Znači, shvatio sam ovo kao poruku, jer na današnjoj sjednici Odbora ja sam na maternjem jeziku pitao ko je za to i zamislite svi članovi Odbora njih osam su digli ruke. Ko je bio protiv? Niko. Kako su oni sada promijenili stav? Drugo, u stavu 4 člana 91 Ustava kaže kako se glasa o zakonima koji uređuju način upotrebe jedinica Vojske u medjunarodnim snagama. Samo jedna analogija, ako je dozvoljena. Kada donosimo zakon za koji je potrebna apsolutna većina kojom većinom usvajamo amandmane na taj zakon? Pitam sve inženjere fizike, sportiste, boksere i na kraju pravnike. Kojom većinom se glasaju amandmani na zakon za koji je potrebna apsolutna većina? Samo da završim, po toj analogiji i naš Odbor, a imajući u vidu to da smo odlagali, dobro vidim da je ovdje intencija da se što prije pošalju ljudi u Afriku ili da se možda Vladi da sve, pa da ona ima pravo, to je drugo pitanje, i neću u to da ulazim, ali ovo mislim, glasati u ponedeljak na jedan način, a u utorak na drugi, to samo može ovdje.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech