Pozdrav svima. Potpredsjedniče, ako dozvolite, imao bih samo jednu zamolnicu prema Vama koju bih učinio već drugi put, jer sam prije četiri - pet mjeseci postavio jedno poslaničko pitanje, na koje nijesam dobio odgovor, pa sam zamolio potpredsjednika Šturanovića za intervenciju, intervenciju prema Vladi, nadležnim ministarstvima da mi odgovore, a radi se o pitanju koje je vezano za sudbinu Prehrambene industrije "Primorka" i za sudbinu datih državnih garancija toj kompaniji. Molio bih da bi bilo krajnje korektno da poslije pet -šest mjeseci, nadam se, i ove druge urgencije napokon dobijem i odgovor na to pitanje.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech