Zahvaljujem. Poštovani gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo poslanici, uvaženi gospodine Đikanoviću, danas razmatramo Godišnji izvještaj o radu Komisije za hartije od vrijednosti i stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2012. godinu. Uslovi po kojima je funkcionisalo tržište kapitala i na kojima su učestvovali učesnici na tržištu kapitala, bilo je obilježeno stanjem likvidnosti u realnom sektoru ekonomije. To je bio jedan okvir koji je dao pečat, da tako kažem, učešću učesnika i uopšte tržištu kapitala u 2012. godini. Dakle, likvidnost je bila jedan od osnovnih ograničavajućih faktora, a takođe jedan od ograničavajućih faktora je bilo i smanjenje stranih ulaganja koje je dominantno opredijelilo obim i strukturu poslovanja koje su vezane za isključivo tržište kapitala. Takođe, jedan od ograničavajućih faktora je, mogu reći slobodno, bio i primjena novog Zakona o investicionim fondovima koja se implementirala u 2012. godini, uslovila je da transformaciju fondova od zajedničkog ulaganja pređu, da tako kažem, u organizovanje otvorenih investicionih fondova. Zašto to kažem? Zato što je sa novim zakonom bila ograničena trgovina akcijama iz portfelja fondova zajedničkog ulaganja sve do njihove transformacije, pa je to doprinijelo i smanjenju prometa hartija od vrijednosti uopšte na tržištu u 2012. godini. Takođe, u onim fondovima gdje je transformacija urađena po zakonu položaj akcionara u tim fondovima je poboljšan kroz vrijednost ukupnog kapitala koji vlasnici posjeduju, tako da su imali mogućnost da svoje investicione jedinice naplate u realnom vremenu i u vremenu u kojem su oni to sami željeli. Ovdje bih vam postavio jedno pitanje da li su svi investicioni fondovi uradili tu svoju transformaciju po zakonu ili je bilo možda odstupanja od Zakona o investicionim fondovima? Da li je na taj način tržište kapitala na neki način trpjelo zbog toga što određeni fondovi možda nijesu uradili svoju transformaciju po zakonu? Takođe, ono što je karakteristično za 2012. godinu jeste da je nastavljeno smanjenje obima i vrijednosti likvidnih hartija od vrijednosti, što je najvećim dijelom, u stvari, rezultat kolaterala prenijetog kod banaka, jer su se te hartije od vrijednosti koristile kao obezbjeđenje kredita kod tih banaka. Takođe, u 2012. godini nastavilo se i smanjenje vrijednosti dužničkih hartija od vrijednosti, iz razloga što se nijesu emitovale nove ili je emitovanje novih hartija od vrijednosti bilo u znatno manjem obimu, a takođe jedan značajan je dio da su te obveznice došle i na samu naplatu. Interesuje me jedan vaš komentar koji možete saopštiti u tom dijelu. Takođe, ono što je važno napomenuti jeste da vrijednost tržišne kapitalizacije na dan 31.decembra 2012. godine predstavlja rast od nekih 6% u odnosu na isti period prethodne godine. Ono što želim da naglasim jeste da ste vi realizovali osnovne planirane aktivnosti u 2012. godini, o tome ste detaljno saopštili u samom izvještaju. Takođe, u izvještaju ste i saopštili u kakvim je to uslovima poslovala berza i dali ste tu jednu detaljnu analizu. Takođe, kod transformacije fondova zajedničkog ulaganja saopštili ste da je najveći procenat imovine zajedničkog ulaganja koji je prenesen u otvoreni investicioni fond ostvaren kod Atlasmont fonda, a najmanji je ostvaren kod investicionog fonda Eurofond u postupku transformacije, gdje je imovina došla do tog fonda negdje oko 2% za razliku od Atlasfonda gdje je to negdje oko 44%. Zatim ste govorili o vrijednostima imovine investicionih fondova, gdje je najveći rast zabilježila imovina otvorenog investicionog fonda HLT u postupku transformacije i dali ste jednu, da tako kažem, kvalitetnu analizu. Ono što bih još želio da saopštim jeste da ste vi ovdje, u prilogu ovog izvještaja, dali odluku o usvajanju finansijskih iskaza Komisije za hartije od vrijednosti za 2012. godinu, gdje ste saopštili da je ukupan obim prihoda komisije iznosio oko 628.000 eura, a ukupan obim rashoda je bio 1.080.000 eura i manjak prihoda na rashodima u iznosu od 452.000 ćete nadoknaditi iz akumuliranih rezervi iz prethodnih godina. Interesuje me da li je ova rezerva dovoljna da ovaj manjak, kako ste to naveli u ovom iskazu, nadoknadite? Zahvaljujem.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech