Hvala koleginice, u oba svojstva pravnika i poslanika. Čuli smo zašto smo morali da idemo na Predlog zakona o izmjenama Zakona o međunarodnom privatnom pravu. Ako nema više niko, stavio bih na glasanje. Izvolite. Za, protiv, uzdržani, u načelu naravno. Za je dvojka , ne je trojka, a četvorka su uzdržani. Hvala poštovane kolege. Glasala su 42 poslanika. Svi su bili za. Sastavni dio Predloga zakona je i amandman Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, pa glasamo Zakon u cjelini. Izvolite. Za, protiv, uzdržani. Hvala vam. Glasala su 44 poslanika, svi su bili za. Zahvaljujem vam se i zahvaljujem koleginici Kovačević što je ispravila propust. Imamo Predlog zakona o potvrđivanju Evropske konvencije o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uslovnom pristupu i usluga koje pružaju uslovni pristup. Predstavnici Vlade su potpresjednik Lazović i gospođa Ratka Strugar, pomoćnica ministra, a naše kolege Vuković i Knežević su u ime odbora. Kolege, želite li riječ? Predstavnik predlagača? Hvala vam. Otvaram raspravu. Bezuslovno, izgleda, ćemo usvojiti zakon. Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrdjivanju Evropske konvencije o pravnoj zaštiti uslova koji se temelje na uslovnom pristupu i usluga koje pružaju uslovni pristup. Izvolite. Hvala. 4 Glasala su 42 poslanika.Svi su bili za, konstatujem da smo usvojili Predlog zakona. Idemo na treću tačku Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Ujedinjenih nacija o upotrebi elektronskih komunikacija u međunarodnim ugovorima. Mislim da su predstavnici predlagača isti a i predstavnici, izvjestioci naših odbora su kolega Škrelja i kolega Šarančić. Kolega želite li riječ, u ime Odbora? Ne. Predstavnik predlagača? Hvala vam. Otvaram raspravu. Ako niko nema, podnešena su dva amandmana Zakonodavnog odbora sa kojim se usaglasio predstavnik predlagača, ali Zakonodavni odbor je odustao od amandmana 2 u međuvremenu, tako da imamo samo jedan amandman, ako se ne varam. Jedan amandman koji je sastavni dio i amandman 2 nije bio u proceduri više. Glasamo u cjelini. Izvolite. Hvala. Glasala su 43 poslanika i svi su bili za. Idemo na Predlog zakona o potvrđivanju amandmana na Sporazum o zaštiti kitova i delfina (CETACEA) u Crnom moru, Sredozemnom moru i pripadajućoj zoni Atlantskog okeana. Da li se neko javlja za riječ? Ne. Stavljam na glasanje Predlog zakona u cjelini. Izvolite. Za, protiv, uzdržani. Hvala. Konstatujem da smo usvojili Predlog zakona o potvrđivanju amandmana na Sporazum o zaštiti kitova i delfina (CETACEA) u Crnom moru, Sredozemnom moru i pripadajućoj zoni Atlantskog okeana. Hvala vam, idemo dalje, Predlog zakona o potvrđivanju amandmana na Stokholmsku konvenciju o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama. 5 Otvaram raspravu, nema spelovanja tako da ćemo brže. Mogu li da stavim na glasanje? Hvala. Predlog zakona ima i amandman Zakonodavnog odbora koji je sastavni dio Predloga zakona i sa tim ga stavljam na glasanje. Izvolite, otvaram glasanje. Hvala. Moraju biti 42 poslanika, provjerite tastere.Hvala vam. Glasala su 42 poslanika, niko nije bio ni protiv, ni uzdržan. Konstatujem da smo usvojili Predlog zakona o potvrđivanju amandmana na Stokholmsku konvenciju o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama. Idemo na posljednju tačku današnjeg dnevnog reda. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju. Nije bilo amandmana. Možemo li olakšati život građanima nekad jedne države kroz bolje socijalno osiguranje sada u dvije države? Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma izmedju Crne Gore i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju. Izvolite. Izvinjavam se. Poništavam glasanje, nijesam vidio kolegu Gošovića. Izvolite kolega Gošović.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech