Najkraće moj odgovor bi mogao da glasi – da, ja mislim da smo danas značajno bliži ostvarenju našeg cilja nego što smo bili prije nekoliko mjeseci. I to nije rezultat nikakve nove i neočekivane naklonosti međunarodne zajednice ili NATO zajednice kao njenog važnog dijela, niti je to rezultat i posljedica nekih novonastalih vanrednih okolnosti na globalnom bezbjednosnom planu. To je, odgovorno tvrdim, direktna posljedica onoga što smo uradili u našoj kući. Kao što sam kazao u prvom dijelu odgovora na Vaše pitanje, NATO savez već dugo vremena insistira na konkretnim zadacima koje Crna Gora mora realizovati u četiri važna poglavlja. Jedno je vladavina prava. Podsjetiću vas, u ovom parlamentu smo donijeli ustavne amandmane, kojim smo ostvorili pretpostavku za veću nezavisnost i efikasnost pravosuđa. Nakon toga smo donijeli propise utemeljene na tim ustavnim amandmanima i stvorili uslove za normativne i organizacione promjene koje će obezbijediti ostvarenje željenog cilja. Uz to, podsjetiću vas, konkretnim akcijama na terenu od strane organa, počev od Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije, preko Državnog tužilaštva realizovano je nekoliko značajnih, rekao bih, markantnih aktivnosti, koje su se odnosile na najupečatljivije probleme u prethodnom periodu, kao što su bili napadi na opozicione medijske kuće, opozicione ili nezavisne medijske kuće, a, takođe, kao što je bilo hapšenje nekog ko je, da kažem, osumnjičen kao nosilac najtežeg narkokriminala ne samo u Crnoj Gori, nego i u regionu, pa i na širim prostorima. Kada je u pitanju reforma bezbjednosnog sektora, svjedoci smo da smo ovdje u Parlamentu već imali Zakon o osnovama sistema bezbjednosti, da je pripremljen zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Takođe, da je formirana Služba bezbjednosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova i da je pripremljen sporazum o saradnji izmedju tog dijela Ministarstva i Agencije za nacionalnu bezbjednost, čime se stvaraju pretpostavke za jedan efikasniji i integrisani sistem bezbjednosti u Crnoj Gori, sa većim stepenom garancije za sigurnost građana i za bezbjednost naše države. Takođe, bili smo svjedoci i toga da smo nedavno imali posjetu iz jednog veoma važnog odjela NATO administracije iz Brisela i bili smo u prilici da čujemo ocjenu da su reforme koje je Crna Gora ostvarila na planu sistema odbrane i vojske već na tom nivou da se, mjereno tim parametrom, Crna Gora kvalifikovala za članstvo. Kada tome dodamo da smo u prethodnom periodu jednom intenzivnom komunikacionom kampanjom sa javnošću bitno podigli i unaprijedili podršku crnogorske javnosti članstvu naše države u NATO-u za nekih 15% sa već ustaljenih 32 i 33% negdje polovinom prošle godine, 46% ove godine, rekao bih da su ovo rezultati koji su bili razlog da se na sjednici Sjeveroatlantskog savjeta u Briselu i u svim relevantnim razgovorima u Vašingtonu i na važnim evropskim adresama iskaže poštovanje prema onome što je Crna Gora u prethodnom periodu uradila na stvaranju pretpostavki za ostvarenje svog cilja, dobijanja poziva za članstvo u NATO-u već sa sljedećeg samita u Velsu. Da li će to biti dovoljno, ostaje da vidimo. Intenzivna spoljno-politička aktivnost je, između ostalog, bila motivisana i time da skrenemo pažnju posebno najrelevantnijim međunarodnim adresama na ono što su naši učinci i što su naša očekivanja. Ponekad nam se učini da u ovom moru, rekao bih, sve krupnijih problema koji se tiču globalne bezbjednosti ponestaje pažnje na relevantnim međunarodnim adresama za za nas životno važne teme kao što je tema proširenja NATO-a, možda čak i proširenja Evropske unije. Zato je bila potrebna spoljno-politička ofanziva. Ona je i dalje potrebna da bismo probudili dodatnu pažnju i da bismo kroz ta otvorena vrata plasirali ono što su naši učinci i ono što je naša legitimacija prilikom ispoljavanja očekivanja za dobijanje poziva sa Samita u Velsu. Ostaje još puno posla kojeg treba uraditi do početka septembra, naravno posao nije završen, posao neće biti završen ni nakon dobijanja poziva. Dakle, ostaje puno posla kojeg treba uraditi na reformskom planu, ali, kao što sam kazao, ja sam mnogo veći optimista u ovom trenutku. Mislim da je taj optimizam zasnovan na onome što smo mi uradili i mislim da u ovom trenutku definitivno imamo veću pažnju relevantne međunarodne javnosti, a time i uporište realnijeg optimizma da bi se naše očekivanje sa Samita u Velsu moglo obistiniti.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech