Da vas ja prevedem, ako sam dobro shvatio. Vaša je poruka bila da su svih pet stalnih članica Savjeta bezbjednosti među kojima su Rusija, Sjedinjene Američke Države, Britanija, Francuska i Kina glasali za to,da sa srpskog prevedem, jer je to bitno prevođenje sa srpskoga. Kolega Damjanović koristi pravo Kluba. Izvolite.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech