Uvaženi gospodine predsjedniče, uvaženi poslanici i poslanice, Sporazum o socijalnom osiguranju je zaključen na bazi reciprociteta. To je dogovor između dvije strane. Ne mora da bude isti kao što je sa Srbijom. Znači, mi smo imali određene predloge, imala je hrvatska strana i to je stvar kompromisa onako kako se dogovorite. Što se tiče ovih davanja koje ste pomenuli, koje se ne transferišu u drugu državu ugovornicu, opšti je princip Sporazuma o socijalnom osiguranju da se vrši transfer davanja, a to je opšti princip. Tu se prvenstveno misli na penzije, ali ne vrši se transfer najnižih penzija, jer se one faktički finansiraju iz budžeta, one su ostvarene na bazi solidarnosti. Isto tako, pomenuli ste dječije dodatke. Naš je predlog bio da se vrši i transfer dječijih dodataka. Međutim, to hrvatska strana nije prihvatila, a u praksi se vrlo teško može desiti da vršite transfer dječijih dodataka na teritoriji druge države ugovornice. Kod nas to pravo koriste korisnici materijalnog obezbjeđenja, a oni da bi ostvarili to pravo treba da ispunjavaju uslove po našim pravnim propisima i da imaju prebalište i državljanstvo na teritoriji Crne Gore. Međutim, Crna Gora je predlagala i to rješenje, mada se u praksi to vrlo teško može desiti, ali hrvatska strana to nije prihvatila. 10 Što se tiče odredbi o zdravstvenom osiguranju, nijesam ekspert za zdravstveno osiguranje. U delegaciji smo uvijek imali ljude koji pokrivaju sve oblasti, jer socijalno osiguranje je veoma kompleksno, ono obuhvata i penzijskoinvalidsko osiguranje i povredu na radu, profesionalnu bolest, dječije dodatke, novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti. Moram pomenuti da je potpuno drugačija bila situacija kada smo radili Sporazum o socijalnom osiguranju sa Srbijom, znači kada je rađen Sporazum o socijalnom osiguranju, to je bilo 2006. Godine. Ovaj postupak je krenuo neposredno prije referenduma, ali načelno prema sporazumu prava iz zdravstvenog osiguranja mogu da ostvaruju osiguranici i članovi njihovih porodica, a kada se nađu na teritoriji druge države ugovornice oni imaju pravo da koriste zdravstvenu zaštitu na hitnu i neophodnu. Određena lica imaju puni obim zdravstvene zaštite na teritoriji druge države ugovornice, to su tzv. detaširani radnici, upućeni radnici, lica koja privremeno obavljaju samostalnu djelatnost na teritoriji druge države ugovornice, članovi administracije države ugovornice i lica koja su osigurana kod diplomatskog konzularnih predstavništava. To isto pravo imaju članovi njihove porodice. Što ste rekli kod ponovnog određivanja penzija? Ponovno određivanje penzija reguliše prethodni sporazum, jer danom stupanja na snagu ovog sporazuma prestaje da važi prethodni sporazum koji je Crna Gora preuzela i primjenjuje na osnovu sukcesije međunarodnog prava i na osnovu odluke o nezavisnosti. To imamo u članu 43. Stupanjem na snagu ovog sporazuma u odnosima između Crne Gore i Republike Hrvatske prestaje da važi Sporazum između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju zaključen 15. septembra 1997. godine, osim stečenih prava na davanje i već pokrenutih postupaka ako se oni odnose na period u kome je bio na snazi sporazum koji se ovim sporazumom stavlja van snage. Znači, postupci ponovnog određivanja penzija, ako nijesu okončani, a ponavljam oni su uglavnom okončani, okončaće se po ovom sporazumu. Zahvaljujem. 11

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech