Hvala vam predsjedniče Skupštine. U skladu sa onim što je dobra praksa ovog Parlamenta i zbog činjenice da se radi o izuzetno važnim zakonima, najviše da ponovim Zakonu o izmjeni i dopuni Zakona o crnogorskom državljanstvu, i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu, koji su bili predmet interesovanja i rada radne grupe, tako je i dobijen određeni tekst tih zakona, koji nismo željeli na bilo koji način da mijenjamo. Ova dva predloga su ušla u proceduru. Međutim, pošto ste vi rekli da ćete na Kolegijumu i vaš predlog da učinite, mi ćemo i naše predloge na Kolegijumu, nakon dogovora, bez dogovora, sa dogovorom, ova dva zakona ćemo staviti u proceduru, tako da za ovu sjednicu ne želimo da se uvrštava u dnevni red. Hvala.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech