Ako može kolega Bojanić da dobije samo minut, mislim da će doprinijeti raspravi. Ono što imam molbu prema kolegi Damjanoviću, zbog toga sam se javio da ne bih zloupotrijebio, ako može da nam navede koji su to biznis sektori i mediji koji podržavaju pojedine političke partije. Budite vrlo ljubazni, pa nam saopštite ovdje, jer ne znam na koga ste mislili, bio bih veoma zahvalan vama, s obzirom da govorimo u parlamentu. Vjerujem da ovo jeste u skladu sa procedurom. Dakle, interesuju me imena, prezimena, odnosno firme i koje su to političke partije koje su zapravo podržane od strane ili medija, kako ste rekli, ili određenih biznis struktura. Hvala.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech