Zahvaljujem. Znači, u odnosu na zdravstvenu zaštitu sam rekao. Takva odredba u sporazumu sa Srbijom nemamo je u drugim sporazumima, znači takva odredba postoji samo u sporazumu sa Srbijom, a rekao sam da su bili specifični odnosi u kojem je to periodu bilo, ali ova lica mogu da koriste zdravstvenu zaštutu ako su članovi porodice osiguranika i nađu se na teritoriji druge države ugovornice, onda imaju pravo na hitnu i neophodnu, i ako su članovi porodice ovih lica, koji imaju puni obim zdravstvene zaštite kada se nađu na teritoriji druge države ugovornika, to sam rekao, to su ova upućena lica, detarširani, članovi porodice lica iz administracije i članovi porodice lica koja su konzulatno diplomatski predstavnici. 13 Što se tiče davanja koja Hrvatska ne transferiše po osnovu preostale radne sposobnosti. Oni imaju drugačiju definiciju invalidnosti od nas. Znači, kod nas postoji potpuni i djelimični gubitak radne sposobnosti. I tu imamo potpunu i djelimičnu invalidsku penziju i pošto se sve penzije transferišu, transferišu se i invalidske penzije. Hrvatska ima drugačiju definiciju invalidnosti i postoje određena lica koja nijesu penzioneri, a imaju preostalu radnu sposobnost. To su oni smatrali da se tu ne radi o doprinosnim davanjima, nego o socijali i to je bila njihova želja i oni su tražili izuzeće da se ne izvrši transfer tih davanja. Što se tiče ponovnog određivanja penzije, to sam već objasnio, da ovaj sporazum ima primjenu za buduće, on se ne primjenjuje retroaktivno, preračun penzija koje su ostvarene u onom ranijem periodu reguliše stari sporazum i svi postupci koji su pokrenuti a nijesu okončani donosiće se po tom sporazumu. Problem koji je bio sa penzijama iz Bosne, ovdje ga nema zato što kod ponovnog određivanja penzija, zbir dviju penzija u principu nije manji od one penzije koja je ranije isplaćivana, zato što su penzije u Hrvatskoj veće od penzija u Crnoj Gori, a penzije u Bosni i Hercegovini su poprilično niže od penzija u Crnoj Gori, ali ponavljam sporazum se primjenuje za buduće, on ne retroaktivnu primjenu, on ne reguliše ono što je predmet regulative prethodnog sporazuma.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech