Hvala. Mislim da su prigovori opravdani pa to možemo izvesti, jer je to u obrazloženju. Smatramo da je to usvojeno. Hvala na iščitivanju preciznom odluke u oba njena dijela. Prihvaćeno je. Ima li još zainteresovanih za raspravu? Kolega Abazoviću, Vi ste za globalne teme. Izvolite. Za nautički turizam i globalne teme. Izvolite.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech