Hvala. Ovo je bilo u ime predlagača. Kolega Gošović želi da komentariše izlaganje kolege Danilovića. Dobićete riječ u proceduri, ali da čujemo kolegu Gošovića.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech