Hvala vam. Za odluke nam treba dvije trećine, pa bih molimo poslanike da budu tu. Čućemo i tu raspravu prije glasanja, a spremite se za tu raspravu, da čujemo obrzaloženje. Najavio sam kolegu Danilovića, pa Banovića, pa Nuhodžića.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech