Poštovani poslanici 25. saziva Skupštine Crne Gore, otvaram prvu śednicu proljećnog zasijedanja, tradicionalno na Cetinju. Prije prelaska na utvrđivanje dnevnog reda da nekoliko proceduralnih obaveza obavimo. Poslanici Fatmir Gjeka i Zoran Vukčević su podnijeli ostavke na poslaničku funkciju, pa saglasno Poslovniku Skupštine, objavljujem da Skupština konstatuje ostavke čime im prestaje mandat poslanika u Skupštini Crne Gore, o čemu ćemo obavijestiti Državnu izbornu komisiju radi popune upražnjenih poslaničkih mjesta. Zahvaljujem se kolegi Gjeki i kolegi Vukčeviću na kolegijalnom radu i na doprinosu u radu crnogorske skupštine. Želim puno uspjeha i Ulcinju i u razvojnom fondu da obojica doprinesu razvoju, svako na svoj način. Takođe, treba da usvojimo zapisnike sa prvog vanrednog zasijedanja. Ima li izmjena i dopuna? Hvala kolega Damjanoviću što ste pročitali zapisnike. Hvala što ste pročitali. Imamo dva predloga za izmjenu dnevnog reda. Zbog zabune, ali da pojasnim. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru odbornika i poslanika nisam predložio kao sastavni dio dnevnog reda, predložio sam kao poslanik u proceduru. O tome ćemo se dogovarati na Kolegijumu kada će to biti na dnevnom redu, tako da želja je samo bila da odmrznemo proces u posljednjim danima kada realno možemo taj posao obavljati, a na Kolegijumu śutra ćemo se dogovarati kada to može i da li će biti u dnevnom redu Skupštine Crne Gore. Tako da to je ono što, zbog nekih zabuna koje bi se mogle pojaviti, želim da vas obavijestim. Kolega Gošović je predložio da se na dnevni red uvrsti Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registrima prebivališta i boravišta, a poslanica Jonica da se u dnevni red uvrsti Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o crnogorskom državljanstvu. Kolega Milić, izvolite.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech