konstatovali smo da ste vi konstatovali da je premijer povrijedio Poslovnik i ja zajedno sa njim. Hvala vam. Morate meni, ali kao što vidite, ne poštuje se. Izvolite.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech