Hvala Vam. Čuli ste obrazloženje. Otvaram glasanje. Izvolite. Hvala vam. Glasalo je 75 poslanika - 32 za, 2 protiv i 41 uzdržan. Konstatujem da nije dobio potrebnu većinu. Prije izjašnjavanja bih još jednu prigodnu stvar obavio i poželio dobrodošlicu kolegi Raduloviću poslije teške operacije koljena, pa tek onda Demokratskom frontu koji se u punom zdravom stanju vratio. Stavljam na glasanje dnevni red sa jednom tačkom dnevnog reda koji ste dobili u sazivu. Izvolite. Za, protiv, uzdržani? Hvala vam. Glasao je 71 poslanik - 70 za, jedan protiv, nije bilo uzdržanih. Konstatujem da smo usvojili predloženi dnevni red. Predlog zakona su podnijeli poslanici: Milutin Simović, Goran Danilović, Almer Kalač i Ljerka Dragičević. Dogovorili smo se da naša radna tijela razmatraju u pojedinosti i načelu zajedno u pauzi između rasprave u načelu i u pojedinostima, jer o ovom zakonu se suštinski već vodila rasprava u načelu. Jedan član je drugačiji od onoga što smo glasali sa 43 poslanika, tako da molim radna tijela, Zakonodavni odbor i Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu, da u pauzi koja orjentaciono može biti oko 16 časova obave raspravu u oba nivoa. Mi ćemo sačekati, daćemo pauzu do tada, da bismo prešli na raspravu u pojedinostima. Plan je da se radi do tri sata u načelu, a onda pauza za radna tijela i u pojedinostima do potrebnog vremena - zavisno od broja amandmana. Mislim da ih ne može biti mnogo, tako da će taj drugi dio śednice trajati kraće. Ko želi riječ u ime predlagača? Predlagač - kolega Danilović. Imate deset minuta, jer imamo tri sata raspravu. Izvolite.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech