Zahvaljujem, predsjedniče. Uvažena Skupštino, poštovani građani, Zakon o registrima prebivališta i boravišta jedan je od zakona na kojima je radila Radna grupa formirana shodno zaključcima Skupštine Crne Gore donesenim 31. maja 2013. godine. Dakle, jedan je od zakona čijim izmjenama i dopunama je trebalo stvoriti normativne pretpostavke za izgrađivanje povjerenja u izborni proces. Naime, postojanje prebivališta u Crnoj Gori najmanje dvije godine prije dana održavanja izbora i postojanje prebivališta najmanje šest mjeseci prije dana održavanja lokalnih izbora jedan je od uslova za ostvarivanje biračkog prava. Zbog istog je ustanovljavanje tačnih i ažurnih podataka registra prebivališta građana bitan uslov za sprovođenje zakonitih izbora i sticanja povjerenja u izborni proces. Predložene izmjene i dopune zakona imaju za cilj da se postojeća evidencija prebivališta i boravišta usklade sa stvarnim nastanjenjem građana. Da bi se isto postiglo, Predlogom zakona na potpuniji način uređuju se prava i obaveze lica koje podnosi prijavu prebivališta, prava i obaveze državnog organa uprave u postupanju po podnesenoj prijavi, kao i prava lica na upravnu sudsku zaštitu u slučaju da nadležni organ donese rješenje o odbijanju evidentiranja njegove prijave prebivališta. Predlogom zakona se, takođe, na potpun način utvrđuju rokovi i način postupanja organa državne uprave u postupku utvrđivanja tačnosti podataka o prebivalištu nekog lica, a utvrđuje i obaveza nadležnog organa da pokrene postupak za utvrđivanje prebivališta i na zahtjev lica o čijem se pravu radi. Predlogom zakona detaljno je razrađen i postupak prijave i odjave prebivališta za maloljetna lica, posebno sa aspekta zaštite interesa djeteta. Podnesenim predlogom ne dira se u osnovni koncept važećeg Zakona o registrima prebivališta i boravišta, koji je usklađen sa principima Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i potvrđenim međunarodnim konvencijama kojima se garantuje pravo na slobodu kretanja i izbor mjesta stanovanja. Takođe, Predlogom zakona ne uređuju se pitanja koja se odnose na boravak stranaca u Crnoj Gori, jer je prema saopštenju MUP-a u toku postupak izrade novog zakona od strancima, kojim će biti obuhvaćena i ta pitanja. I na kraju, Predlog zakona bio je predmet razmatranja nadležnih odbora. Odbor za zakonodavstvo ocijenio je da je predlog zakona u skladu sa Ustavom i našim pravnim sistemom, što stvara osnov za njegovo stavljanje na dnevni red za danas sazvane sjednice Skupštine Crne Gore. Očekujući podršku o usvajanju Predloga ovog zakona na dnevni red današnje sjednice Skupštine zahvaljujem na pažnji.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech