Hvala vam. Mi smo morali glasati o Predlogu Zakonodavnog odbora, a ne postoji bez jedan predlog o kojem se može glasati, to je Predlog Zakonodavnog odbora i tu je Poslovnik jasan. Znači, morali smo glasati o mišljenju Odbora, i to je nesporno. Pogledajte Poslovnik, nesporno smo glasali o mišljenju Odbora, to mišljenje nije prihvaćeno i zato imamo drugo glasanje. Izvolite.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech