Hvala vam. Ne mogu vam ja odgovoriti na to pitanje, jer bih morao da dam kvalifikativu izlaganju premijera, a pošto nemam na to pravo, nemam pravo da te kvalifikative iznosim, to je ostao vaš politički dijalog i neka ostane u javnosti. Ja ne mogu to sad uvesti u kvalifikative, nemam pravo, inače mogu, ali nemam pravo na to. Hvala vam. Kolega Simović. Izvolite, povreda Poslovnika.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech