije, a glasanje, usvojili ili ne usvojili, ono ostaje isto. Znači, ne tiče se ni izbora niti izbornih procesa, a ako vi mislite da građani Gradske opštine Tuzi ne znaju zbog čega glasaju DPS, mogu vas uvjeriti da pogrešno razmišljate. Zahvaljujem.
 • Hvala vama. Izvolite, kolega Kaluđeroviću.
 • Nažalost, dr Dukoviću, vi i ovim komentarom na moje izlaganje obmanjujete svoje sugrađane u Gradskoj opštini Tuzi. Sada ću vam reći, nemojte se smijati, vrlo su ozbiljne stvari u pitanju, rekao sam, ponoviću. Juče je Skupština Glavnog grada donijela odluku da se u Gradskoj opštini Tuzi na narednim majskim izborima biraju 22 odbornika. Jesu li ovo papiri koji su dati predstavnicima političkih partija koji su navodno rezultat uglavnom tajnovitog dogovora vrha DPS-a i jednog broja lidera nacionalnih albanskih partija? Znate li što piše u ovim papirima, gospodine Dukoviću? U ovim papirima piše da će te navodno nove sada opštine u sastavu glavnog grada, ali u sastavu glavnog grada, i to je ključni interes DPS-a, vi to dobro znate. Dozvolite građanima da o tome odluče. Znate li što piše u ovim papirima? Da će se birati ne 20 i plus jedan na 5.000 nego 30 plus jedan na 5.000, jednako kao u ostalim opštinama u Crnoj Gori. Što se desilo juče, gospodine Dukoviću? Za koga je donijela odluku Skupština Glavnog grada? Što je sa ovim papirima? Da nijesu ovi papiri, odnosno predlozi neka moguća radna verzija zakona u skupštinskoj proceduri? Zar nijesmo pred raspisivanje tih izbora? Vi znate da, kada se donese odluka o raspisivanju izbora, nema više promjene zakona koji dotiču izbornu materiju. Predsjednik Vujanović je najavio u javnosti, ostavljajući ovom parlamentu mogućnost da se usaglasi oko usvajanja izmjena izbornog zakonodavstva krajnji rok do kojeg može odlagati svoju odluku, a to je 25. mart. Dakle, najduže 25, 26 dana bi Skupština, sve da nam sjutra dostavite predlog za izmjene i dopune ovih zakona, morala da te stvari završi, odnosno da stupe na snagu, objave se itd, moralo bi u narednih 15-ak dana. Ništa od toga do ovog trenutka nema, gospodine Dukoviću. Nemam druge pretenzije osim da svim građanima i Crne Gore i Podgorice i gradskih opština Tuzi i Golubovci saopštim istinu koja je u ovom trenutku neumitna i potpuno jasna. O nekim plašenjima i o tome ko ima kakvu političku snagu, mi imamo stalno status parlamentarne stranke, i ponosim se tom činjenicom, bez obzira što su neke vaše partijske kolege činile čuda da bi SNP omrazili kod građana sa područja Gradske opštine Tuzi, vi to znate, vrijeme 1997. i 1998. godine, predstavljajući nas teroristima da bi ih vezali politički za sebe. U dobroj mjeri su tada uspjeli, ali vrijeme je majstorsko rešeto, gospodine Dukoviću.
 • Hvala vam. Gospodine Dukoviću, biće prilike, na spisku ste prijavljeni za diskusiju tako da ćete svoj stav moći saopštiti, bez sumnje. U svakom slučaju, ovo o čemu govori gospodin Kaluđerović, bili sastanci ove ili one vrste, Predlog zakona smo dobili kao svaki poslanički klub i svaki poslanik, imaćemo priliku da o sadržaju tog predloga zakona raspravljamo ovdje u Skupštini, niko drugi ne može usvojiti ili ne usvojiti, donijeti ovaj ili druga rješenja nego ovaj visoki dom. Gospodin Genci Nimanbegu ima komentar na izlaganje kolege Kaluđerovića. Izvolite.
 • Hvala. Gospodin Kaluđerović je u svom izlaganju sigurno.......kao i koliko sam bio u prilici da slušam temu koja je i polemična, a i demokratična. Demokratična je iz razloga što je to demokratski zahtjev subjekata koji djeluju u Crnoj Gori, da Opština Tuzi i Malesija bude puno pravna opština, ja želim komentarisati samo tri navoda ili vaša stava. Oko tajnih sporazuma nebi se složio sa Vama da su tajni, znači mi imamo sporazume koji su javni, koji govori o ponu pravnosti opština. A mi smo se i sa Vama sreli, i sa vašom partijom želeći usaglasiti Predlog zakona za Opštinu Malesiju i Tuzi, znači mi smo to radili tajno, radili smo javno, ali ono što Vi govorite, ali ja sam i politički govorio da opštine Malesija-Tuzi nema bez DPS-a, to je jasno, nema je jer tamo građani 60% su dali poverenje DPS-u i mi koliko god nam nije dragao meni tu činjenicu ja ne mogu promijeniti, ja je želim uporno promijeniti i tražim da glasaju Albanske nacionalne partije, ali Vi ste onda u pravu onda da tu ima igre, Vi ste u pravu gospodine Kaluđeroviću, tu ima igre, a igra je sledeća. Igra je da smo mi dogovorili da bude 3o septembar za referendum, i oni koji su bili dužni dovesti do situacije da do 30.septembra ima referendum nijesu to uradili. To je glavi grad Podgorica, oni su gurali inicijativu, pitao sam i ministra bio je tu rekao (prekid) zahtjev ministarstvu da dobiju mišljenja opravdanosti jer mi u Skupštini nijesmo mogli odrediti referendum, Forca nije mogla datum referenduma odrediti i tu je ta igra koja je nepredžavanje jednog sporazuma što je nešto što nije dobro za demokratiju, i što je gubitak poverenja u političke partije i u odnose između jednih drugih. Jer Tuzi molim Vas poštovani poslanici saslušajte. U ovom domu moramo reći neke stvari koje možda nijesu tako česte. Demokratija u Crnoj Gori sa Opštinom Tuzi bi se dodatno razvijala nemojte zaboraviti to bi bila prva opština gdje je većinska religija katolička, mi to u Crnoj Gori nemamo, ja mislim da je to još jedan doprinos i nemojte da većinsko stanovništvo u Malesiji shvata poruku da se odlaže dobijanje Opština Malesija-Tuzi kao odnos prema njima. Hvala.
 • Kolega Nimanbegu, jedina pretenzija koju imamo u raspravi na ovu temu je da građanima da ukupnoj javnosti ponudim prilikom opredjeljivanja o značajnim pitanjima imaju cjelinu informacije i da suzim politički prostor ili ga potpuno eliminišem onim neodgovornim političarima koji pokušavaju da politički šićare nudeći neke stvari, a neprekidno izbjegavajući da kažu građanima da to što je najavljeno u stvari ne može da se desi. Dakle, ja govorim o tajnim sporazumima jer sam bio u prilici da onaj sporazum koji je potpisalo pet,šest politički partija, desetak dana uoči referenduma o državno pravnom statusu. Prvi put javnost o njemu sazna nekoliko godina kasnije od tadašnjeg poslanika gospodina Bardhi, nije bilo zatim potrebe, konačno sporazum između partija o takvim pitanjima ja mislim da je nedopušten. Dakle, gospodine Nimanbegu, ja još jednom ponavljam politička je i pravna činjenica juče je Skupština glavnog grada donijela jednu značajnu odluku za gradcku Opštinu Tuzi, gradcku opštinu Golubovci, za Skupštinu Glavnog grada, definisana je broj odbornika koji će se birati na narednim izborima koji će biti najkasnije u maju mjesecu ove godine. Dakle, to nema nikakve veze sa onim što je u zadnjih mjesec dana bilo prisutno jako u javnosti da su lideri ljudi iz samog vrha DPS-a, sa jednim brojem lidera nacionalnih Albanskih partija postigli dogovor da će se ova pitanja riješiti. Ona će se moguće riješiti, ali hoće li se riješiti do ovih izbora, hoće li to biti dogovori samo da prođu izbori i da se pokuša ponovo obezbijediti ono što je u nekoliko prethodnih izbornih procesa DPS uspio, ako mu ponovo uspije ja tu nemam ništa, ja jako uvažavam građane Malesije, ali samo želim da znaju istinu i da im pomognem da ih niko ne obmanjuje, kad prođu izbori zna se kako DPS drži riječ i obećanje ulazi sa ovim političkim stvarima i mnogo čim drugim. Dakle, očigledno DPS želi da biračko tijelo Malesije od deset ipo hiljada birača ima za izbore ukupno u glavnom ... A otom potom.
 • Poštovane kolege ne možemo moramo se držati Poslovnika molim vas. Ja ću Vas posjetiti sve zajedno na dnevnom redu je osnivanje Opštine Gusinje to je predlog dnevnog reda. Evo već ne znam 15 - 20 minuta mi potrošismo na Tuzi, a o tome ćemo sigurno pričati kad predlog zakona o kome je govorio i gospodin Kaluđerović i gospodin Duković, dođe na dnevni red ove Skupštine. Molim Vas da se držimo dnevnog reda Predlog zasnivanja opštine Gusinje, dogovorili smo se da radimo do tri sata imamo dosta prijavljenih i bez što bi rekli prijek potrebe molim Vas da ne ulazimo u međusobne komentare da bi čuli sve one koji su se prijavili da iskažu svoja mišljenje povodom ove teme koja je na dnevnom redu. Rekao sam gospodin Damir Šehović sada ima riječ, nakon njega kolega Mladen Bojanić. Izvolite.
 • Hvala uvaženi potredsjedniče Šturanoviću, poštovane kolege poslanici, poštovani građani. Dozvolite mi da na samom početku izarazim zadovoljstvo, što sam u prilici da učestvujem u raspravi o Izmjenama zakona o teritorijalnoj organizaciji koja ima svečani karakter. Svečani karakter te rasprave leži u činjenici da danas donosimo odluku o formiranju nove opštine Gusinje, i ja imam posebno zadovoljstvo što mogu da kažem da su se više godišnji napori Gusinjana, ali bih rekao i nesebična podrška dijaspore koju su oni pružali svih ovih godina, konačno dali rezultat i mi danas definitivno donosimo odluku o formiranju nove opštine Gusinje, što jeste povod da se izrazi zadovoljstvo zbog te činjenice i da se mojim sugrađanima uputi čestitka povodom tog svečanog čina. To je takođe povod da se uputi čestitka svim kolegama poslanicima koji su najvili podršku ovom zakonu jer će time svi koji budu glasali za ovaj zakon doprinijeti boljem i kvalitetnijem životu na ovim područjima što je jako važno. Ali je jednako tako važno istaći činjenicu da vraćanjem statusa opštine Gusinje niko ne gubi , ne gubi ni Crna Gora zato što u novoj opštini dobija partnera koji će biti u prilici da na bolji i kvalitetniji način volorizuje pontecijale koji svakako jesu brojni, a nijesu iskorišćeni, a sa druge strane ne gubi ni Gusinje nego naprotiv dobija zato što je u prilici da se na rekao bih jedan kvalitetniji način izbori za bolji kvalitet građana na tom prostoru. Ovo je zbog toga zaista istorijski trenutak i prekretnica za taj kraj, zato ja danas nebi spuštao nivo priče na način što bih isticao bilo čiju političku ili neku pojedinačnu zaslugu za to što smo došli u ovu situaciju, ne zbog toga što nije bitno, nego zbog toga što građanina u ovom području to najbolje znaju, a ovo kažem iz razloga što bih ovu raspravu osim ovog svečansgod dijela želio da usmjerim u jednom suštinskom dijelu, a taj suštinski dio je vezan za činjenicu da je ovdje potrebno istaći da se vraćanjem statusa opštine Gusinje da ono prestavlja samo početak ispravljanja nepravde koju ova država prema tom kraju ima više decenija, a ta nepravda se sastoji u neopravdanom zapostavljanju ovog područja što je rezultiralo činjenicom da je ovo danas jedan od najrazvijenih područja ........ ... u Crnoj Gori, za što svakako ne postoji nikakvo opravdanje za to što ću vas podsjetiti da, kada govorimo o tome važi apsurd da je upravo ovo područje koje obiluje prirodnim potencijalima najmanje razvijeno, i to je nešto što treba sve skupa da nas zabrine. Ali, treba da se konstatuje i to da je vraćanje statusa opštine Gusinju potreban uslov za bolji kvalitet života građana na tom području,ali nije dovoljan. Dovoljan uslov će biti kada osim obnavljanja opštine Gusinje, stvorimo svi zajedno preduslove za bolje korišćenje ovih potencijala koje sam maloprije pomenuo a koji su brojni i koji su svakako nabrojani u ovoj studiji opravdanosti opštine Gusinje koja potvrđuje i fiskalnu održivost, ali i punu opravdanost za ovim procesom. Dakle, dug prema ovom kraju će se podmiriti onda kada i Plav i Gusinje ne budu najmanje razvijena područja u Crnoj Gori nego kada konačno počnu da žive od svog rada, a da bi to mogli da urade, potrebno im je prije svega obezbijediti preduslove. Prvi preduslov koji moramo obezbijediti je omogućavanje funkcionisanja nove opštine: Dakle nama ne treba nova opština na papiru, već je nova opština Gusinje koja će funkcionisati punim kapacitetom, a da bi se to desilo potrebna je podrška države, a posebno.... o čemu ćemo vjerujem svi u Crnoj Gori, a posebno u ovom parlamentu voditi računa, ali je jednako tako potrebno ne samo da obezbijedimo da ona normalno funkcioniše, već da, koliko od naredne godine punim kapacitetom počinje da valorizuje svoje potencijale, za što će trebati puna podrška, kako Ministarstva finansija u dijelu narednog budžeta, tako i Ministarstva ekonomije u dijelu punog funkcionisanja Zakona o regionalnom razvoju koji još uvijek ne daje ni približno one rezultate koje od njega očekujemo, tako i u punoj podršci investiciono razvojnog fonda koji treba taj preduzetnički potencijal koji postoji na ovom prostoru da stavi u funkciju. Zato to treba da bude predmet naše pažnje u narednom periodu i zato to treba da bude fokus svih nas. Ja sam, definitivno uvjeren da će država Crna Gora u punom smislu te riječi pomoći da ovaj kraj zaživi punim kapacitetom zato što ni plavljanima ni gusinjanima ne treba nikakva milostinja, samo im je potrebno stvoriti preduslove za normalno funkcionisanje, a oni će sami pokazati da su sposobni i kvalifikovani da se sami izbore za kvalitetniji život na tom području. Hvala. PREDṤEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ. Zahvaljuejm. Kolega Bojaniću imate riječ. Neka se pripremi kolega Andrija Popović.
 • Poštovani potpredsjedniče, poštovani predstavnici Vlade, kolege, dame i gospodo, građani Gusinja, Kao što smo i ranije rekli, Pozitivna Crna Gora će podržati ovaj zakon, daćmo podršku osnivanju nove opštine Gusinje, ali hoću ja da kažem neke stvari koje mi se čini da se nisu rekle, a onako svi danas vidim da mnoge partije se bore da preuzmu neku ulogu nekog nosioca te ideje, pravdajući se čak u ekonomskoj isplativosti, održivosti opštine. Ajmo da budemo krajnje otvoreni i iskreni, ja nemam namjeru da strančarim, kako su rekli, ili partijašimi da pričam priču samo da se dopadnem građanima Gusinja. Ovo je definitivno politička opština, nemojmo to da krijemo, ovo je politička odluka, na kraju krajeva i dokaz da je 2008. godine potpisan politički sporazum DPS-a i Partije za Gusinje, tako da i sva priča danas ide u tom pravcu i bez obzira što je sve to tako, ja, odnosno Pozitivna Crna Gora će da da pun doprinos ovom zakonu, glasaćemo za taj zakon prosto iz razloga za to što poštujemo volju građana Gusinja isto kao što smo poštovali volju građana Petnjice, isto kao što ćemo sjutra poštovati volju građana Tuzi i Golubovaca, ako se odluče za samostalnu opštinu, a ne ovo kako je sad crtano zbog predstojećih izbora da se pravi neki surogat, da se pravi samo da bi se prošlo, potpuno jasno na bolje, znači od strane DPS-a, na predstojećim izborima u Glavnom gradu, a da je potpuno ova druga priča, jer koji je to ekonomski rezon, odnosno koji je to politički ili kakav god razlog, ako već postoji volja u opštinama Tuzi i Golubovcima da imaju svoje punopravne opštine, zašto se i na njih ne primijeni ovo isto pravilo pa se i njima da punopravni status, isako kao što imaju pravo i građani Petnjice su imali, a evo i građani Gusinja. Što se tiče, takođe, podržaćemo to iz razloga što Pozitivna Crna Gora ima u svom programskom, znači u svojim smjernicama i u opredjeljenjima decentralizaciju vlasti, to je još jedan razlog da podržimo opštinu. Na kraju krajeva, zašto bismo mi uskratili građanima Gusinja, ako oni to žele, ali isto su bili na referendumu da imaju punopravnu opštinu, zašto im to ne damo šansu da se i oni izbore u ovim veoma lošim ekonomskim uslovima u cijeloj Crnoj Gori za neki bolji status, za neke bolje projekte, da oni pokažu inicijativu i da oni pokažu sami da mogu bolje da vode tu opštinu nego što je vodi vlast na državnom nivou cijelu Crnu Goru. Što se tiče te ekonomske održivosti, ja sam pitao na Odboru za ekonomiju, tražio sam taj elaborat, tražio sam bar neku cifru da mi daju, ali naravno od toga nije bilo ništa. Imao sam samo tumačenje da je to Vlada, na zahtjev Vlade formirana komisija koja je to ustanovila da je ekonomski održiva opština Gusinje, poslije smo tražili mišljenje Ministarstva finansija, i evo dobili smo mišljenje Ministarstva finansija, odgovor u tri rečenice u kojima se kaže, pročitaću ovaj dio, nije dugo, kaže: "Na osnovu uvida u dostavljeni tekst i Izvještaja i analizi, uticaja propisa, utvrđeno je da za sprovođenje zakona neće biti potrebno dodatno izdvajanje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore, ali", onda imamo famozno "ali", uvijeć, "ali će novoformirana opština Gusinje učestvovati u raspodjeli sredstava iz egalizacionog fonda". Egalizacioni fond, za one koji ne znaju, se takođe finansira iz budžeta Crne Gore. Dakle, neće biti direktno iz budžeta, ali preko egalizacionog fonda opet će se iz budžeta Crne Gore izdvajati sredstva za ovu opštinu, isto kao što je ova vlast dovela da je 2/3 opština, na nižoj stopi, odnsono nerazvijeno finansijski i da im treba pomoć od one 1/3 opština koje eto to mogu da izdrže, a sve, kako mi se čini da ide ka tom potpunom izjednačavanju da sve budu u krugu onom kojima treba neka pomoć, da više ni jedna neće moći sebe da izdržava. Pa evo samo iz egalizacionog fonda nekoliko podataka da vidite kako to, i građani da čuju, kako to sufinansiraju opštine, recimo perjanica sjevera Bijelo Polje, najrazvijenija opština Bijelo Polje, DPS vlasti godinama vodi tu opštinu, e ona godinama dobija najviše, ona dobija 2,6 miliona eura pomoći iz egalizacionog fonda. Dalje su Nikšić, na žalost, Berane, Cetinje, Rožaje, dakle sve opštine koje imaju, ništa manje nego Gusinje, resursa i privrednih i ljudskih i svakakvih potencijala, da one budu na strani onih opština koje mogu da pokušavaju da pomognu drugima, a u stvari ova vlast ih je dovela u situaciju da njima treba pomoć. I sad ćete da me ubijedite da će Gusinje na samom početku da bude toliko razvijeno da njemu neće trebati neka značajna pomoć. Hoće budimo otvoreni, biće dok je god ove vlasti na državnom nivou, teško da može i lokalna vlast da bilo što napravi, neke značajne iskorake u ekonomskom razvoju. Ali, to je kako je. Rekao sam da svakako ćemo da podržimo to, daćemo im šansu jer namamo pravo da njima uskratimo ako smo drugim opštinama dali to pravo i drugim građanima, glasaćemo za opštinu i apel, odmah da uputim, toj novoj budućoj vlasti i administraciji u Gusinju da pokuša da bude krajnje racionalna, krajnje efikasna i da radi u interesu svojih građana, a ne samo partija koje budu na vlasti u tom gradu. Zahvaljujem.
 • Hvala vama kolega Bojaniću. Kolega Andrija Popović sada ima riječ. Nakon njega kolega Srđan Milić. Izvolite.
 • Poštovana Skupštino, uvažene građanke i građani Crne Gore i crnogorske dijaspore, poštovani predstavnici Vlade, poštovani građani i građanke Gusinja, Žao mi je što se ova, na neki način, svečana sjednica, pretvorila u jednom dijelu u strančarenje. Ali, što da radimo. Poslije čitave zakonske procedure koja je sprovedena u posljednjih nekoliko godina i gotovo jednoglasne odluke građana Gusinja na referendumu održanom 8. januara prošle godine, o obnovi statusa opštine Gusinje koji je izgubljen prije 60 godina, vjerujem da je ova sjednica Skupštine Crne Gore samo posljednja formalnost i da može da počne... slavlje Gusinje je 23 opština u Crnoj Gori i ja vam u ime Liberalne partije i svoje lično ime čestitam. Kad je ukinuta prije 60 godina Opština Gusinje je bila treća po broju stanovnika u Crnoj Gori. Dolazi do ogromnog iseljavanja ljudi, procjena je da ih u dijaspori živi preko 30.000, veoma su organizovani, vole svoje Gusinje i Crnu Goru i već su preko fondacije Gusinje u Njujorku, ali i ostalih grupacija pokrenuli neke korake u ulaganje u razvoj infrastrukture, kulture obrazovanja, sporta u zavičaju. Liberali su uvijek bili sa ljudima iz ovog kraja od sramnih 90-tih godina prošlog vijeka kada smo zajedno bili na pravoj strani istorije i spašavali obraz Crne Gore. Preko referenduma na obnovi crnogorske državnosti 2006.godine, đe smo zajedno dali ogroman doprinos da 21 maj postane sveti datum u crnogorskoj istoriji. Nimalo ne sumnjam da će Opština Gusinje biti uspješna priča, stvaraju se uslovi za ulaganje u infrastrukturu, otvaranje malih i srednjih preduzeća, veoma bitno otvaranje srednje škole, ali i osnivanje lokalnih službi od interesa za stanovništvo. Na kraju, još jednom čestitam Opštini Gusinje, na obnovi Opštine poslije 60 godina iako Liberalna partija često doživljava iznenađenja na glasanjima o crnogorskim i socijalnim interesima u ovoj Skupštini, vjerujem da danas neće biti iznenađenja i da ćemo konsenzusom svih poslanika obnoviti Opštinu Gusinje. Liberali dolaze na današnje slavlje u Gusinje još jedanput čestitam i srećno vam bilo Gusinje. Hvala.
 • Hvala Vama. Kolega Srđan Milić ima riječ, nakon njega kolega Dritan Abazović.
 • Hvala Vam gospodine potpredsjedniče. Računam da sve ovo što se danas ovdje progovori, posebno se gleda u Njujorku. U Njujorku gdje u ovom trenutku živi i do 35.000 ljudi, koji su porijeklom sa područja Gusinja. Iako su ovo kod njih sada rani jutranji sati i ja i njih pozdravljam. Kao što sam juče namjerno dan pred glasanje i vjerujem da će biti trka sad do Gusinja ko će prije stići od ovih partija na vlasti, da proslave svoje glasanje ovđe. Ja sam otišao juče sa potpredsjednikom Bakićem sa ljudima iz Plava i iz Gusinja da prošetam, da se pitamo za zdravlje, da onom narodu tamo koji je ostao da živi, a bio u dobrom, dobrom periodu ovoga vremena žrtva načina kako se vodila ekonomska politika ove Vlade zbog nerazumijevanja svih potencijala o kojima mi danas pričamo. E dragi moji Gusinjani, ako ovi budu na vlasti džabe vam je opština. Jer, će voditi ekonomiju kako su je vodili do danas, pa ćemo pelim sa vašega prostora kupiti negdje kasnije a ne sada, pa ćemo sve ono što imate kao bogatstvo na vašim prostorima imati samo u njihovim diskusijama, a ne u onome što stvarno treba Crnoj Gori. Ne važno je izborno zakonodavstvo, važan je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji ali, mnogo je važnije kad vi koji pričate o Gusinju, a tamo nijeste bili. Pođite malo do "Titeksove" fabrike, pa da vidite kako ona danas izgleda. Tačno je da je kupio jedan pošteni čovjek, biznismen gospodin Radončić i tačno je da će trenutkom kada počne da živi ova opština, ja ću ga držati za riječ, na ono što nam je rekao gospodinu Damjanoviću i meni kada smo bili na razgovor da tamo ne treba opština kao štu sadašnje opštine po Crnoj Gori, nego treba opština koja će biti funkcionalna u interesu tih građana, sa malim brojem zaposlenih, ali koja će da otvara ekonomsku perspektivu, da nebi se narod selio sa tih prostora. A kako to izgleda kroz njegove riječi. U razredu u kome je on bio bilo j e 32 učenika, od tih 32 - 27 je ovoga trenutka u Njujork i u Americi. A oni koji su naučili da se raspravljaju o tome što jedni zovu Ali pašitini izvori, a drugi zvou Savini izvori, oni će doći ponovo kod vas dragi moji prijatelji iz Gusinja pred izbore da vas plaše. Eto, imali ste prilike viđeti juče bez ikoga da me čuva, a volio bih ove druge da vidim lidere ovih partija kad budu došli u Gusinje. Da vidite, da li možete njima prići i pružiti ruku bez straha da li će vas neko zaustaviti. Jeste da je bio neki poziv na piće, ali sam imao ranije preuzete obaveze u Plavu pa nijesam mogao da popijem piće, a možda i nijesam imao ranije preuzete obaveze. Ali, Gusinje bez puta za Podgoricu ne znači mnogo i odmah će vas prepasti time, da je mnogo teško doći, teško napraviti taj put, zamislite 50 km, a od toga što treba da se uradi, taj tunel je manji od onoga što je Opština Herceg Novi sama izfinansirala Meljine Petijevići. Dakle, ako bude bilo poštenoga odnosa, biće ono Gusinje koje zaslužuje da bude, a ne ono što mu se već sada kad čujem određene diskusije planira. Dakle, imamo jednu opštinu mislim da je gospodin Bojanić o njoj govorio, moram da priznam da su me juče baš impresionirali. U toj opštini treba da podnesete zahtjev za vodovodnu saglasnost, odnosno dobijete ako platite 350 evra potvrdu da na tom prostoru nema vode, a bez te potvrde ne možete da gradite. I to je po meni najskuplja potvrda koju neko može da izda. Da opština sama prizna da na tom prostoru nema vodovoda, ali i 350 evra da platite. E sad vraćajući se na ovih 35.000 građana koji sa područja Gusinja žive u Njujorku, ponovo u ovom trenutku stavljamo fokus vas svih Zakon o crnogorskom državljanstvu gdje ti ljudi da bi dobili crnogorsko državljanstvo, a koji su naši najbolji ambasadori moraju da imaju otpust iz Američkog državljanstva ne svi, ali ona grupacija koja je ciljana Zakonom o crnogorskom državljanstvu. I u onom trenutku kada se budete veselili u Njujorku sjetite se da sa ove moje lijeve strane sjedi parlamentarna većina koja vašoj djeci ne dozvoljava da dobiju crnogorsko državljanstvo, jer razloge ne znam osim ako ih ne zamolite da traže otpust iz Američkog državljanstva ne bojte se. Nažalost, naćerali ste ih da idu za Ameriku i tamo su napravili biznise pomogli ste im, da naprave najbolje moguće poslove, zato što vrijede. Tu svoju vrednoću nijesu mogli da ostvare ovdje, ali nemojte ih uskraćivati za ono što im je osnovno ljudsko pravo, da mogu svojoj djeci da kažu, da su krenuli sa toga ognjišta iz Gusinja. Hvala Vam velika.
 • Hvala. Komentar kolega Šabović. Izvolite.
 • Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Miliću ništa negativno, samo možda nedorečeno u Vašoj misli koju ste rekli da sam pozvao na kafu, znalo je biti da smo i ljuti politički protivnici u prošlosti uvijek sam vas pozivao... vas i vašu partiju, i bili gosti u mom restoranu i veoma često puta bio ispred Centra za kulturu da vas dočekam, a bio sam tada u vlasti, tako da to ničim nije motivisano drugačije nego veoma korektnim odnosom prema vama i vašim prijateljima i vašim članovima u plavskoj opštini. Hvala.
 • Hvala. Ima li potrebe, Miliću? Ima. Izvolite.
 • Dakle, tačno je nijeste mene pozvali, nego ste pozvali gospodina Đuričanina, jer ja volim, vi znate da prošetam malo Plavom isto prije nego što odem do Gusinja i kada sam pominjao Ali pašine ili Savine izvore mislim da je najvažnije da mi njih sačuvamo, da mi ne dozvolimo da tamo grade oni koji pokušavaju da te izvore zatvore, da sačuvamo Plavsko jezero kao najljepšu suzu toga sjevera, da pokušamo da sačuvamo šumarstvo, može komentar još jedan iz DPS-a, nije problem, jer sam pominjao, hoću da pomenem direktno pa da bude... da sačuvamo šumarstvo, da ne dozvolimo da izvozimo oblovinu a da nemamo proizvodnju namuještaja, da Nacionalni park ima svoju funkciju a da nije samo zapošljavanje, da obezbijedimo sa druge strane da sve ono što su prirodne pogodnosti toga prostora ne budu u službi porodičnih ilil bratstveničkih svađa ili političkih svađa ili kontrolisanog haosa koji i jedni i drugi proizvode da bi pokušali da što duže ostanu na vlasti na jednom prostoru. Previše brzo ide ovaj život da bismo mogli sebi da dozvolimo da ponavljamo svi zajedno i u Plavu i u Gusinju iste greške i ako Bog da i u Plavu i u Gusinju DPS neće biti u vlasti.
 • Zahvaljujem. Evo vidimo počeli smo od.... do oblovine ali pretpostavljam da je tako u skladu sa našim većim dijelom današnje diskusije, ali u svakom slučaju predlažem da sljedeći put popijete kafu pa dogovorite se unaprijed đe ćete i ko će da plati . Dalje, kolega Dritan Abazović, ima riječ, nakon njega kolega Nuhodžić. Izvolite.
 • Hvala potpredsjedniče Šturanoviću. Poštovane koleginice i kolege, poštovani ministre Konjeviću, poštovani pomoćniče ministra, poštovani građani Crne Gore, poštovani građani nove opštine Gusinje. Mislim da je danas ipak radostan dan za građane Gusinja, ne vjerujem da će biti nekih velikih pitanja koja će se postaviti pred današnjim glasanjem oko ovog zakona, ali to nije razlog da ne prokomentarišemo neke stvari, svako iz svog ugla gledanja,bilo one kritične ili afirmativne prema osnivanju nove opštine. Ispunjenje obećanja Demokratske partije socijalsita 20-ogodišnjih pa i ovih koji nose na formiranje novih opština najbolji je dokaz da se približava kraj ove vladajuće elite. To je posljednja linija i poslednja karta koju možete da odigrate ali mislim da zbog toga ne da ne treba da budete nezadovoljn nego trebate da budete jako zadovoljni jer će promjene koje će doći svakako i koje niko ne može zaustaviti biti čini mi se blagotvorne i za vas, kao stranku. Pitanje oko nove opštine Gusinje je ipak iziskivalo neke probleme. Prvo oko studije izvodljivosti, ne znam zašto je svi nemamo pred sobom i ne znam zašto je bilo ko krije, ako je krije, odnosno zašto je Vlada nije dala, tako da mislilm da je to osnovna stvar da se uradi kako bi vidjeli da li ona zaista zadovoljava sve kriterijume. Ima dosta primjedbi na rad studije izvodljivosti i na njihove autore i na način na koji je izrađena. Nijesmo je do sada primili, ministre, ne kažem da je vaša krivica, ali nijesmo je do sada dobili. Ono što je jako bitno jeste da postoj dio stanovništva koji je nezadovoljan tom odlukom i čilo se ranije od kolege da je to politička odluka ali ne vidim kakvu drugu odluku građani mogu da donesu na referendumu osim političku odluku i mi sa njom treba da budemo saglasni. Da li je bilo problema oko izvođenja referenduma, odnosno oko izbornog procesa a to je najveće pitanje koje muči građane Crne Gore i danas i nije eskluzivno ni za Gusinje ni za bilo koju opštinu ni za bilo koji izborni proces, tako da ne vidim nikakav razlog da se i oko toga nešto šire polemiše. Ono što je bitnije je kako će da žive građani Gusinja ako se budu oslanjali samo na dijasporu. Mislim da će to da bude velika greška. Dijaspora je mnogo pomogla procesu stvaranja opštine i do sada je mnogo pomagala ali mi moramo stvarati održive sisteme. Ako budemo htjeli da stvaramo održive sisteme moramo da se odreknemo ovakvog ekonomskog koncepta koji u ovom trenutku vlada u Crnoj Gori. Bez potrebnog punjenja administracije i slabljenje realnog ekonomskog sektora je nešto što neće voditi u prosperitet ni jednu opštinu pa ni opštinu Gusinje. Ona će samo dijeliti sudbinu ostalih opština, ali to takođe nije razlog prije svega zbog one političke odluke koju sam pomenuo da građani Gusinja nemaju odnosno ne ostvare svoje osnovno ustavno pravo a to je pravo na organizaciju koju oni žele pa nazovimo je lokalnom samoupravom. Kada smo već kod ove organizacije želim da pomenem jednu stvar, ne tiče se opštine Gusinje nego se tiče opštine Tuzi i nadam se da će ovo da bude čini mi se vodilja, bi trebala da bude vodilja političkim strankama koje ovdje sjede pogotovo Demokratskoj partiji socijalista a to je da i kada je na dnevni red, a nadam se da će to uskoro biti, dođe opština Tuzi, da se ne služe nikakvim drugim modelima nego da dozvole ljudima da ostvare svoja prava ista kao građani Gusinja i ista kao građani Petnjice. Ni manje ni više od toga. Priče o duplom glasu, o troduplom glasu, o finansiranju iz Glavnog grada ili sporednog grada potpuno treba da se zanemare jer ljudima moramo omogućiti da koriste prava na jednaki način ako želimo da budemo država koja će da poštuje Ustav i koja će da poštuje zakone koje je donijela. U suprotnom sve možemo okarakterisati pravnim nasiljem i nekorektnim diskriminatorskim odnosom prema bilo kome. To što neki politički subjekti ulaze u tu igru svjesno možda iz njima znanih razloga, iz bilo kojih interesa, političkih ili ličnih, i što im potpredsjednici nekih drugih partija naređuju šta trba da rade, na različitim konsultacijama i šalju SMS poruke, to ne treba da opterećuje bilo kojeg građanina Crne Gore koji mora da zna da samo kada bude bio jednak pred zakonom da će moći da se smatra jednakim u cijelom društvu a ne građaninom, prvog, drugog ili trećeg reda. Put Gusinje - Podgorica zidate kao Skadar na Bojani i to je najveći dokaz odnosa ove vlasti prema sjeveru i prema građanima Gusinja.Pa da je bio ne znam koliko dugačak pa do sada bi se završio . Koliko ste samo puta prerezali one vrbce i u predizbornim obećanjima rekli da će biti završen. Pa je li toliko problematično da se nađu ta sredstva? Siguran sam, a znajući informaciju, da se preko stranih fondova, preko IPA fondova, da će se finansirati jedan dio tog puta. Pa, ljudi moji, 20 godina ljudi čekaju na običan put i to želi da se prikaže kao neko veliko dostignuće da zaista u ovom trenutku se rješavaju obećanja i ono što su očekivanja građana Gusinja. Pošto nemam više vremena, ostale su mi još neke teze koje ne mogu da obradim u ovom trenutku, želim samo da poručim građanima... ...sljedeće da se niko neće izboriti za kvalitet njihovog života, ako se oni sami ne budu izborili za to. Da će podršku za stvaranje održive opštine uvijek nalaziti u građanima svih ostalih opština Crne Gore, ali da moraju da budu svjesni da kada budu donosili političke odluke o tome ko želi da ih predstavlja i o tome ko želi da vodi njihov razvoj u budućnosti dobro razmisle. Najbolji primjer je primjer Petnjice. Prije izbora svi su trčali u Petnjicu, nasipali su se putevi, oni par lokala kojih ima dva ili tri, stalno su bili puni. Poštovani građani Gusinja, pođite danas u Petnjicu, vidite da li se išta pomaklo od famoznih izbora koji su završeni prije dva mjeseca. Nemojte da dozvolite da dođete u sličnu situaciju i budite vrlo oprezni kada budete glas davali svojim predstavnicima. Siguran sam da ćete odlučiti dobro, i siguran sam da, bez obzira na ekonomske poteškoće koje postoje i u mnogim drugim opštinama u Crnoj Gori, da građani Gusinja imaju perspektivu i da ukoliko budemo birali drugačije ekonomske modele za razvoj opština da zaista ćemo kroz nekoliko godina moći da se pohvalimo boljim životnim standardom i manjim odlivom stanovništa od onoga što je danas slučaj. Zahvaljuem.
 • Hvala vama. Kolega Mevludin Nuhodžić sada ima riječ. Nakon njega koleginica Snežana Jonica. Izvolite.
 • Poštovane koleginice i kolege, Gusinju se vraća status opštine nakon 60 godina. Ideja opštini Gusinje, tradicionalno je utemeljena kod građana Gusinja, a njeno utemeljenje iskazano je na referendumu kroz ubjedljivu podršku. Ideja je artikulisana kroz aktivnosti najvećeg broja političkih subjekata u Gusinju uz nezaobilaznu i umaćakmi pomoć dijaspore. Ta ideja utemeljila se u Demokratskoj partiji socijalista, dobila punu podrušku u njenim redovima sa ozbiljnošću kakvu je i zasluživala ovakva ideja, sa odnosom i aktivnostima da ideja do kraja bude ostvarena, i to će se danas i desiti. Aktivnost je podrazumijevala da se kvalitetno definiše zakonska procedura kro Zakon o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore koji sadrži rješenja na fonu međunarodnih standarda usaglašen je sa opštim prncipima Savjeta Evrope, rješenjima najbolje prakse i procedurama za teritorijalne promjene, a i u duhu inicijativa koje su pokrenute za formiranje novih opština u Crnoj Gori, Zakon je, na predlog Vlade usvojila Skupština na kraju 2011. godine. Zakon o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore je stvorio preduslove da Petnjica, i sada Gusinje, dobiju status opštine. Ova zakonska rješenja o teritorijalnoj organizaciji utemeljila su obavezu kvalitetne izrade studija održivosti što su uradili podnosioci inicijative i danas će DPS sa zadovoljstvom podržati osnivanje opštine Gusinje. Sa ubjeđenjem i vjerom da dobijamo novu opštinu koja nije samo iskaz emocije, već ima za cilj bolje gazdovanje i valorizaciju velikih raspoloživih perirodnih i privrednih potencijala na ovom području, koji će doprinijeti ekonomskom razvoju ukupnog područja, i ja sam više nego siguran da će interesovanja za ulaganje na ovom području biti veće, a posebno će biti veće interesovanje dijaspore. Ubijeđen sam da Gusinje neće biti opština koja je samo održiva, nego će biti razvojno perspektivna opština koja će za svoje turističke, poljopriveredne i drvoprerađivačke kapacitete bolje koristiti. Naravno, i uspješnije razvijati, a to će stvoriti uslove da mladi ljudi ne odlaze iz Gusinja, da ne strahuju za svoju budućnost. Vjerujem da će buduća lokalna uprava racionalno biti postavljena, kadrovski sposobna i efikasna da u saradnji sa Vladom, međunarodnim organizacijama, dijasporom, dokaže da se u Gusinju može kvalitetno i dobro živjeti. Siguran sam da će građani iz dijaspore Gusinja poznati po nezaboravnosti i ljubavi prema svome zavičaju, Gusinju i Crnoj Gori, nastaviti sa pomaganjem svoga kraja, a da Fondacija za Gusinje, kao i do sada biti promoter tih aktivnosti. Kad kažem Fondacija za Gusinje, ovo kažem kao podržavaoc njihovih aktivnosti i prijatelj njihov, a ne advokat fondcije, uz potšovanje za ono što čine i druge fondacije i mnoga udruženja gusinjana pomažući Gusinju. Na kraju bih želio da kažem i sljedeće. DPS svoj stav prema novim opštinama temelji na osnovu zahtjeva i na osnovu argumenata koji znače da će u tim opštinama se desiti bolji privredni razvoj. Da će se lokalna administracija približiti građanima i biti efikasnija, da će se bolje koristiti ljudski resursi sa kojima raspolažu opštine. Mi smo ubijeđeni da će se to desiti u novoformiranim opštinama. Naravno, uz pomoć, za to je neophodna i pomoć Vlade koja nikada nije zaostajala ovim opštinama ili mjesnim centrima koji su bili u sastavu prethodno opština Berane i sada opštine Plav. I tu građani, to građani znaju i oni tu nemaju dileme. Gledanje dosadašnjih zahtjeva, a to sam ja bar ovdje čuo, određene tonove kroz dominantno nacionalnu, vjersku ili izbornu dijoptriju nije ono što žele i građani tih opština. Oni su svoje zahtjeve utemeljili na prehodnim argumentima o kojima sam govorio i oni žele da i u svojim opštinama izgrađuju građanske vrijednosti. Dakle, gledanje ovih zahtjeva kroz nacionalnu ili vjersku dioptriju nije u skladu ni sa međunarodnim standardima, nije u skladu ni sa interesima građana sa tih područja ili sa građanima iz novoformiranih opština, i nije u skladu sa Ustavom i imidžom Crne Gore kao države svih građana ili skraćeno rečeno građanske države. Hvala vam.
 • Hvala vama kolega Nuhodžiću. Koleginica Jonica sada ima riječ. Nakon nje, ... Bili ste učesnik u raspravi, e komentar. Izvolite, izvinjavam se koleginici Jonici, ja nijesam primijetio da se kolega Bojanić javio za komentar. Izvolite.
 • Izvinjavam se, neću dugu, znam da u cilju efikasnosti rasprave nema potrebe da razvlačimo, ali jednostavno sam htio da pitam gospodina Nuhodžiča, s obzirom da je rekao da su neki gledali kroz prizmu, ne znam nacionalnu, vjersku, kakvu god. Ja ne gledam kroz tu prizmu, gledam kroz ekonomsku i čuo sam i uvjeren da će lokalna administracija približiti se građanima kao i u svim opštinama, pa ne znam šta, zašto je uvjeren u to, kad u opštinama u kojima je DPS na vlasti, ja sam pročitao podatke, a evo ponoviću još jednom, znači Bijelo Polje, Nikšić, Berane, Cetinje i Rožaje, pet opština koje najveće pare dobijaju jer su finansijski slabe opštine, sa ogromnim potencijalima, ogromnim resursima. Čuli smo i ranija izlaganja, i predsjednik Skupštine je rekao da ti naši ljudi kad odu vani, vani su jako vrijedni. Dakle, nijesu oni vrijedni što su pošli nego što je sistem naopako postavljen, što je i državna i lokalna vlast jako slaba, neorganizovana, odnosno jako loše vode ekonomsku politiku, pa evo da vidim šta se to promijenilo, da li ste shvatili da ste loši pa ćete sad da budete bolji ili je ovo čisto politička priča da bismo, eto kao održali taj privid, tu .... ekonomiju i dalje imali u Crnoj Gori kako smo bože moj svi zadovoljni ovom ekonomijom, pored toga što svi znamo da je ova ekonomija nikakva. Da su porazni rezultati ekonomije, da nisu porazni ne bi bilo ovakve cifre, i ... ... objasniti kako to da je lokalna vlast u Bijelom Polju uspjela da dovede grad u situaciju da povlači najviše sredstava iz Egalizacionog fonda 2,6 miliona da bi opstala. Zahvaljujem.
 • Egalizacioni fond je nešto što je iskaz neke finansijske prakse i standarda koji postoje i u okruženju, znači nije nešto što je izmišljeno. Vi to znate bolje od mene, ja nijesam ekonomista. Ali, Egalizacioni fond Crne Gore je iskaz spremnosti države Crne Gore, Vlade Crne Gore da pomogne opštinama u njihovom razvoju. Tu nema ništa sporno. Egalizacioni fond ima svoje procedure i ima pravila po kojima distribuira određena sredstva prema opštinama. Ne vidim ni tu problem. Neću da vjerujem, znam da ste vi pozitivan čovjek, da vi možda razmišljate da se ukine ovaj egalizacioni fond, ako se on ne ukine bar da se Bijelom Polju onemogući da koristi sredstva. Dozvolite da imam asocijaciju na vašu priču. Vi ste me asocirali da ovako razmišljam. Ako vam govorim argumente za koje vi znate, ako vam govorim argumente za koje mislim da su argumenti, a vi govorite ne uvažavajući ove argumente, meni ne ostaje ništa drugo nego da asociram da vi želite neki politički poen ili želite da ukinete Egalizacioni fond ili da neka bude Egalizacionog fonda, ali neka Bijelo Polje dobije što manje, tako sam shvatio. Tako sam to doživio, vjerujem da vi to znate. Hvala.
 • Kolega Bojoviću, možemo li nastaviti sa radom? Hvala vam. Koleginica Jonica ima riječ, a nakon nje kolega Rifat Rastoder. Kolega Bojaniću i kolega Nuhodžiću, ako ima potrebe nastavite raspravu u hodniku, mi ovdje hoćemo da nastavimo raspravu o predmetnoj tački dnevnog reda. Izvolite, koleginice Jonica.
 • Hvala, potpredsjedniče. Hvala, kolege. Socijalistička narodna partija Crne Gore od samog početka podržava inicijativu za formiranje opštine Gusinje. Zbog toga nam je zadovoljstvo što smo danas u prilici da građanima Gusinja čestitamo, ono kako oni sami kažu, a to je konačno trenutak kada će sudbinu Gusinja sami uzeti u svoje ruke. Prilika je da posebno čestitamo na načinu na koji su sve ove poslove koje je trebalo da realizuju kako bi došli do današnjeg dana organizovali, izuzetno organizovani, izuzetno posvećeno. Zaista, treba da budu i mogu da budu primjer svima onima koji tek treba da se izbore za status opštine, kako se sa punom posvećenošću može doći do cilja koji su, kako oni sami kažu, 60 godina čekali. Prilika je danas ne samo da čestitamo opštinu, jer oni će danas slaviti, ali već sjutra će biti u poziciji da rješavaju neke probleme, prilika je danas da skrenemo pažnju i na neke stvari koje nas čekaju. Da skrenemo pažnju na zaključak koji je Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu dostavio zajedno sa izvještajem o razmatranju ovog zakona. To je potreba da se iznađe načina da se iz budžeta, pošto smo budžet već pred novu godinu usvojili, obezbijede sredstva za dovršavanje zgrade Skupštine Opštine Gusinje. Takođe, možda je prilika da podsjetimo sve nadležne službe kako i u aktuelnoj Opštini Plav tako i u državi koji bi trebali sa malo više pažnje da se pobrinu o problemu odlaganja otpada uz samu obalu rijeke Grnčar, a što je najgore uz samu ogradu gradskog groblja. To su stvari na koje su nam, takođe, ovih dana ukazivali građani Gusinja koji, uz sve veselje zbog činjenice da će konačno danas stupanjem na snagu ovog zakonu dobiti opštinu, svjesni su svih problema koje će morati da rješavaju. Ono što želim da naglasim je, takođe, da sam očekivala da nakon što smo zakonom propisali da oni koji traže opštinu moraju da prođu ove procedure koje su trajale godinu ili dvije godine dana, Ministarstvo u ova dva člana zakona ne napravi grešku, ali očigledno tu nije bilo pune pažnje da se makar u tom dijelu precizno ta dva člana zakona koja su bila do Vlade završe kako treba. S druge strane, ukazujem na nešto, što je i ukazao kolega Gošović, da je možda bila prilika da se sagleda koje su sve bile greške u prošlosti i da se kroz ovo iskustvo kada je u pitanju Petnjica i Gusinje naučimo šta je trebalo uraditi ili korigovati u zakonu i šta uopšte u pristupu države u ovom pitanju treba uraditi kako sve ostale opštine ne bi morale da prođu kroz ono što su prošle Opština Petnjica i Opština Gusinje. Podsjetiću na prvi problem sa kojem će se suočiti. To je formiranje, odnosno imenovanje opštinske izborne komisije i .... određenu normu. Klub poslanika SNP-a će predati najvjerovatnije amandman kojim ćemo pokušati da preciziramo tu normu kako ne bismo dolazili u nedoumicu i široka tumačenja kako je to bilo u septembru, kada je u pitanju opštinska izborna komisija vezano za Petnjicu. S druge strane, ovo je prilika da se podsjetimo da smo prilikom donošenja zakona, odnosno prvo 2010. godine kada je prvi put Zakon o teritorijalnoj organizaciji bio u proceduri, pa je povučen, pa nakon toga kada je konačno donijet, pričali o ovim opštinama. Da je možda tada sa svim ovim podacima kojima danas raspolažemo jednako raspolagalo i da je možda tada trebalo da postoji svijest da ove opštine o kojima smo tada govorili polako će sve na ovaj način dobiti status opštine, ali da možda onako komplikovan i težak postupak kakav su prošli ljudi iz Petnjice ili ljudi iz Gusinja nije trebalo da prolaze. Da je možda ove dvije godine u postupku za dobijanje opštine trebalo da potroše to vrijeme, tu energiju i taj novac na drugačiji način. Da bi za ove dvije godine, da smo možda tada zakonom drugačije pristupili tom pitanju i onamo gdje su ta područja već jasno isdiferencirala volju za samostalnom opštinom, gdje su bili očigledni pokazatelji da oni to mogu i da imaju, da smo obezbijedili da se to tada uredili zakonom i da umjesto komplikovanog postupka za ove dvije godine oni već rade na unapređivanju u opštini. Još jedna priča vezano za Zakon o teritorijalnoj organizaciji. Jutros mi je kolega na Odboru rekao da je to nešto o čemu će biti riječ, o nekoj analizi do kraja godine koju će Vlada uraditi. Da li ponovo treba da se vratimo na temu politipskog i monotipskog načina teritorijalne organizacije Crne Gore, da li novoosnovane opštine treba odmah da preuzmu teret kompletne organizacije koju nameće Zakon o lokalnoj samoupravi ili im ne trebaju svi ti okviri koji su neophodni zato što je smisao decentrilizacije, smisao novoosnovanih opština bio da se približi odlučivanje građaninu, da se približi onoj sferi koje mu je neophodno, ali ne da se taj građanin i ta opština optereti sa nizom funkcija i nadležnosti koje u suštini nije realno da na samom početku može da ostvaruje. Evo tema za razmišljanje, da ponovo razmotrimo da li sve opštine moraju da imaju sve službe, sve organe koje su predviđene važećim zakonom ili da na neki način iznijansiramo to kroz izmjene Zakona o teritorijalnoj organizaciji. Na kraju priče poručujem onima koji tek kreću u ovakve inicijative da su Gusinje i njihova posvećenost i organizovanost dobar primjer kako se neko bori za ostvarenje svoje ideje i svog cilja. Poručujem, dozvolite mi što ću tu biti subjektivna, jer se radi o teritoriji moje opštine, onima koji u Mjesnoj zajednici Spič u Sutomoru opstruišu inicijativu koja je pokrenuta u toj mjesnoj zajednici za formiranje samostalne opštine, da će Socijalistička narodna partija koja je tu inicijativu pokrenula podnošenjem amandmana i 2010. i 2012. godine izgurati kroz obezbjeđivanje dokumenata koje očigledno mjesnoj zajednici predsjednik mjesne zajednice opstruiše, zbog čega su predstavnici SNP-a napustili taj odbor. Osnovna ideja građana Sutomora jeste da oni upravljaju resursima Sutomora, da ono što se tamo stvara da se tamo i troši i da opština kako je to bilo i u drugim opštinama priča ne bude maćehinski prema njima nastrojena nego da svako upravlja resursima i utvrđuje svoje prioritete razvoja. Ponovo tema za razmišljanje svima nama je li iskustvo koje su imale Petnjica i Gusinje tema da ozbiljno razmislimo ponovo o teritorijalnoj organizaciji, o načinu funkcionisanja, o opsegu nadležnosti opština zavisno od broja stanovnika i potreba za organima lokalne samouprave koje imaju. Hvala.
 • Zahvaljujem. Kolega Rifat Rastoder sada ima riječ, a nakon njega kolega Saša Damjanović. Nakon njih dvojice zaključiću raspravu u načelu kada je ova tačka dnevnog reda u pitanju, kažem u načelu jer imamo nagovješten jedan amandman, onda moramo otvoriti raspravu u pojedinostima oko tog jednog amandmana. Izvolite, kolega Rastoder.
 • Dame i gospodo, ako ćemo realno, sve značajnije što je trebalo reći već je rečeno, možda nešto i što nije moralo. Ipak, iskoristiću priliku da još jednom i formalno čestitam uvaženim Gusinjanima i na području Gusinja i, naravno, u dijaspori na privrženosti i prije svega, upornosti s kojom su podsticali ovu incijativu i konačno ovaj događaj doveli zajedno sa njihovim političkim prestavnicima do ovog trenutka koji je čini mi se sasvim izvjesan i nesporan da će se njihova višegodišnja ili tačnije više decenijska želja ostvariti. Inače, Gusinje i Gusinjani su kao što smo i danas čuli po mnogo čemu osobeni. Tu osobnost neću obrazlagati ali zaista i tradicionalno ako hoćete i relano jesu po mnogo čemu osobeni. No, treba to doživjeti odlaskom u Gusinje, ne mora večeras i sjutra, ali vjerujem sve češće i povodom daljih događanja koja će se ticati utemeljenja opštine i na kraju - krajeva daljeg razvoja ove opštine. Postavilo se nekoliko pitanja koja bih volio prekometarisati, a to je recimo prvo što znači lokalna samouprava za jedan razvoj? Ja držim da je lokalna samouprava samo prepostavka mogućeg ostvarenja onih prepostavljenih želja koji se srećom ne naslanjaju na ove tradicionalne i druge osobenosti nego na realne potrebe da se sačuvaju i unaprijede raspoloživa dobra i da se sačuva prije svega ono što je najdragocjenije biološki faktor na tom području koji je karakteristika dosta neprijatna čitavog sjevera Crne Gore. Dakle, lokalna samouprava je ono što i uvaženi Gusinjani I Gusinjanke trebaju znati jeste zaista samo pretpostavka da se može postići nešto u ostvarivanju tih pretpostavljenih ciljeva i želja. Ostalo zavisi prije svega, dobro je neko rekao od samih Gusinjana, i od svih onih prijatelja Gusinja, koji budu željeli pomoći, odnosno od umjeća da ove želje koje su nadomak ostvarenja znaju konačno utemeljiti na pravi način, organizovati se na pravi način i iskoristiti raspoložive resurse da ostvare zamišljene ciljeve. Drugo, prilika je zaista I za apel Vladi ili poziv Vladi sa ovog mjesta da zaista mnogo više i konkretnije pomogne u utemeljenju odnosno realizaiciji ovog zakona i utemeljenju nove opštine Gusinje jer je to i na osnovu dosadašnjeg iskustva vidi se veoma neophodno ne samo materijalno nego i logistički kako bi se opština što prije utemeljila. Zbog toga smo na Odbor za politički sistem istina na incijativu i Odbora za ekonomiju i budžet predložili jedan zaključak koji bi trebao na neki način obavezivati Vladu da i u tom smislu nešto više razmisli i odvoji ne samo sredstva za dogradnju zgrade opštine, nego i za druge troškove za čijom potrebom će se ukazati ovih dana. Neko je pominjao dijasporu. Jeste zaista za ponos sve što je dijaspora napravila I posebno Fond koji funkcioniše. Sve je to za svaku čestitku i pohvalu, ali prijatelji dragi razvoj jednog područja u Crnoj Gori ili bilo gdje ne može se oslanjati na emotivnu stranu, emotivni karakter bilo čiji i bilo koje grupacije nego se mora postavljati na drugačijim osnovama, čak i taj odnos sa dijasporom mora se u budućnosti više graditi na interesnoj osnovi, a ne samo držati na emotivnoj i ako je i ona značajna. Hoće li biti ekonomska opravdana ova opština, odnosno održiva. Takvo pitanje bi mogli postaviti da li je i jedna opština u Crnoj Gori, ili bar većina opština u Crnoj Gori ekonomski opravdana, da li je u krajnjem slučaju država ekonomski opravdana i održiva itd. Itd. To je pogrešno pitanje. Mislim da je samo pitanje I organizacije same opštine i organizacije ukupno ako hoćete i sistema ukupnog u državi. Jedno od pitanja koje se takođe mora postaviti jeste i ono Je li donošenje odluke o novoj opštini političko ili ekonomsko pitanje. I političko i ekonomsko. Mora biti porlitičko jer ga moramo donijeti u Skupštini i ono je političko pitanje, ali je i ekonomsko pitanje jer se vjeruje i sve prepostavke govore da sa lokalnom samoupravom može se bolje gazdovati sa raspoloživim resursima nego što se do sada gazdovalo, i naravno ne samo od strane uvaženih Gusinjana nego čitave dražve i svog društva u smislu organizacije i logistike. Logistika i infrastrukturna i druga podrška ako hoćete pomenite I Egalizacioni fond. To nije ničiji fond. Ta srestva nijesu ne znam odakle došla nego su došle i od tih građana i naravno sa mogućnošću da se koriste u instina ono što bi bilo potrebno u razvojne svrhe, a ne za troškove tekuće itd.itd. Dakle, vjerujem naravno i ovaj projekat kao što sam vjerovao i u projekat Penjice, s tim što pristup mora biti mnogo odgovorniji i racionalniji. Ovo je možda prilika da još jednom pozovem prestavnike Vlade da razmisle, pravi je trenutak možda, da se iznalizira i razmislo o drugačijim konceptu lokalne samouprave u Crnoj Gori. Postojeći koncept je još iz šezdesetih godina prošlog vijeka. Treba vidjeti primjere u okruženju s juga, sjevera, istoga, zapada nebitno je ono što je najbliže nama i naravno pokušati na osnovu tih iskustava inoviratim I naš concept. Ja znam da već ima niz analiza, ako treba još neku analizu uraditi i konačno zaokružiti to pitanje lokalne samouprave, vjerujem najvažnijeg sistemskog segmenta. Organizovati lokalnu samoupravu da ona zaista bude i ekonomski održiva i funkcionalna. Hvala.
 • Zahvaljujem kolega Rastoder. Kolega Damjanović ima riječ. Izvolite.
 • Zahvaljujem se potpredsjedniče Skupštine, poštovana Skupštino, poštovani građani, predstavnici predlagača. Prvo da pozdravim incijativu koja je došla od strane ministra Unutrašnjih poslova koji vjerovatno sad u kabinetu predsjednika razrađuje strategiju za fer lokalne izbore ali sluša, ovu diskusiju, o tome da je dobro došla svaka incijativa shodno Zakonu o teritorijalnoj organizaciji za formiranje novih opština. To znači puna podrška za decentralizaciju koja je krenula i koja je neumitna i ovo što se danas ovdje ostvaruje, a to je formiranje opštine Gusinje, nakon formiranja Opštine Petnjica desiće se vjerovatno i sa opštinama budućim u Sutomoru, i u Petrovcu, u Murinu itd, i to je samo jedna faza na kraju krajeva u demokratizaciji odnosno decetralizaciji u Crnoj Gori. Ono što je takođe bitno i što smo juče pontecirali, kolega Vukčević je bio prisutan kao pomoćnih na sjednici odbora jeste da je veoma bitno znati da li novo formirana opština ima svoju ekonomsku drživost makar u prvoj godini formiranja i kakve su obaveze države Crne Gore prema toj opštini. I hoću ovdje da jasno ponteciram da u Predlogu zakona koji smo dobili, koji ima svega dva člana, u obrazloženju se jasno navodi da za sprovođenje ovog zakona nijesu potrebna budžetska srestva. Međutim ovo ne može biti istinito jer smo svi svjesni da kao što je bio slučaj sa Opštinom Petnjica i te kako su potrebna budžetska srestva da bi novoosnovana opština zaživljela i taj smo problem kod Opštine Petnjica prevazišli sa time što je kolega Rastoder podnio zaključak uz budžet, da se tokom ove godine izdvoji negdje oko 824 hiljade evra. Tako je bilo prvobitno za izgradnju zgrade Opštine u Petnjici, ali sa ,,sitagmom” da Vlada sagleda mogućnost da sredstva iz kapitalnog budžeta opredijeli. Ja odmah da Vam kažem nema od ovoga ništa. I uprkos vašoj dobroj namjeri što jeste bila inicijativa Odbora za ekonomiju finansiju i budžet i vašeg Odbora kojim predsjedavate da to isto uradite i sa novim zaključkom koji ste predložili gdje Vladu uslovno rečeno, gdje Vladu upućujete da sagleda mogućnost sa tom ,,sitagmom” da iznađe sredstva iz kapitalnog budžeta za ovu godinu. Bojim se da od toga kolega Rastoder neće biti ništa. Nema jasne obaveze za Vladu Crne Gore,jasne obaveze budžetske da se pomogne za onaj prvi period formiranje opštine i njenih struktura. Vi sami znate da po Zakonu o teritorijalnoj organizaciji u članu 42 nakon formiranja skupštine opštine I lokalnih organa treba da prođe 90 dana da se donese budžet. Ako imamo krajem maja izbore u Gusinju, koji su izvjesni,kada, evo donesemo odluku i kada se opština formira, i ako imamo tih 90 dana, mi ćemo tek u septembru ove godine biti u situaciju da govorimo o budžetu nove opštine Gusinje. I jeste realan problem ovih devet mjeseci i svih onih priprema i svega onoga što treba, da kažem, makar u prvoj godini postojanja, uz očekivanje da će opština Gusinje funkcionisati kao jedna funkcionalna opština samoodrživa opština, opština kojoj neće biti ključna podrška dijaspore, a svakako neophodna, već koja će imati sopstvene resurse i sopstvene potencijale i funkcionisati na dobrobit i građana Gusinja i građana Crne Gore. Dakle,nijeste dali Vi u Ministarstvu unutrašnjih poslova ovdje fiskalni utisaj i čudi me da se i Ministarstvo finansija ovdje dosta nonšalantno na pola strane dalo,kako ovaj zakon neće imati posljedice na budžet. Hoće. Dakle, ovo je netačno i mi danas ne znamo koliko će to da košta? Koštaće. Znaćemo možda na kraju ove godine ili na kraju iduće godine i to nije dobro. Ne zbog Gusinja, nego zbog drugih opština čije će inicijative doći u proceduru, jer mnogo je vremena prošlo u Vladi sedam, osam mjeseci da se dostavi i ovaj dio koji prati elaborat koji je nama dostavljen I za to zahvaljujem dakle, na insistiranje članova odbora da se i ovaj dio zaokruži. U odnosu na jednu stvar koja je veoma bitna neko je potencirao, a to je kako najbrže razviti potencijale novoformirane opštine, tako i vjerujem, da će biti makar u nivou,kao što je bila dok je bila u sastavu Opštine Plav, gdje ne cvjetaju ruže i gdje je po svim pokazateljima nažalost Opština Plav najsiromašnija opština u Crnoj Gori. To je pitanje, dakle saobraćajnog povezivanja, odnosno puta Gusinje - Podgorica. Želim da obavijestim i Parlament i javnost da sam imao razgovore sa kolegama iz Parlament Albanije, iz Odbora za ekonomiju i da ćemo negdje krajem juna mjeseca,nadam se imati i zajedničku sjednicu matičnih odbora, gdje ćemo razmatrati uslovno rečeno zajedničke šanse za razvoj saobraćaja, time i otvaranje ovog puta, koji zaista treba da bude na korist ne samo žiteljima Gusinja, već i cjelokupnog Sjevera, pa i Podgorice, jer to je zaista najkraća veza koja otvara privrede i sve druge potencijale i Crne Gore i Albanije i prostor za međusobnu saradnju. U odnosu na jednu stvar s kojom bih zaključio i ne bih želio da me koleginica Jasavić shvati pogrešno. Pažljivo sam pratio izlaganje svih poslanika, naravno i koleginice, kao što to uvijek radim i pomenuta je jedna ,,sintagma” koja može da ima i ovako jednu konotaciju koja nema veza sa današnjom raspravom, a to je da će potomci slavnih ratnika danas dobiti u miru što nisu dobili u ratu. A Berlinski kongres, odluke Berlinskog kongresa, nepoštovanje tih odluka, odugovlačenje da se te opštine prisajedine sa Crnom Gorom, je tema za istoriju. Ja mnogo čitam, manje sam po fejzbuku i tviteru, i preporučujem da svi čitamo i da to neko znanje akumuliramo i da ga, neću da kažem zloupotrebljavamo, ali nema potrebe da ga miješamo sa nekim temama koje gledaju u budućnost. Dakle, nisu potomci nekih ratnika dobili nama su ratovi donosili uglavnom samo štetu. Ti koji dobijaju opštinu Gusinje, koju je svesrdno podržavala od samoga početka i Socijalistička narodna partija Crne Gore, su potomci, omladina, mladost Gusinja, prije svega oni koji treba da naprave jednu opštinu u koju će ljudi da se vraćaju a ne da iz opštine odlaze. Prema tome, nemojte pogrešno da shvatite, ali malo senzibiliteta kada negdje možda i nehotice otvorimo neke istorijske teme koje jesu bolne za dobar dio stanovništva.
 • Zahvaljujem. Dozvoljavam koleginice Jasavić, samo uz blagi komentar, kolega Damjanoviću, koleginica Jasavić je bila među prvim učesnicima u raspravi, možda pravi trenutak za vašu intervenciju, ukoliko ste željeli intervenciju, ali u redu. Izvolite koleginice Jasavić.
 • Zahvaljujem. Iz poštovanja prema kolegi Damjanoviću, kao i prema crnogorskoj javnosti, želim da ponovim ono što sam rekla da ne bi bilo zloupotrijebljeno apsolutno ni jedno slovo iz mog izlaganja. Danas u ovom domu, srećom, glasanjem u miru potomci hrabrih predaka svih, ponavljam svih učesnika bitaka na Previji, Nokšićima i Murini, ispisuju novu činjenicu o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore. Novi kvalitet našeg vremena je da glasamo jedni za druge a ne da ratujemo jedni sa drugima. To je dobra vijest. Ja sam ovdje potencirala na sve učesnike bitaka, sa svih strana i na novi kvalitet našeg vremena gdje glasamo jedni za druge, a ne ratujemo jedni protiv drugih. To je ono što sam ja htjela kao poruku da pošaljem crnogorskim građanima.
 • Zahvaljujem. Kolega Damjanoviću, ovo moramo shvatiti kao repriku. Znači, koleginicu Jasavić ste pomenuli u negativnom kontekstu, kako u negativnom, negativnom u smislu komentarisanja njenih navoda. Ako vi insistirate daću vam minut, s tim što mora i ona onda da iskoristi, ako hoće, naravno, koleginica Jasavić dodatni minut, onda ulazimo u nešto što je zaista.... Izvolite.
 • Jeste istorija, ali jeste i život. Koleginica Jasavić je u onom prvom krugu diskutanata imala riječ i nijesam bio u mogućnosti da dam komentar, shodno našem Poslovniku i dogovoru sa Kolegijuma, i naravno, apsolutno se radilo o negativnom kontekstu. Samo sam rekao sa malo više senzibiliteta, jer danas Gusinje, kažem sjutra Murino kao opština, možda Sutomore, možda Grbalj, a onda opet pozivanje na neke istorijske kontekste i bitke i potomke ratnika, može pogrešno da se shvati. Kažem, ja imam svoje viđenje kao slobodni građanin ove države Crne Gore, i Berlinskog kongresa i odluka i način na koji su i Gusinje i Plav pripali Crnoj Gori i ostali u Crnoj Gori na sreću, i samo ne bih volio da neko taj kontekst shvati pogrešno. Smatram da je ovo dobro što smo razjasnili koleginice i da ja i vi u tom smislu nemamo problema. Građani, naravno koji ovo gledaju izvući će sopstvene zaključke. Hvala vam.
 • Zahvaljujem. Imate pravo na minut. Izvolite.
 • Samo kratko. Želim da ukažem da su odluke Berlinskog kongresa za mene prihvatljive i da su one upravo nova istorija Crne Gore i ono sa čim se svi možemo zajedno ponositi. Ali činjenica je da sam ja u svom izlaganju kazala na to da napredne istorijske poteze vuku pojedinci koji poznaju svoju, ali poštuju i tuđu tradiciju i istoriju kao i svoju, koji priznaju sopstvene greške i iz njih uče. Oni koji imaju viziju kako se stvara nova građanska Crna Gora, oni koji poštuju sebe i druge i oni koji znaju da nose teret sopstvenog vremena. Ja znam da kolega Damjanović ima te potencijale i dobro je što smo ovo pitanje otvorili i na ovaj način da ga zaokružimo. Zahvaljujem.
 • Hvala vama. Na ovaj način zaključujem raspravu u načelu kada je u pitanju Predlog ovog zakona. Završna riječ, ministar Unutrašnjih poslova i javne uprave, gospodin Raško Konjević. Izvolite.
 • Zahvaljujem potpredsjedniče, Ja prvo da se zahvalim poslanicima koji su učestvovali u raspravi. Računam da u međuvremenu i određeni amandmani koji će biti predati u proceduru, koji sam iskoristio priliku i moje odsustvo ovdje, da sa kolegom Šabovićem i nekim drugim kolegama, pogledam te amandmane, da će i oni kao dopuna ovome zakonu doprinijeti da eventualno nekoliko pitanja koja su se u proceduralnom smislu otvorila da ih na jedan kvalitetan način razriješimo da se ne bi stvorila dilema, imajući u vidu da ćemo imati specifičnu situaciju da će izbori za novoformiranu opštinu Gusinje i opštinu Plav biti održavani istovremeno. Ne bih podrobnije se odnosio na sve ono što su možda bile male digresije, jesu možda vezane za nadležnost ministarstva i sistem lokalne samouprave, ali svakako su bile u digresiji u odnosu na ono što je konkretni zakon koji se nalazi u proceduri. Ja bih na samom kraju iskoristio ovu priliku na završnu riječ, samo s jednim malim komentarom. Ja sam ga tražio prije, ali negdje na ovakav način iskazan nešto što me iznenadilo od kolege Damjanovića. Ja mislim kolega Damjanoviću da nije korektno.... pošto smo dugo godina zajedno sarađivali i rekao bih vrlo korektno sarađivali da moje ne prisustvo zbog razmatranja amandmana izvinite koristite za određenu vrstu komentara koji mislim da nije bio u mjestu. Izvinite, ali, vi me ne poznajete ja sam vrlo otvoren čovjek i tako ću vam odgovoriti. Dakle, bio sam odsutan zato što smo razgovarali kolega Šabović i ja o amandmanima koje je neko iz vašeg poslaničkog kluba čini mi se formalno predložio. Ne radi se o bilo kakvom kovanju bilo kakve strategije u Kabinetu predsjednika Parlamenta jer nema potrebe. Ta strategija je javna građani mogu da je vide kao što su vašu ličnu izbornu strategiju vrlo dobro prepoznali. I ja na samom kraju koristim priliku da još jednom čestitam građanima Gusinja da se zahvalim na pozivu da danas u 17 časova prisustvujem toj svečanosti da se izvinim zato što neću biti u mogućnosti, ali prvom prilikom ću posjetiti novoformiranu opštinu i da naravno iskoristim priliku da još jednom zahvalim kolegama poslanicima koji su danas učestvovali u raspravi. Zahvaljujem.
 • Hvala Vam. Imamo leteći amandman iako su Olimpijske zimske igre završile mjesto letećih izmjena imamo leteće amandmane. Računam da će stići i za predsjedavajući sto pa možemo odmah, ako je stepen saglasnosti tako velik da ih razmatramo da nebismo gubili ritam u međuvremenu evo da nešto na inicijativu gospodina Milića, što sam obećao i objavim. Elektroprivreda će najkasnije sjutra ujutru uključiti struju Rudniku uglja u Beranama i tako pomoći u spašavanju državne imovine. Zahvaljujem se kolegi Miliću na inicijativnosti i zahvaljujem se direktoru Elektroprivrede Crne Gore gospodinu Kovačeviću na razumijevanju potrebe da štitimo državnu imovinu u realnom vremenu ne samo u formlanostima tako da će se izbjeći nadam se potpuno potapanje Rubnika uglja i time onemogućavanje potencijalnih novih zainteresovanih koji nadam se neće biti kao stari da nećemo imati stalno investitore koji za sobom ostavljaju bankrote i potopljene rudnike. Ali zahvaljujem se ponovo Elektroprivredi što je ovaj put razumjela državni interes i očuvanje državne imovine u Rudniku uglja Berane i od danas ako je tehnički moguće ili sjutra već uključivanje pumpi koje će moći da sapsu nešto od te državne imovine i omogući lakši ulazak u posjed. Hoćemo li sačekati da se podijeli amandman? Da čujemo obrazloženje. Izvolite kolega Gošoviću.
 • Zahvaljujem predsjedniče. Na Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore pripremili smo ukupno tri amandmana. Prvi bi se odnosio na naziv zakona koji bi ukoliko bi se prihvatili amandmani 2 i 3 glasio da je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore to je pravno-tehnička neminovnost ukoliko se usvoje predloženi amandmani. Amandman 2 odnosio bi se na odredbe člana 38 važećeg Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore. Tim članom je propisano između ostalog propisano da prve izbore za Skupštinu novoosnovane opštine raspisuje predsjednik Crne Gore u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu zakona, kojim je osnovana nova opština i da predsjednik Crne Gore raspisuje vanredne izbore i u opštini u kojoj je došlo do tritorijalne promjene istog dana kada izbori u novoformiranoj opštini. Predložili smo da se odredbama ovog člana dopuni sa novim stavom, stavom 4 koji bi glasio: "da sredstva za sprovođenje prvih izbora za skupštinu novoosnovane opštine se obezbjeđuju u Budžetu Crne Gore". Na taj način se uređuje ovo pitanje koje do sada nije bilo uređeno važećim zakonom. Amandman 3 se odnosi na odredbe izmjene odredaba člana 39 važećeg Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, kojima je propisano da članovi Opštinske izborne komisije novoosnovane opštine imenuje Skupština Crne Gore. Izmijenjene su odredbe ovog člana na sljedeći način smatramo ih značajnim pa ću i pročitati predlog tog amandmana. Opštinsku izbornu komisiju u stalnom sastavu za sprovođenje prvih izbora za odbornike u Skupštini novoosnovane opštine na predlog radnog tijela Skupštine nadležnog za izbor i imenovanja iz reda kandidata koje predlože političke partije odnosno izborne liste koje imaju odbornike u skupštini opštine kod kojih dolazi do teritorijalne promjene, a koje ispunjavaju uslove da predlože predstavnike u stalni sastav Opštinske izborne komisije utvrđene Zakonom o izboru odbornika i poslanika. I drugi stav. Pravo da predlože predstavnike u stalni sastav biračkog odbora za sprovođenje prvih izbora u novoosnovanoj opštini pripada političkim partijama, odnosno izbornim listama koji imaju odbornike u Skupštini opštine kod koje dolazi do teritorijalne promjene, saglasno kriterijumima utvrđenim Zakonom o izboru odbornika i poslanika. Na ovaj način precizno se utvrđuje i postupak i način imenovanja izborne komisije koja sprovodi izbore za novoosnovanu opštinu i takođe kada je u pitanju postupak izbora biračkog odbora za sprovođenje izbora u novoosnovanoj opštini, prošireni sastav je pravo podnosioca izbornih lista koje je već utvrđeno Zakonom o izboru odbornika i poslanika. Evo mislili smo da na ovaj način uređujemo ona pitanja koja su bila sporna u postupku primjene Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore kada su sprovođeni izbori za novoosnovanu opštinu Petnjica. Zahvaljujem.
 • Hvala kolega Gošoviću na trudu da izbjegnemo neke ranije greške. Da li predlagač može prihvatiti ove amandmane?Izvolite. Amandman 1 je već prihvaćen od predlagača na zakonodavnoj izmjeni naziva zakona... znači množina, znači ulazi u plural. Hvala.
 • Sve što je sadržano u amandmanima gospodina Gošovića je prihvatljivo za ...(prekid).
 • Mogu reći prihvaćeno, a prihvatljivo ne znači i prihvaćen, ali konstatujem da je prihvaćen, konstatujem da su prihvaćena sva tri amandmana. Zahvaljujem se kolegi Gošoviću, Nuhodžiću i Šaboviću na brzoj reakciji i moramo glasati u načelu ovo je bila već rasprava. Izvolite. Stavljam na glasanje Predlog zakona u načelu, glasovi svih poslanika? Glasalo je 54 poslanika, 53 za, nije bilo protiv, jedan je bio uzdržan, konstatujem da smo ga potvrdili u načelu rekao sam da su sastavni dio sada većine amandman Zakonodavnog odbora drugi je promijenjen. Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu kao matični odbor podnio je predlog zaključaka o njemu ćemo posebno glasati i tri amandmana, tri predlagača: Gošovića, Nuhodžića i Šabovića su takođe sastavni dio zakona. Tako su se stekli uslovi da glasamo Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore. Izvolite. Za, protiv, zdržani? Hvala vam. Glasala su 54 poslanika, 53 za, nije bilo protiv uzdržanih, konstatujem da smo usvojili Predlog zakona o dopunama i izmjenama Zakona o tritorijalnoj organizaciji Crne Gore i time ponovo uspostavili Opštinu Gusinje i čestitam im dozvolite da im čestitam, zato sam i ustao. Aplauz. Imamo zaključke, takođe ste ih dobili, stavljam njih na glasanje naš Odbor za politički sistem ih je jednoglasno podržao. Izvolite. Za, protiv, uzdržani? ...Hvala vam. Glasalo je 54 poslanika, svih 54 za. Konstatujem da smo usvojili zaključke. Prije nego što zaključimo sjednicu, kolega Milić je htio riječ. Izvolite kolega Miliću.
 • Zahvaljujem se na vašoj intervenciji. Zaista na potrebi da svi zajedno ovdje pokušamo da se bavimo onime što mislimo da je krucijalno, to je zaštita državnih interesa i da s druge strane ne zaboravimo u tom pismu, pa za to se vama i obraćam, postoje jasni zahtjevi zaposlenih u tom kolektivu koji nisu primili, ja mislim već devet plata i drugih prinadležnosti, da postoji, gospodine predsjedniče Parlamenta potpuno nejasna situacija ko je danas vlasnik toga rudnika uglja, i da očigledno ako mi sa ove strane i iz ove institucije krećemo u zaštitu državnih interesa, da moramo da tražimo od Vlade Crne Gore da se razjasni ta situacija koja je vezana za vlasništvo, a da sa druge strane radnici koji su tamo zaposleni u tom rudniku ne budu žrtve činjenice da danas se ne zna kome smo mi prodali Rudnik uglja u Beranama. Hvala vam velika.ž
 • Zahvaljujem se ponovo svim kolegama i zaključujem drugu vanrednu sjednicu u 2014. godini. Hvala vam.