Zahvaljujem. Poštovani gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo poslanici, gospodine Dakiću, gospodine Fabris, Prije nego što pođem sa diskusijom na ovaj izvještaj, želio bih da dam jednu ideju, da predložim. Mislim da ove izvještaje koje imamo na dnevnom redu ovog parlamenta, da ne treba da ih razmatramo u ovom vremenskom periodu. Vas ću zamoliti kao potpredsjednika i ovdje imamo članove kolegijuma, da sve izvještaje koje su dužni regulatori i institucije da dostave do 31. marta tekuće godine, da ih mi razmatramo do 30. juna. Jer ovo što sada radimo i sa svim ovim izvještajima mislim da mnogo kasni. Znam da ima negdje u zakonu, ima Regulatorna agencija za energetiku, da oni do 30. juna dostavljaju u skladu sa članom zakona. Ajde da to sve promijenimo i da sve izvještaje dobijemo do 31. marta i da mi o njima raspravljamo do 30. juna. Mislim da bi tada efikasnost ovih naših diskusija bila mnogo veća. Što se tiče samog Savjeta za finansijsku stabilnost, koja je to njegova osnovna uloga. Ovdje smo čuli guvernera i ja bih želio još da ponovim, da prije svega osnovna uloga Savjeta jeste ocjenjivanje stabilnosti finansijskog sistema. Savjet sprovodi aktivnosti u pravcu ranog otkrivanja nestabilnosti i ranjivosti u sistemu, kako bi nadležne institucije svojim aktivnostima pravovremeno reagovale i razvile regulatore, supervizorske i druge politike u interesu očuvanja finansijske stabilnosti i stavljanje potencijalnih izvora nestabilnosti pod kontrolu regulatora. To je odgovor na sva ona pitanja koja smo imali koja je to osnovna funkcija Savjeta za finansijsku stabilnost. Na taj način se dobijaju zaista aktivnosti koje su usmjerene na tri stuba finansijske stabilnosti, praćenje, sprečavanje i upravljanje samom krizom. Mislim da je Savjet u toku godine dobro radio, i vi ste to korektno saopštili ovdje u izvještaju. Ono što je bitno, aktivnosti koje su sprovođene u očuvanju finansijske stabilnosti su najefikasnije onda kada sinhrono rade institucije na mikro i makro nivou i kada se vodi kredibillna politika orijentisana na stabilnost sistema uz fiskalno održivu politiku. Vi ste dalje u izvještaju ovdje dali dosta podataka i ono što je najznačajnije jeste i postavlja se pitanje koji je to značaj finansijske stabilnosti. To je prije svega zbog investitora, finansijska tržišta stabilna i efikasna daju investitorima mogućnost racionalnog odlučivanja. Kada nemamo racionalno odlučivanje, kada nemamo efikasnu i sigurnu funkciju finansijskog tržišta, nemoguće bi bilo odrediti koja je to investicija superiornija u odnosuo na drugu i ne bi smo imali maksimilizaciju koristi od tih investicija. Vi ste ovdje saopštili koji su to odabrani indikatori finansijske stabilnosti, saopštili ste indikatore, ocjene međunarodnog okruženja i tu ste dosta kvalitetno obrazložili šta znači smanjenje bruto društvenog proizvoda u zemljama Evropske unije, zatim smanjenje bruto društvenog proizvoda glavnih trgovinskih partnera Crne Gore, zatim kako utiču negativno stope rasta bruto društvenog proizvoda u zemljama iz kojih dolazi najveći broj turista u Crnoj Gori i tako dalje. Ja bih ovdje sada se vratio u realno stanje, u sadašnjem trenutku i postavio bih jedno pitanje koje se odnosi da je trenutni kurs eura u odnosu na dolar, na platformama Admiralmarkesa iznosi 1,38.08 i najviši je nivo odnosa eura i dolara za zadnje dvije godine. Indikativno je da druge valute, kao što recimo je japanski jen odnos kursa eura i japanskog jena je najviši za zadnje četiri godine. I to veoma loše utiče na ekonomiju euro zone, jer jaka valuta smanjuje izvoz, a povećava uvoz. Da li će se na taj način odnos eura i dolara reflektovati i na Crnu Goru? Podsjetiću vas da je prije nekoliko dana, francuski ministar ekonomije pozvao Evropsku Centralnu banku da oslabi euro i rekao je da bi slabljenje eura za 10% samo Francuskoj donijelo 120 hiljada radnih mjesta i smanjilo deficit za 12 milijardi dolara. A 20% slabiji euro donio bi 300 hiljada novih radnih mjesta i još više dakle smanjio taj deficit. Interesuje me vaše razmišljanje na tu temu. Ono što bih se složio sa kolegama koje su diskutovale prije mene, a vi ste to saopštili, da stanje u bankarskom sektoru karakteriše veća stabilnost, ali i visok nivo nekvalitetnih kredita koji, da tako kažem, predstavljaju izvjesan potencijalni rizik za finansijski sistem. Vi ste ovdje saopštili takođe da su odnosi kredita i depozita poboljšani i da su poboljšani koeficijenti likvidnosti, solventnosti na nivou čitavog bankarskog sistema. Ja bih ovdje još iskoristio, opet kažem, realno vrijeme da za finansijsku stabilnost koja je ocjenjena dalje relativno stabilna, da prihodi budžeta Crne Gore za devet mjeseci 2013. godine iznose oko 880 miliona eura i da su viši od plana od 4,8% ili za 40,6 miliona. Takođe u odnosu na januar-septembar 2012. godine naplata je viša za 8,6% ili 69,5 miliona. Ako posmatramo strukturu prihoda u budžetu u ovoj godini, pozitivno kretanje je zabilježeno kod naplate poreza na dodatu vrijednost, poreza odnosno doprinosa za penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje, akciza i prihoda od kapitala. Takođe ostvarenje prihoda u septembru je više 16,8% u odnosu na plan. Takođe u septembru 2012. godine u odnosu na septembar 2012. godine naplata je viša za 20 miliona eura. Kakve su procjene prihoda do kraja 2013. godine, smatra se da bi prihodi budžeta Crne Gore koji su planirani na iznosu od milijardu i sto šezdeset osam miliona da će biti veći u iznosu od 100 miliona eura u odnosu na 2012. godinu. Dakle, kao što je i guverner ocijenio imamo stabilan finansijski sistem i kretanja na makroekonomskom planu govore da ćemo i u ovoj godini zabilježiti stopu rasta koja je iznad planirane stope rasta. Zahvaljujem.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech