Samo trenutak. Praksa je da Vlada ima dva predstavnika, a imamo sad četiri predstavnika predlagača. Imamo vremenski limit tako da nije problem. Izvolite, kolega Mustafiću.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech