...ministra, za predloženi budžet za narednu godinu neću govoriti da li je razvojni, socijalni ili ga svrstavati u neku treću kategoriju. Međutim, ako se uradi uporedna 89 analiza sa budžetima prethodnih godina uočljivo je da je više razvojni nego nekoliko prethodnih. Kada je riječ o kapitalnom budžetu vidljivo je da sadrži veći broj stavki koje se odnose na razvojne projekte važne za razvoj infrastrukture u pogledu vodosnabdijevanja, rješavanja otpadnih voda, saobraćajnica, objekata obrazovanja itd. Regionalni raspored kapitalnih investicija je nešto bolji nego prethodnih godina, ali i dalje su relativno mala sredstva koja su usmjerena u manje razvijene ili nerazvijene opštine. Najveće učešće ove vrste projekata treba da je u nadležnosti direkcije javnih radova. Ono što je uočljivo, ako se uporede kapitalni budžeti za 2012, 2013. i narednu godinu, vidimo da se određeni projekti ponavljaju, da li su u pitanju projekti čija realizacija traje više godina ili su u pitanju projekti koji nijesu realizovani ranijih godina. Analizirajući tabele rasporeda budžeta po potrošačkim jedinicama, možda će biti da će neke jedinice dobiti mnogo manje nego što im je potrebno za realizaciju projekata. Niz negativnih okolnosti koje su pogodile privredu Crne Gore odraziće se i na narednu godinu, budući da su aktivirane garancije za KAP. Strožiji kriterijumi kod izdavanja garancija koje daje Vlada je nešto na šta treba obratiti više pažnje jer imamo negativna iskustva oko prethodnih i davanja garancija. Za 2014.godinu, planirano je izdavanje garancija do 25 miliona eura. Dobro je što se planira ubiranje većeg obima prihoda iz domaćih izvora. Na taj način se zahvata dio prihoda sa sivog tržišta i smanjuje obim deficitarnog finansiranja. Treba u značajnoj mjeri popraviti naplatu javnih prihoda, posebno treba unaprijediti postupak obračuna i naplate koncesija koje su kao prihod potcijenjene. Još jedna otežavajuća okolnost je dug Elektroprivrede Crne Gore od 50 milina eura, a imamo i preostali poreski dug od 330 miliona eura. Svi ti dugovi se prenose i u sljedeću godinu. Ukoliko bi A2A vratila dug, a poreska uprava nizom konkretnih aktivnosti uspjela da naplati dio ogromnog poreskog duga, nama ne bi bilo potrebno uvoditi nepopularne fiskalne mjere koje već uveliko pogađaju socijalno ugrožene grupe građana. Budžet za 2014.godinu teži uspostavljanju balansa javne potrošnje i u njemu vidim štednju i veću odgovornost za sljedeću godinu. Napori u sprovođenju aktivnosti na rekonstruisanju javnog duga i povećanje efikasnosti naplate poreza kroz povećanje prihoda od poreza i doprinosa prepoznati su i od Centralne banke. Maksimalni nivo deficita od 1,98% BDP-a, maksimalni nivo javnog duga u okviru kriterijuma Mastrihta, su kriterijumi koje nije jednostavno realizovati. Smanjenje deficita se realizuje kapitalnim budžetom, pa iz tog razloga veći osvrt dajem na ovaj segment u odnosu na tekući. Ukoliko se ostvari pretpostavka o realnom rastu ekonomije od 3,6% u narednoj godini, dodatno će se smanjiti učešće ukupne budžetske potrošnje i dovesti na nivo od 38% BDP-a. U ukupnim izdacima najveće učešće imaju transferi za socijalnu zaštitu, izdaci za bruto zarade. Javna potrošnja u 2014.godini planirana je u iznosu od 1.517,1 milion eura, što čini 45,8% BDP-a. Analizirajući prateći set zakona, konkretno Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, možemo reći da je predviđen značajan broj poreskih olakšica k od osnivanja privrednih društava u nedovoljno razvijenim opštinama i da će se na ovaj način stvoriti bolji uslovi za zapošljavanje. Zakonomom o taksama dijelom su ublažene mjere koje su pogađale socijalno ugrožene kategorije stanovništva. To su takse na brojila i na sim kartice. Saglasan sam sa Prijedlogom da se ukinu takse na brojilo kod objekata osnovnog stanovanja. Ako govorimo o taksama ili o porezu na mobilnu telefoniju kao građanin glasao bih za 90 ukidanje ovih taksi. Međutim, razumijem i vašu poziciju, s obzirom na izdašnost ovog izvora. U članu 6 Zakona o taksama, poslije stava jedan, dodaje se novi stav koji glasi: "U ugostiteljskim objektima koji pružaju usluge smještaja takse iz stava 1 ovog člana plaća se na prostor u kojem se služe hrana, piće i napici. Na matičnom odboru sam se izjasnio da ovaj član treba mijenjati sa čime ste se i Vi ministre saglasili. Odredba se odnosi na takse kod korišćenja duvanskih proizvoda i nerealno je da se odnosi na prostor u kojem se sprema hrana. Kapitalnim budžetom, iako je za 30% veći od prošlogodišnjeg, osim rekonstrukcije regionalnog, magistralnog puta Berane - Rožaje nijesu planirana bilo kakva sredstva za novoformiranu Opštinu Petnjica. Ako smo u ovom domu dali saglasnost na vraćanje statusa Opštini Petnjica, onda trebamo naći model i obezbijediti sredstva za njeno funkcionisanje. U ovom slučaju ne mislim samo na funkcionisanje administracije već izdvojiti sredstva za izgradnju infrastrukture i objekata, počevši od planske dokumentacije koja je osnov pa na dalje. Kada smo govorili o budžetu za 2013.godinu, poslanički Klub Bošnjačke stranke je istakao probleme i zahtjeve koje imaju institucije koje su od posebnog značaja za pripadnike manjinskih naroda u Crnoj Gori. To su u prvom redu institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, Centar za razvoj i očuvanju kulture i manjina, kao i nacionalni savjeti, vijeća manjinskih naroda u Crnoj Gori. U ovim institucijama su bili izraženi zahtjevi vezano za popunjavanje sistematizovanih radnih mjesta, jer je ovim institucijama nedostojalo 50% administrativnih kapaciteta. Danas, predloženim budžetom za 2014.godinu, možemo uglavnom biti zadovoljni jer ste budžetom planirali neophodna sredstva za upošljavanje novih lica u pomenutim institucijama. Treba naći model kako bi se izašlo u susret i nacionalnim savjetima u Crnoj Gori, jer su njihovi zahtjevi zaista opravdani. Svima nam je cilj da oni ostvare svoju misiju. Značajno je što je budžetom za narednu godinu planirano izdvajanje i više sredstava na širenju diplomatsko-konzularne mreže, ali i sredstva u okviru programa koji se odnosi na proces pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji. Hvala.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech