Naravno da ću vam objasniti, ali bih vam to sa mnogo više zadovoljstva objasnio kada biste mi prethodno vi objasnili vaše pravo da se na ovakav način uključujete u raspravu. Ja mislim da je vrlo legitimno i vrlo potrebno da o tim i o svim drugim pitanjima povedemo dijalog, ali ne zloupotrebljavajući funkciju predsjedavajućeg Parlamenta u ovoj i u nekim prethodnim prilikama.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech