Gospodine predsjedniče, tražim odlaganje izjašnjavanja o Zakonu o izboru odbornika i poslanika kao temeljnom zakonu. Ovaj zakon je jedna jako ozbiljna materija i usvaja se dvotrećinski. Smatram da su svi politički subjekti zainteresovani za usvajanje ovog zakona. Tako da ima veliki broj amandmana i iz tog razloga da malo ozbiljnije sagledamo ovu materiju, a kao datum izjašnjavanja o ovom zakonu predlažem 26.februar kada se budemo izjašnjavali o Zakonu o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore. Hvala.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech