Hvala vam. Izvolite gospodine Pajoviću, generalni direktoru Direktorata za penzijskoinvalidsko osiguranje i boračku invalidsku zaštitu.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech