U redu. Dozvolite da onda pomognem vašem objašnjenju. Zaista, možda imam problem da se uklopim u ovaj novi “demokratski senzabilitet", gdje se prizivanje NATO avijacije da bombarduje Crnu Goru iz ovih klupa predstavlja kao demokratski iskaz volje. Nije to antidržavno djelovanje. Dakle, to je slobodna demokratska volja jednog dijela javnosti zastupljenog preko parlamentaraca. Takođe, gdje se poziv drugim državama, Evropskoj uniji, odlazak u Vašington koristi sa molbom da se Crnoj Gori uskrati elementarno demokratsko pravo da se izjasni o svojoj budućnosti, takođe ne kvalifikuje kao antidržavno djelovanje, nego se smatra legitimnim demokratskim iskazom volje dijela javnosti. Ja to, gospodine Pajoviću, zovem antidržavnim djelovanjem, djelovanjem protiv interesa Crne Gore i smatrajte me koliko god hoćete konzervativnim, prevaziđenim, jer svuda u tom demokratskom svijetu djelovanje protiv države ne samo da se ovako kvalifikuje, nego se krivično pravno procesuira, počev od najdemokratskijih država, recimo Sjedinjenih Američkih Država. Prema tome, u ovom vremenu, gospodine Pajoviću, ne možemo prizivati NATO avijaciju i ne možemo prizivati da nam se uskrati pravo na korišćenje slobodnog demokratskog izbora naše budućnosti. U ovom vremenu možemo izazivati blokadu sistema sa namjerom da napravaimo štetu državi i da u toj šteti politički profitiramo. E, ja i to smatram takođe djelovanjem protiv interesa države Crne Gore, jer je, kako ste i sami primijetili, u najboljem interesu države Crne Gore da svi ljudi u ovoj državi koriste prava koje smo im mi propisali zakonima u ovom parlamentu. U odnosu na pitanje gospodina Krivokapića, moj veoma kratak odgovor. Znači, ja zaista ne mislim da sa ovim situacijama trebamo poistovjećivati '90-te godine, vrijeme raspada eks-Jugoslavije i vrijeme u kojem su sve političke partije u ovom parlamentu imale slobodno pravo da izraze svoju volju, dakle da li žele da se ide putem nezavisnosti ili putem pokušaja očuvanja jugoslovenske zajednice. Ne sjećam se da bi se partiji na čijem se čelu ja nalazim u tom vremenu moglo prigovoriti da je djelovala sa anticrnogorskih pozicija time što je možda duže od nekih drugih pokušavala da efektuira napor na očuvanju jugoslovenske zajednice. Tako da ne mislim da ima potrebe da ovim povodom, da kažem uplićemo teme koje su, rekao bih, iz jednog sasvim drugog vremena i iz sasvim drugih okolnosti.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech