Na žalost, nijesam dobio odgovor na mnoga, pogotovo ne suštinske odgovore na postavljena pitanja. Nisam shvatio da je odgovor u odnosu na sva ova pitanja koja je trebalo urediti taj da predstavnici Vlade Republike Hrvatske nijesu pristali da se ta pitanja uređuju na drugačiji način. Zaista je neshvatljivo, ako se uređuje jedno pitanje kao što je ovo pitanje primjene, odnosno ovih davanja po osnovu preostale radne sposobnosti, da se isključivo određuje prema propisima Republike Hrvatske, zašto ne i prema propisima Crne Gore. Drugo pitanje, nijesam dobio odgovor kada je u pitanju zdravstveno osiguranje, da li ova lica koja ostvaruju pravo na osiguranje u jednoj državi članici, ugovornoj strani, a studiraju i nalaze se na školovanju kod druge ugovorne strane ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje ili ne. Dakle, tu je potreban jedan konkretan odgovor. Da li proističe iz ovog sporazuma njihovo pravo na zdravstveno osiguranje kod ove države gdje se privremeno školuju i borave? Vidio sam da kada je u pitanju privremeno boravište, jednostavno ne odnosi se na ovaj period školovanja i studiranja tih lica. Takođe, nesporna mi je ova činjenica da rješenja koja nijesu donesena sa aspekta ostvarivanja prava na penziju, primjenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Hrvatske iz 1977.godine, da će se nastaviti ovaj postupak po tom sporazumu. Ali je moje pitanje bilo, da li po korisnike tih prava, gdje postoje pravosnažna rješenja postoji ta obaveza ponovnog određivaja, kao što je bila kada je primjenjivan Sporazum Savezne Republike Jugoslavije, Srbije i Bosne i Hercegovine i koji se veoma negativno odrazio na prava penzionera u Crnoj Gori? 12 U ovom sporazumu to nije jasno naznačeno, nije jasno određeno, sem ovog dijela, da tako kažem, ukoliko je pokrenut postupak, a nije okončan kao takav i u tom dijelu, evo ne znam da li raspolažete sa tim podacima. Koliko je takvih rješenja primljeno tog sporazuma, doneseno u Crnoj Gori, koliko je tih korisnika prava u Crnoj Gori i da li se u bilo kom vidu sada mogu, da tako kažem, dovesti u pitanje ta prava utvrđena po već pravosnažnim rješenjima, kao što je to bio slučaj po već donesenim pravosnažnim rješenjima za one penzionere koji su tu penziju privremeno ostvarili shodno tom sporazumu koji je postojao između Savezne Republike Jugoslavije, Republike Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. To je suština ovih pitanja koje smatramo veoma značajnim sa aspekta ostvarivanja prava interesa građana Crne Gore u primjeni ovog sporazuma. Zahvaljujem.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech