Gospodine Braliću, hvala Vam na korisnim inicijativama i zanimljivim razmišljanjima na temu zajedničke odgovornosti i osmišljavanja prioriteta razvoja nedovoljno razvijenog sjevernog područja Crne Gore. Kada je u pitanju ocjena o ulozi Egalizacionog fonda, vjerovatno se ne bismo mogli do kraja složiti sa onim što je Egalizacioni fond predstavljao u godinama njegove implementacije ili implementacije te ideje, zato što je evidentno da su uložena značajna sredstva, evidentno je da su ta sredstva iskorišćena za neke važne namjene koje su doprinijele da makar ne dođe do daljeg zaostajanja sjevera u odnosu na centralni i južni dio. Takođe, da se stvore neke važne pretpostavke za bolje korišćenje realnih razvojnih resursa tog dijela države i za, rekao bih, jedno kvalitetnije zapošljavanje ljudi koji žive u tom području. Nema nikakve sumnje da Egalizacioni fond ne može biti supstitut za izostanak korišćenja razvojnih resursa. Nažalost, mi danas moramo da konstatujemo da brojni razvojni resursi u ovoj državi nijesu iskorišćeni i da je nivo GDP-a perkapita otprilike oko 7,5 hiljada dolara zapravo direktna posljedica toga. Ako govorimo da u ovoj državi nije iskorišćeno ni 20% ukupnih hidropotencijala za razvoj energetike; ako govorimo da ovdje nije iskorišćen ni dio onoga što su najrealniji razvojni resursi u oblasti turizma. Pogledajmo čak i obalu koja je bolje iskorišćena od sjevera Crne Gore. I danas su i Velika plaža, i Ada, i Buljarica, i Jaz, i Rt kobila, i Sveti Marko, i Sveti Nikola, neizgrađeni, a da ne govorimo o sjeveru, o Bjelasici, o Komovima, o Hajli, o Durmitoru itd. U pravu ste, imamo još uvijek nedovoljno razvijenu infrastrukturu. Ako govorimo o tome da smo zahvaljujući tom konceptu socrealističkog razvoja poslije Drugog svjetskog rata imali jednu tendenciju napuštanja ruralnih krajeva u korist, rekao bih, napadne i pretjerane urbanizacije stanovništva, gdje smo zapravo dobili viškove radne snage u industrijskim preduzećima, a potpuno su ispražnjena seoska poljoprivredna gazdinstva. Dakle, kao posljedicu svega toga mi imamo ovaj nivo razvoja koji imamo. Egalizacioni fond ne može biti supstitut za sve to. Egalizacioni fond može biti mali korektiv nedovoljne razvijenosti jednog dijela države. Šta su naše prioritetne obaveze? Da što brže dosmislimo, da normativno uredimo, da organizaciono unaprijedimo naše strukture, da krenemo u realizaciju realnih razvojnih resursa ove države, prije svega, na sjeveru. Šta je Vlada uradila na tom planu? U dvije rečenice, jako dobro znate - pred početkom smo realizacije kapitalnog razvojnog projekta auto-puta između Bara i Boljara. Zaista mislim da je to saobraćajna kičma Crne Gore i da koliko god bila opravdana inicijativa o kojoj ste Vi govorili, ona ni bilo koja druga ne može dovesti u pitanje prioritetnost realizacije razvojnog projekta zbog bolje integracije Crne Gore i bolje povezanosti Crne Gore sa regionom i sa evropskim koridorima. Takođe, da se nastavi sa realizacijom razvoja i modernizacijom željezničke mreže, uključujući i krak koji će voditi prema Kosovu. Takođe, mislim da je jako važno da konačno implementiramo ono što je Vlada dobro pripremila, prostorne planove za valorizaciju Bjelasice, Komova i durmitorskog područja, jer danas gotovo da nema turizma na sjeveru Crne Gore. Da ubrzano stvorimo pretpostavke za početak gradnje drugog bloka Termoelektrane i za ponovno raspisivanje tendera za izgradnju hidroelektrana na Morači i prvo raspisivanje tendera za gradnju hidroelektrane Komarnica i da damo snažan podsticaj ministru poljoprivrede da nastavi sa aktivnostima za bolje korišćenje poljoprivrednih resursa u interesu proizvodnje zdrave hrane u Crnoj Gori. Mislim da je tu mnogo više resursa nego što ćemo moći da opslužimo radnom snagom koja stanuje ne samo na sjeveru Crne Gore, nego u ukupnoj Crnoj Gori. Zaista mislim da smo u jednoj paradoksalnoj situaciji, utoliko ću se složiti sa Vama. Problem naše nedovoljne razvijenosti i nedovoljnog bogatstva našeg stanovništva je, nažalost, ne u tome što nemamo resursa, nego što se jako sporo organizujemo da počnemo da koristimo te resurse. S jedne strane imamo deficit znanja, a, s druge strane, ponekad mi se čini da ukupnim političkim aktivnostima se trudimo da odagnamo one partnere koji bi nam mogli pomoći da brže premostimo deficite znanja koje imamo. Mislim da nam je potrebno da na jedan pošten način detektujemo šta je problem, a da onda udružimo političke kapacitete koje imamo, jer mislim da preče obaveze na ispunjavanju odgovornosti prema građanima Crne Gore koji su nam dali povjerenje nemamo. Zahvaljujem na pažnji.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech