Ovdje se vrši vrlo javan, vrlo jasan pritisak na neku granu vlasti koja je, po meni, nezavisna, ili valjda treba da bude nezavisna. Ja o tome govorim.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech