Zahvaljujem, uvaženi predsjedniče Skupštine. Uvažene koleginice i kolege poslanici, Demokratizacija, prije svega da se izvinim za moj glas večeras, jer je u takvom stanju kakvom jeste. Demokratizacija, uvažavanje političke različitosti i potpuna posvećenost evropskoj budućnosti Crne Gore je ono za šta se zalaže Bošnjačka stranka. Iz tog razloga smatramo da se veći stepen demokratije i bolji politički ambijent u Crnoj Gori postiže i kroz stvaranje uslova za održavanje izbornog procesa koji će biti fer i transparentan. Formiranje Anketnog odbora radi prikupljanja informacija u vezi sa aferom "Snimak" predstavlja još jedan korak ka postizanju većeg stepena međusobnog povjerenja. Kada je u pitanju konkretan rad Anketnog odbora moram istaći da je postignut konsezus oko liste kandidata koje je trebalo saslušati na ovom odboru. Svi oni koji su pozvani radi davanja izjave pred Anketnim odborom, odazvali su se pozivu i davali odgovore na sva postavljena pitanja od strane članova odbora. Takođe, i veliki broj državnih institucija uredno je dostavio dokumentaciju koju je odbor zatražio od istih. Broj uzetih izjava, količina prikupljenih informacija, broj održanih sjednica i njihova dužina trajanja pokazuju da se ne radi samo o formalnosti, već o ozbiljnom pristupu i interesu svih da se povjereni zadatak odradi na najvišem nivou. Na osnovu podataka koje su dostavili državni organi i osobe od kojih su uzete izjave, odbor raspolaže velikom količinom tih podataka što je prevashodno i bio njegov cilj. Kako i sam naziv kaže, Anketni odboro za prikupljanje informacija i činjenica, određena je i dužnost ovog odbora, a to je da prikupi informacije, a ne da bude tužilac ili sudija. Sva dokumentacija kojom odbor raspolaže dostupna je nadležnim tužilačkim organima i ukoliko procijene da ima elemenata krivičnog djela, dužni su da preduzmu neophodne mjere i dalje to procesuiraju. Anketni odbor se bavio samoutvrđivanjem činjenica, niko nema ambiciju da preuzima ulogu ni Policije ni tužioca ni suda. To poslanici, ne mogu biti jer nemaju mandat da se bave onim što nije njihova ingerencija. Ukoliko nadležni organi utvrde, da je bilo zloupotreba službenog položaja, s namjerom da se ostvari bolji izborni rezultat, zloupotrebljavajući državne resurse, akteri toga treba da snose zakonsku i političku odgovornost i sa takvom praksom se mora hitno prekinuti a sve u cilju vraćanja poljuljanog povjerenja u izborni proces. Jedino su slobodni izbori osnov za izgradnju demokratskog društva i temelj na kojem treba da počiva povjerenje građana u državne institucije. Ovakva ni slična pitanja trebaju i moraju se rješavati kroz institucije sistema, jer samo na taj način možemo mijenjati naše institucije unapređivati ih i dodatno jačati. Ono što je bitno naglasiti da su sve sjednice Anketnog odbora bile otvorene za javnost, praćene su od strane medija tj. od strane predstavnika delegacija Evropske unije, NVO sektora, tako da su građani Crne Gore bili konstantno u mogućnosti da prate rad ovog Odbora. Na kraju Odbor je pred sobom imao tri predloga zaključaka, ali ni jedan nije dobio potrebnu većinu, već je Skupštini dostavljen samo tehnički izvještaj o radu na sličan način kako je to bila praksa kod nekih ranijih anketnih odbora, kao što je to predviđeno Poslovnikom. Bošnjačka stranka na ovaj način dala je doprinos u radu na rasvjetljavanju i prikupljanju činjenica u vezi sa aferom "Snimak". Na isti način učestvujemo i u Radnoj grupi koja se bavi izmjenama i dopunama Zakona u vezi sa izbornim procesom. Svima nam je stalo i težimo da se ukupno povjerenje i među nama i u institucijama sve više izgrađuje. Zahvaljujem.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech