Izvinjavam se, ali nije bilo prijavljenih više, pa je kolega iskoristio pravo da govori u ime Poslaničkog kluba. Molim vas, samo polako, samo polako. Znači, riješili smo i to. Kolega Damjanović je iskoristio pravo da govori u ime kluba, jedan je iskoristio to pravo, tako da mislim da nismo nešto veliko prekršili. Samo trenutak, imam stav Zakonodavnog odbora koji govori o dvotrećinskoj većini u prvom glasanju, najranije nakon tri mjeseca većinom glasova svih poslanika u drugom glasanju. Znači, mišljenje je Zakonodavnog da se glasa dvotrećinskom većinom. Ali tu ima rješenje, ako ima spora o tome odlučuje Skupština. Ako postoji spor o stavu Zakonodavnog odbora, onda ćemo odlučiti skupštinski. Ja to dajem na glasanje bez rasprave. Zato ne treba niko da uzima riječ. To ste mogli na početku da u ime Odbora da budete izvjestilac.Niste tražili riječ, a nijesam dužan da vas podsjetim na vašu obavezu. Znači, kada postoji ovakav spor, Skupština odlučuje, a ne odbor, koja će većina biti, tako da oni koji su za to a to je stav Odbora da se glasa 2/3 većinom pritisnuče "za", oni koji nijesu pritisnuće "protiv" i u tom slučaju ne glasamo 2/3 većinom. Znači, stavljam na glasanje predlog Zakonodvnog odbora koji predlaže 2/3 većinu. Ko je za taj predlog? Znači, ko podržava stav Zakonodavnog odbora da se glasa 2/3 većinom pritisnuće taster "za" a ko to misli da je pogrešno pritisnuće "protiv" Izvolite. Hvala vam. Glasalo je 60 poslanika, 15 za, 36 protiv, devet uzdržanih, konstatujem da Zakonodavni odbor nije dobio potrebnu većinu i glasamo većinom prisutnih poslanika. Kolega Šaboviću, predśedniče Zakonodavnog odbora, izvolite.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech