Zahvaljujem, zahvaljujem se i poslaniku Kaluđeroviću koji mi je dao mogućnost da objasnim neke stvari. Dakle, gospodine Kaluđeroviću, sve što se radi oko državne pomoći u Crnoj Gori je apsolutno transparentno i na zakonom zasnovan način. Dakle, potpuno je, kako ste Vi to rekli, nije redovno ja bih rekao potpuno je sve redovno. Dalje, intencija smanjenja državne pomoći u zemljama Evropske unije postoji u tome i Crna Gora, ka tom pravcu ide, takve su i preporuke Evropske komisije, da treba smanjivati državnu pomoć u svim ovim sektorima, kako bi se ona dovela na nivo koji je to u zemljama Evropske unije. Ja sam o tome par podataka saopštio. Dalje, rekli ste sredstva koja su dodijeljena za državnu pomoć da su bačena. Ne, gospodine Kaluđeroviću. Ona su data u funkciji razvoja, dakle, onih sektora, onih grana, regiona gdje je to bilo moguće. Ne dodjeljuje, opet kažem, državnu pomoć gospodin Bajčeta i njegova ekipa, nego to se radi kroz budžet, kroz potrošačke jedinice, kroz programe razvoja koji su implementirani u tim budžetskim jedinicama. Dakle, to što je Kombinat aluminijuma lociran u Podgorici i što najveći, po tom osnovu, ide upravo u Podgorici, tako bi bilo i da je on lociran u Nikšiću ili negdje drugo. Sama lokacija Kombinata aluminijuma opredijelila je da upravo ta državna pomoć najvećim dijelom ide prema Podgorici. Ono što je važno gospodine Kaluđeroviću nema zloupotreba. Sve je javno, transparentno i ovdje upravo u Parlamentu raspravljamo o tim stvarima. Dakle, ako ima gdje kakvih zloupotreba treba ih javno i glasno saopštiti. I kada govorite o Kombinatu aluminijuma to jeste o cijeni Kombinata aluminijuma, dakle ona je ta koja je trenutno realna i stečajni upravnik je raspisao oglas za prodaju imovine i ona iznosi koliko iznosi.Koliko su potraživanja, recimo, samo Ministarstva finansija, to je nekih 148 miliona i tu bih se složio sa Vama da samo potražuje Ministarstvo finansija tu cifru. Međutim, Demokratska partija socijalista i Vlada je predlagala sasvim drugi model izlaska iz krize Kombinata aluminijuma, ali to se nije prihvatilo i došli smo u ovu situaciju u koju smo došli da se cjelokupna imovina prodaje sada za 52,5 miliona, ako ja tu cifru dobro držim u glavu.Hvala vam lijepo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech