Ja sam vas branio, da se tada nijesam osjećao negativno, jer je on smatrao da treba da vas prekinem. Ja sam branio vaše pravo da vas ne prekine, a nadam se da ste shvatili. Mogu i detaljnije da objasnim, ali nije potrebno. /Govor sa mjesta/ Ne može više. Meni jedino i možete. Izvolite.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech