Idemo redom. Ne možete. Ima komentar na izlaganje kolege Mustafića kolega Rastoder. Jeste li završili dijalog? Izvolite.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech