Poštovani predsjedniče Parlamenta, poštovano predsjedništvo, gospodine Simoviću, Osnovni zadatak ekonomske politike je stvaranje institucionalnih pretpostavki za dinamičan ekonomski razvoj koji će donijeti nova radna mjesta i viši nivo kvaliteta života. Zato ključni izazovi ekonomske politike su povećanje produktivnosti i konkurentnosti, kako na centralnom tako i na lokalnom nivou. U tom kontekstu najvažniji stubovi ekonomske politike su jačanje fiskalne i finansijske stabilnosti, unapređenje poslovnog ambijenta i ubrzanje strukturnih reformi. Reforme ove tri oblasti treba da prati efikasnija javna administracija i unapređenje fizičke infrastrukture. Ovim prioritetnim pitanjima Vlada je posvećena od početka svog mandata, posebno u dijelu fiskalne politike, jer su značajni napori uloženi na smanjenju sive ekonomije, povećanju budžetskih prihoda, smanjenju poreskih potraživanja, uređenju plata i zapošljavanju u javnom sektoru. Vjerujem da smo ostvarili vidljiv napredak. Progres su prepoznale i relevantne međunarodne organizacije, poput Svjetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetskog ekonomskog foruma. Kreditna rejting agencija Standard & Poor's objavila je novi Izvještaj za Crnu Goru, kojim je potvrđena ranija ocjena kreditnog rejtinga 2V minus. U Izvještaju se navodi da je Crna Gora premašila očekivanja analitičara ove rejting agencije i to u dijelu ostvarenog ekonomskog rasta, kao i budžetskih preformansi tokom 2013. godine. Standard & Poor's je pohvalio napredak Crne Gore u procesu fiskalne konsolidacije, kao i u dijelu unapređenja poslovnog ambijenta i istakao da će dodatnom poboljšanju u ovom segmentu doprinijeti proces evropskih integracija i sprovođenja strukturnih reformi. I u 2014.godini, mjere fiskalne politike, usmjerene su na konsolidaciju javnih finansija što podrazumijeva održivost javnog duga i smanjenje budžetskog deficita. Prihodi Budžeta u periodu januar - maj 2014.godine, kontinuirano rastu. U tom periodu naplaćeno je 464,3 miliona eura što predstavlja rast od 11% u odnosu na isti period 2013.godine. Rashodi Budžeta u istom periodu izvršeni su u iznosu od 522,7 miliona eura i u odnosu na 2013.godinu povećani su za 5,7%. Deficit Budžeta na kraju maja 2014.godine iznosio je 58,4 miliona eura ili 1,7% GDP-a i manji je za 18,1 milion eura u odnosu na isti period 2013.godine. Mjerama koje je Vlada preduzela stvorene su dobre osnove za dinamičniji ekonomski razvoj, ostvareni rezultati upućuju da smo na dobrom putu. Nakon recesione 2012.godine, prethodnu godinu obilježio je solidan ekonomski rast. Prema preliminarnim podacima MONSTAT-a u 2013.godini, ostvaren je realni rast GDP-a od 3,5%. Ovaj rast nije dovoljan da bismo osjetno poboljšali životni standard, ali jeste veći u odnosu na prosjek država regiona i Evrope. Trend oporavka crnogorske ekonomije se nastavlja, tako da na osnovu dostupnih indikatora za prvi kvartal 2014.godine, procijenjeni rast ekonomije je oko 2,3%, gledano godina na godinu. Ovaj rast podstaknut je rastom u sektorima vađenja ruda i kamena, prerađivačkoj industriji i građevinarstvu, maloprodaji i poslovanju nekretninama, uz dobru naplatu poreza na robe. Dok je negativan uticaj imao sektor proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, zbog vrlo visoke osnove u prethodnoj godini. Do kraja 2014.godine projektovana je stopa rasta na istom nivou kao prethodne 3,5%. Na bazi makro-ekonomskih projekcija za period 2015 - 2017.godine, predviđa se ubrzanje realnog rasta GDP-a od 3,5% u 2014 i 2015, 3,8% u 2016.godini i 4,0 u 2017.godini. Naime, u posmatranom periodu brži rast crnogorske ekonomije biće uslovljen snažnim rastom investicionih aktivnosti, uz angažovanje domaćih potencijala, prvenstveno u sektorima građevinarstva i vezanim sektorima, trgovine, transporta, vađenja ruda i kamena. Istovremeno, predviđa se snažan doprinos sektora turizma i komplementarnih sektora uz oslanjanje na domaću proizvodnju hrane. Prosječna stopa rasta GDP-a za period 2014 - 2017.godina biće 3,17%. Međunarodne finansijske institucije korigovale su najviše procjene ekonomskog rasta Crne Gore, nedavno je MMF poboljšao prognozu rasta crnogorske ekonomije, sa 2,4 na 2,8%, za ovu godinu. Dok je početkom maja Evropska komisija, pohvalivši konsolidaciju javnih finansija u prošloj godini, povisila procjenu rasta Crne Gore za 2014.godinu, sa 2,7 na 2,9% i za 2015.godinu sa 3 na 3,6%. Svjetska banka je u redovnom ekonomskom izvještaju za Jugositočnu Evropu projektovala rast u Crnoj Gori od 3,2% u 2014.godini 3,5% u 2015.godini. Potencijalni ekonomski rast crnogorske ekonomije iznad 5% GDP-a godišnje. Naši napori u narednom periodu biće usmjereni za ostvarenje ove stope rasta. Tako ćemo se brže pridružiti razvijenim državama Evrope, ali što je važnije brže rješavati ekonomske i socijalne probleme građana. Zato je stvaranje preduslova za dinamičniji rast naš osnovni zadatak. Zato moramo nastaviti sa intenzivnijim strukturnim reformama, posebno u oblastima tržišta rada i socijalne politike, obrazovanja, zdravstva i javne uprave. Kako ste u obrazloženju svog pitanja pomenuli, posebno mjesto i važnost na ovom planu imaju reforme u finansiranju lokalne samouprave. Bez zdravih i snažnih lokalnih samouprava, ne može biti snažan ukupan ekonomski sistem Crne Gore. Zato je neophodno definisati održiva rješenja, za fiskalno ozdravljenje i snaženje lokalnih samouprava, ubrzati izgradnju neophodne fizičke, turističke i komunalne infrastrukture, usvojiti urbanističke planove, kako bi se valorizovali resursi, i, što je posebno važno, unaprijediti poslovni ambijent na lokalnom nivou. Vlada će biti partner i podrška lokalnim samoupravama u kreiranju i u implementaciji konkuretnih rješenja. Međutim, lokalne samouprave moraju preuzeti odgovornost i ponijeti svoj dio tereta. Lokalna administracija ne smije biti prepreka i barijera razvoju biznisa i realizaciji investicionih projekata. I državna i lokalna administracija moraju efikasno sarađivati i biti partneri i podrška biznisu. To je jedini način da unaprijedimo ukupnu konkurentnost ekonomskog sistema Crne Gore. Zahvaljujem na pažnji.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech