Hvala, kolega Mustafiću. Naredno pitanje je za treći osnovne - ako je značajno 1,5, da li je značajno 17? Idemo dalje. Ulazimo u raspravu po pet minuta. Možete, predlagači mogu kad hoće. Izvolite u ime predlagača. Što važi za Vladu, važi i za vas.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech