Molim vas, pročitaću Poslovnik da ne biste morali svi proceduralno da kršite Poslovnik. Član 39 Poslovnika, prečišćeni tekst, posljednji stav: „Zakonodavni odbor u svom izvještaju o razmatranju predloga akta dužan je da za svaki predlog akta Skupštini da obrazloženo mišljenje kojom većinom se odlučuje o tom prijedlogu akta, o čemu, ako ne prihvati mišljenje Odbora, Skupština odlučuje bez pretresa na predlog predśednika Skupštine.“ Pošto je postojao spor, dao sam na glasanje, odlučila je apsolutna većina, nije imao većinu predlog Zakonodavnog odbora, nije imao apsolutno opštu većinu, i glasamo po principu odluke koja nije u članu 91 Ustava predvidjena za kvalifikovanu većinu, većinom prisutnih. Kolega Šaboviću, kao što vidite, Parlament je moćniji od vas, a i od premijera kao što ste vidjeli. Izvolite, ali bez italijanskoga i srpskoga u sporu.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech