Ja ću Vam dati objašnjenje koje će Vas zadovoljiti. Danas su svi zadovoljni sa mojim objašnjenjima. Kada smo počeli śednicu, predlog je bio da se glasa dvotrećinskom većinom. Išli smo modalitetom da prvo glasanje treba da se desi, da bismo poslije tri mjeseca išli na drugo glasanje. U toku sjednice smo većinom poslanika utvrdili da nije dvotrećinska većina i da ovo nije prvo glasanje nego konačno glasanje i da je potrebna apsolutna većina. I treća kategorizacija ovog problema je da kao Parlament imamo međunarodnu obavezu prema Evropskoj uniji a ne naše interne zakone i da naš dio misije, simbolički, kako se i sami rekli, treba što prije da preuzme svoje obaveze u skladu sa planom raspoređivanja. Eto zato glasamo kao jedinstveni Parlament koji ima međunarodne obaveze prema Evropskoj uniji, ne iz nekog drugog razloga. Tako da mislim da je obrazloženje zadovoljavajuće. Možemo li glasati? Izvolite, kolega Bulatoviću, ako nije, da čujem. Izvolite. Ja sam pokušao biti korektan. Izvolite.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech