Hvala. Za razliku od dijaloga, vi danas demonstrirate koalicioni, da kažem kapacitet. Ja ću biti na nivou poštovanja Poslovnika. Hvala vam.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech