Hvala. Potrudiću se da dam doprinos i da probam što je moguće manje vremene potrošiti za ovu moju diskusiju, ali želim da posebno naglasim da je Socijaldemokratska partija učešće u radu Anketnog odbora svhatila na jedan krajnje objektivan i odgovoran način, vezano za primjenu Zakona o parlamentarnoj istrazi i odluci koju je donijela ova Skupština formirajući Anketni odbor. Iz tih razloga radeći u Anketnom odboru mi smo bili u prilici da u skladu sa zakonom i odlukom predložimo Anketnom odboru vlastiti izvještaj i vlastite stavove. Mislim da je predlog izvještaja i zaključke koje je predložila Socijaldemokratska partija su mjera stvari i mogu istaći jedno svoje žaljenje što kolege iz opozicije i iz vlasti nijesu imali sluha da ovaj naš prijedlog izvještaja i zaključaka prihvate i da ovdje večeras nemamo samo tehnički Izvještaj. Dužan sam, takođe, istaći jednu činjenicu da smo radeći u Anketnom odboru nepobitno sa našeg stanovišta konstatovali da se na pouzdan način ne može utvrditi da je na organima i tijelima Demokratske partije socijalista odlučeno i dogovoreno da se vrši zloupotreba ili zloupotrebe u izbornom procesu. Isto tako, želio bih, da posebno pojasnim... (Upadica)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech