Zahvaljujem. Poštovani gospodine predsjedniče, dame i gospodo poslanici, uvaženi članovi Regulatorne agencije za energetiku, Pred nama je Izvještaj o stanju energetskog sektora u 2012. godini, agencija je ispoštovala sve ono što je bilo propisano Zakonom o energetici i na vrijeme dostavila Skupštini pomenuti izvještaj. Kao što je uvaženi poslanik Kalač rekao, ovaj izvještaj pruža detaljno sliku stanja, dešavanja u energetskom sektoru Crne Gore u toku 2012. godine na javan i trasparetan način sa obiljem statističkih podataka i ovaj izvještaj metodološki drugačije je urađen nego što je to bilo prethodnih godina. U izvještaju ste saopštili kakvi su energetski resursi i kapaciteti kojima Crna Gora raspolaže. Još uvijek nemamo dovoljan stepen iskorišćenosti svih značajnih resursa tako da Crna Gora još uvijek ima deficit koji se nadomješta uvozom električne energije. Takođe, energetski resursi se koriste prije svega iz snage vodenih tokova dok se ostali obnovljivi izvori električne energije, potencijalni, ne koriste se dovoljno, kao što su energija sunca i vjetra i biomasa. U izvještaju ste konstatovali da je na 10. zasijedanju Ministarskog savjeta održanog 18.oktobra 2012. godine u Bečićima Crna Gora prihvatila cilj da učešće energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji iznosi 33% najkasnije do 2020. Godine. Interesuje me, gospodine Preleviću, da li mi možemo ispuniti ovaj cilj do 2020.godine, da 33% ukupne energije imamo iz obnovljivih izvora. Dobro je što je Vlada u prethodnom periodu zaključila 13 ugovora o koncesiji za 13 vodotoka za izgradnju 36 malih hidroelektrana ukupne snage od hiljadu megavati. Konstatuje se u izvještaju da je enegrija vjetra zaista veliki pontecijal i vi ste ovdje saopštili koji su to pojasi u Crnoj Gori koji mogu dati značajna izvore energije. Međutim, kad sam čitao ovaj izvještaj i prošle godine konstatuje se jedna, da tako kažem, ista stvar, da su projekti za izgradnju vjetroenergana, ukupno 53 na Krnovu i Možuru, još uvijek u fazi izrade projektne dokumentacije. Po meni je to malo sporo. Znam da vi tu ne odlučujete, ali me interesuje da li se može ovo pogurati i da snagu vjetra iskoristimo onako kao što je to dato u dokumentu. Slično je i sa solarnom energijom i konstatuje se da Crna Gora, zaista, ima veliki broj sunčanih dana, da je skoro 2.500 časova duž morske obale sunčeve radijacije. Takođe se konstatuje da Podgorica ima po metru kvadratnom 1600 kilovat časova sunčeve energije, da je u odnosu na gradove Jugoistočne Evrope kao što su Rim i Atina lider u tom pogledu. Međutim, nijesam primijetio da po krovovima Podgorice ili drugih prividnih subjekata imamo puno solarnih uređaja. Šta, po vašem mišljenju, tu treba uraditi, iako ste vi saopštili da tu treba napraviti jednu kvalitetnu analizu? Pošto nemam dovoljno vremena, htio bih samo da usredsredim pažnju na praćenje ostvarenja gubitaka električne energije. Vi ste ovdje saopštili da su gubici na distributivnoj mreži u 2012. godini iznosili 541 gigasat, odnosno 20,8% preuzete električne energije iz mreže crnogorskog elektroprenosnog sistema, što je više za nekih 24,7% u odnosu na planirano. Šta je uzrok toga? Kakva je identifikacija tih gubitaka? Da li se može uticati na smanjenje tih gubitaka koji su, zaista, veliki? Još ću saopštiti da je funkcionalna cjelina, distribucija je u svojim planovima planirala i kaže se - smanjenje gubitaka električne energije, prije svega, osavremenjavanjem mjerenja električne energije. Da li ovo može uticati na ovaj dio? Što se tiče jednog velikog problema koji postoji, to je nedostatak prostornoplanske dokumentacije za obezbjeđenje lokacija za planirane elektroenergetske objekte, uglavnom trafostanice. Često se konstatuje i znamo da mnogi objekti tih trafostanica nemaju građevinsku dozvolu, što svakako predstavlja određeni problem, naročito u onim sredinama gdje imamo probleme o snabdijevanju električnom energijom. Da li vi možete kao regulatori kroz zakonska rješenja uticati na to da se ova prostornoplanska dokumentacija na neki način ubrza za izgradnju? Još samo par sekundi, gospodine predsjedniče. Što se tiče poslovanja subjekata, vidimo da je poslovanje Elektroprivrede u poslovnoj godini, Elektroprivreda Crne Gore je iskazala neto gubitak u iznosu od 5,7 miliona eura. Tu su date karakteristike zašto je taj gubitak bio takav. To su visoki troškovi uvoza, zatim nepovoljan ekonomski ambijent, izuzetno nepovoljna hidrološka situacija, zatim izražen problem naplate električne energije Kombinatu aluminijuma i povećanje gubitaka na distributivnoj mreži. Ostali učesnici su poslovali pozitivno. Postavio bih samo još jedno pitanje kod crnogorskog elektroprenosnog sistema, on je ostvario dobit u iznosu od 6.550.000 eura. Međutim, konstatovano je da je crnogorski elektroprenosni sistem, trošak za zarade bio je veći dva miliona od odobrenog. Kako vi to kao regulatori posmatrate i šta treba tu uraditi da bi taj trošak za zarade bio u okvirima koji je dozvoljen. Pošto više nemam vremena, zahvaljujem predsjedniče.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech