Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Dame i gospodo poslanici, gospođo Pribilović, gospodine Miljiću, Kao što je već saopšteno, ovo je prvi put da u Skupštini Crne Gore imamo izvještaj o radu Državne komisije za kontrolu postupka javnih nabavki za 2012.godinu i vi ste ispoštovali odredbe člana 142 Zakona o javnim nabavkama. Ono što ja želim da kažem o ovom Izvještaju jeste da je izvještaj dosta obiman, na 53 strane je koncipiran, da je sadržajan i metodološki je dobro koncipiran. Ovdje ste u ovom Izvještaju na javan i transparentan način saopštili svoj rad za 2012.godinu. Ono što bih posebno naglasio, to sam rekao i na Odboru za ekonomiju, budžet i finansije, jeste da je vašim Pravilnikom o sistematizaciji i stručne službe predviđeno je da ova stručna služba ima ukupno 15 izvršilaca. Međutim, vi ovaj pravilnik nijeste realizovali do kraja, tako da ukupno imate zaposlenih šest službenika, od čega su tri službenika na neodređeno vrijeme, a tri su službenika angažovana po osnovu ugovora o djelu.Takođe želim da naglasim da ste u Zakonu o budžetu za 2012.godinu imali opredijeljena sredstva koja nijesu bila dovoljna za izmirenje izdataka po osnovu zarada, a samim tim nijeste bili u mogućnosti da zaposlite predviđeni potrebni broj izvršilaca u stručnoj službi. Dakle, imali ste jedno administrativno ograničenje, tako da se nalazite u jednoj zaista nezahvalnoj situaciji. Ono što mi ovdje poslanici moramo da uradimo jeste da takvu situaciju moramo ispraviti. Situacija u kojoj se sad nalazite nije održiva u nekom narednom periodu, pa da biste normalno funkcionisali i da bi se od vas očekivao, kao što svi ovdje sada očekujemo, efikasan i kvalitetan rad neophodno je da jačamo vaše administrativne kapacitete. Prije svega mislim na ljude koji su stručni, koji mogu kompetentno odgovoriti vašoj sistematizaciji i odgovoriti onome što je vaša osnovna djelatnost, a to je to da bi ti ljudi radili na pripemi i praćenju realizacije odluka Državne komisije. Sve vaše podatke saopštili ste na vašoj internet stranici, koja smatram da je dobra, jer sadrži sve podatke i informacije vezane za sistem pravne zaštite u Crnoj Gori. Ova vaša internet stranica zaista omogućava svim zainteresovanim licima neograničeni pristup podacima vezanim za rad vaše komisije i odlučivanje čime se zaista obezbjeđuje transparentnost rada ove komisije. Takođe ste u izvještaju soapštili da raspolažete neophodnom kompjuterskom opremom, međutim i tu imate jedan od ograničavajućih faktora, to je nepostojanje adekvatnog softvera. Dakle, taj softer bio trebalo da sadrži baze podataka u svim detaljima vezanim za predmete na kojima radite. Takođe bi trebalo da vam omogući da se umrežite sa nadležnim državnim institucijama, prije svega Državnom revizorskom institucijom, Komisijom za sprečavanje sukoba interesa, Državnom izbornom komisijom, Poreskom upravom itd. Međutim, vi nemate taj softver i zato je potreban novac. Ja ću vas pitati, gospođo Pribilović, da li ste nabavili taj softver, ako nijeste, koliko on košta i da li ste ga predvidjeli možda za 2014.godinu ako ga nijeste naveli već u 2013.godini, jer zaista, on mora se nabaviti kako bi vaš rad bio kvalitetan u jednoj veoma važnoj oblasti u Crnoj Gori. Takođe u ovom izvještaju je saopšteno, to su i moje kolege rekli, da ste imali zaista dosta posla, da ste ukupno imali skoro 690 predmeta, gdje ste riješili tih 95% od ukupnog broja tih predmeta. Saopšteno je, a Vi ste to rekli i u uvodnom izlaganju, da u prvoj godini primjene ovog Zakona o javnim nabavkama imamo dosta neprilagođenosti prema novim procedurama. Takođe ste saopštili da su određeni naručioci pravili greške u pripremanju same dokumentacije za javno nadmetanje, da su tu ti naručioci kršili bitna pravila i bitne odredbe Zakona o javnim nabavkama, tako da je to uticajlo na sprovođenje samih radnji i zakonskih odluka u vezi ove Komisije. Takođe ste rekli da upotrebljavate i tumačenje mnogih normi i praksu Vrhovnog suda. Ja bih Vas ovdje pitao, jer sam dobio informaciju da je formirana komisija ili radna grupa za izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama, dokle ste došli sa tom radnom grupom, kad možemo očekivati te izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama, kako bismo sa tim novim zakonskim rješenjima mogli da eliminišemo ove nepravilnosti ili neefikasnosti u samom Zakonu o javnim nabavkama. Takođe je postavljeno pitanje, na Odboru smo o tome raspravljali, da li je visina naknade koja je propisana za vođenje postupka visoka. Ovdje je konstatovano da je po osnovu tih nadoknada ostvareno prihoda u budžetu nešto oko 130.000 eura. Slažem se da je to zaista kvalitetan prihod za Budžet Crne Gore, ali kažem, volio bih da čujem vaše mišljenje da li je ta nadoknada visoka i kako se ona propisuje. Slažem se sa kolegama koji su prije mene diskutovali da se u javnim nabavkama u Crnoj Gori, da tako kažem, vrši skoro 350 miliona eura. Sasvim je svejedno da li je to 10% ili 14% bruto društvenog proizvoda, ali to je zaista veliki novac i svakako se pokazuje da u ovoj djelatnosti se mora napraviti kvalitetna racionalizacija kako bismo napravili uštede u ovoj oblasti. Svakako, u ovoj količini novca vidi se i prostor za korupciju i imamo najviše primjedbi i ukazivanja na korupciju upravo u ovoj oblasti. Ono što treba spriječiti jeste da se u ovoj djelatnosti formiraju određeni monopoli, jer imamo podatke da određene firme zaista imaju monopolsko ponašanje u javnim nabavkama u Crnoj Gori. Da bi se spriječila eventualna korupcija ili nezakonite radnje ovdje se mora doslovno poštovati Zakon o javnim nabavkama i na tome zaista insistiramo. Ako želimo da pokažemo kvalitetan odnos prema vama i vašoj komisiji, moramo u budžetu za 2014.godinu opredijeliti ona sredstva koja su vama potrebna, jer sa vašim kvalitetnim radom mi ćemo to uštedjeti na drugoj strani, kroz kvalitetniju implementaciju Zakona napravićemo te uštede u samom budžetu. Kada budemo rspravljali o Predlogu zakona o budžetu za 2014.godinu, zaista ću se postarati da dobijete ona sredstva koja će vam biti neophodna za vaš dalji rad. Takođe i ja sam zabrinut za one naručioce koji nijesu postupili po vašim rješenjima. Da li vi imate mehanizme da ove naručioce koji krše zakon, koji je to mehanizam, da li je on u vašim ingerencijama, kojim možete ukazati ovim naručiocima da krše zakon. Imajući u vidu koji su to iznosi sredstava, zaista bi to trebalo vidjeti kako uraditi na zakonit način. Osim toga, takođe me zabrinjava, javne nabavke koje su preko 500.000 eura, da 45% svih tih javnih nabavki nije sprovedeno u skladu sa Zakonom. Mi smo vidjeli na Odboru šta je tu, ali me interesuje i vaše mišljenje, kako vaš stav staviti u praksu i kako smanjiti ovaj veliki broj, 45% je, zaista velika cifra za sve nas. Takođe, ono što želim da naglasim, da će Demokratska partija socijalista podržati ovaj izvještaj. Ovaj izvještaj je dobio prohodnost od samog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet. Zahvaljujem.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech