Hvala vam, predsjedavajući. Uvaženi ministre, predstavnici Ministarstva, uvaženi članovi Državne revizorske institucije, poslanice i poslanici, uvaženi građani, Predlog zakona o Završnom računu budžeta za 2012. godinu kao dokument sadrži sve oblasti i podatke koje propisuje Zakon o budžetu. On sa pratećim izvještajem Državne revizorske institucije pruža više podataka i daje potpuniju sliku o procesu trošenja javnih sredstava. Fiskalna prilagođavanja planirana rebalansom za 2012. godinu nijesu bila adekvatna, što je opredijelilo veći nivo gotovinskog deficita u iznosu od 198,18 miliona eura u odnosu na planirani deficit rebalansom u iznosu od 154,93 miliona eura. Na osnovu raspoloživih podataka vidimo dodatni pad izvornih prihoda u iznosu od 29,04 miliona eura, ali i povećanje javne potrošnje za 14,20 miliona eura. Takođe, uočavamo izdatak u iznosu od 17,28 miliona eura na teret otplate hartija od vrijednosti. Na osnovu ovih informacija dolazimo do konačnog iznosa deficita u visini od 212,83 miliona eura. Ovaj završni budžet je dobio uslovno mišljenje Državne revizorske institucije. Saglasni smo sa ocjenama i preporukama koje je dala DRI povodom sprovedenih revizija. Državna revizorska institucija ocijenila je da je prekoračenje državne potrošnje konstatovano kod 17 potrošačkih jedinica u iznosu od 15,17 miliona eura. Sasvim je očigledno da se institucije koje su bile predmet revizije ne pridržavaju u potpunosti preporuka DRI, mada je evidentno da se broj nepravilnosti smanjuje. Poštovanje preporuka DRI nije samo zakonska obaveza već je ujedno odraz osposobljenosti institucija da državni novac troše na zakonit i transparentan način koji u 60 svakom detalju treba da bude povjerljiv i dostupan javnosti. Ovoj instituciji treba dati podršku da i dalje vrši poslove iz svoje nadležnosti i kadrovski je ojačati u cilju postizanja još boljih rezultata u tom pravcu. Isto tako, bitno je da institucije koje su bile predmet revizije, a to se odnosi na sve državne institucije, jačaju svoje unutrašnje kapacitete i resurse kako bi budžetska sredstva bila u potpunosti trošena u skladu sa zakonskim propisima uz otklanjanje nepravilnosti na koje ukazuje DRI. Polazeći od pojedinačnih provjera kod 25 subjekata utvrđena je nepravilnost i DRI je dala 21 preporuku. Iznos deficita je na zabrinjavajućem nivou kao i rast javnog duga i previsok je nivo zaduživanja. Realizovana budžetska potrošnja kako u cjelosti tako i u pojedinim segmentima, razlikuje se od planirane i imamo ostvaren realan pad BDP-a. Pad ekonomije, u konačnom, iznosi 2,5% BDP-a, deficit 6,21% BDP-a, a javni dug 53,97% BDP-a. Ključni pokretač deficita u 2012. godini su niži nivo tehničkih primitaka, veće izvršenje rashoda, otplata glavnice, kao i realizacija donacija i kredita koje nijesu planirane budžetom za 2012. godinu. Naglašavamo da avansna plaćanja ne treba davati u iznosima većim od dogovorenih, pošto je to jedan od načina stvaranja deficita u budžetu. Na str. 751 Predloga zakona o Završnom računu budžeta za 2012. godinu, loš početak godine uslijed nepovoljnih vremenskih uslova uticao je na pad ekonomske aktivnosti na nivou cijele godine, doprinio je naplati prihoda budžeta od 33,6% BDP-a, što je oko 89 miliona eura manje nego prvobitno planirani iznos Zakonom o budžetu za 2012. godinu. Moje pitanje je da li možemo ponovo da dopustimo da vremenske prilike, odnosno neprilike utiču na planiranje prihoda budžeta, u smislu da nas može iznenaditi snijeg u januaru ili visoke temperature vazduha u julu? Sve u svemu, budžetska potrošnja je obezbijedila funkcionisanje primarnih državnih funkcija i dijelom pomogla ostvarivanju najvažnijih ekonomskih ciljeva u 2012. godini, ali ne možemo reći da je ovaj budžet bio razvojni. Kapitalnim budžetom za 2012. godinu kako planom, tako i realizacijom nedovoljno sredstava je bilo usmjereno u nerazvijene sredine, naročito na sjeveru Crne Gore. Pored slabe infrastrukture i velike nezaposlenosti nije bilo ulaganja u održive projekte, čime su se samo uvećali socijalni problemi i dodatno povećalo siromaštvo građana. Zakonom o budžetu Crne Gore za 2012. godinu, odnosno kapitalnim budžetom planirana su sredstva u iznosu od 70 miliona eura, rebalansom skoro 65,5 miliona dok je realizacija kapitalnog budžeta za 2012. godinu iznosila 58,7 miliona eura. Revizijom Završnog budžeta za 2012. godinu utvrđeno je da je jedan broj projekata predviđen kapitalnim budžetom i nije realizovan. Takođe, postoji određeni broj projekata čiji je stepen realizacije znatno ispod planiranog. Od planiranog kapitalnog budžeta Direkcije za saobraćaj, od planiranih 12 realizovano je samo sedam projekata. Razlika u sredstvima iznosi oko 20%. Neka od sredstava nijesu realizovana iz sljedećih razloga, nijesu realizovane aktivnosti koje prethode projektnoj dokumentaciji kao što su obezbjeđivanje urbanističko-planskih pretpostavki, rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, obezbjeđenje potrebnih uslova projektne dokumentacije, a onda predstavlja osnov za dalji rad. Nije započeta izgradnja regionalnih sanitarnih deponija, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Velika su kašnjenja sa početkom izgradnje objekata u odnosu na planirani rok. Smatramo da su preporuke koje su sadržane u zakonu, u Izvještaju Državne revizorske institucije, kao i one matičnog Odbora za finansije svakako korisne sugestije Ministarstvu da još unaprijedi politiku i prilike u ovoj oblasti. Hvala.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech