Hvala kolega Miliću na pomoći da ovo odradimo po dogovoru i da eto jednu nejasnoću razjasnimo i na Kolegijumu śutra dogovaramo dalji rad po tim temama. Ovako, da onda predloženi dnevni red stavim na glasanje. Da li neko ima protiv? Možemo i aklamacijom. Nema niko protiv. Hvala vam. Čuli smo da smo konsensualni. Idemo na Predlog zakona o izmjeni Zakona o međunarodnom privatnom pravu. Pravnici znaju da je to jedan od neprijatnijih ispita na Pravnom fakultetu, po složenosti. 2 Izvjestioci Odbora su kolega Vuković i kolega Vuletić. To je Zakonodavni i politički sistem. Da li želite riječ prije toga? Ne. Poslanica Kovačević želi dopunsko obrazloženje, ako sam dobro obaviješten. Ne. Izvolite. Da li neko želi riječ? Koleginice Jonice hvala vam što ste sačuvali moju tezu da je ovo jedan od najtežih ispita na Pravnom fakultetu. Izvolite.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech