Hvala, gospodine predsjedniče. Poštovana Skupštino, poštovani građani, gospodo iz Vlade, Za ovaj Premijerski sat, u ime Kluba poslanika SNP-a, predsjedniku Vlade postavio sam sljedeće pitanje: “Što ste kao predsjednik Vlade konkretno preduzeli da se onemoguće ili makar ublaže dramatično teške posljedice po ekonomiju i javne finansije Crne Gore zbog štetnih privatizacija privrednih kolektiva i prodaje nepokretnosti u vlasništvu Crne Gore na štetu javnog interesa? Kao konkretne primjere navodim Kombinat aluminijuma, Duvanski kombinat Podgorica, prodaju Kampa na Zlatici i prodaju zemljišta na lokaciji u MomišićimaPodgorica ispod objekta takozvana "Limenka".Zbog čega se i dalje izbjegava primjena odredbi člana 419 i 420 Zakona o svojinsko pravnim odnosima kojima je propisano da zemljište za koje u postupku privatizacije nije plaćena tržišna cijena ostaje u državnoj svojini, a u pitanju su milioni kvadrata takvog zemljišta?Da li ste povodom navedenih i brojnih drugih primjera koji su ekonomiji i Budžetu Crne Gore nanijeli direktnu štetu koja se mjeri destinama i stotinama miliona evra pokretali postupke krivične, prekršajne ili radnopravne odgovornosti protiv lica koja su prema funkciji, odnosno poslovima koje obavljaju, neposredno odgovorna za loš kvalitet ugovonih aranžmana o kojima je riječ; ako jeste, molim da konkretno navedete ime i funkcije svakog pojedinca protiv kojeg ste pokrenuli postupak odgovornisti, kao i kada je vrsta utvrđivanja odgovornosti pokrenuta i da li je postupak okončan?Ukoliko postupke odgovornosti nijeste pokrenuli, kojom to ozbiljnom argumentacijom možete odbraniti sopstvenu odgovornost za sva dešavanja u navedenim i drugim postupcima privatizacije i prodaje državne imovine, kada Crna Gora već godinam od njih ima dramatično štetne posljedice?Najkonkretnije, što Vam ostaje za odbranu od direktnih optužbi da se prethodno navedeno godinama dešava kao posljedica korupcije na najvišem nivou?” U okviru obrazloženja ovog pitanja, koje sam Vam postavio, samo da podsjetim uvaženu javnost da Vlada kojoj ste Vi predsjednik , po Ustavu Crne Gore, je državni organ sa najvišim ustavnim ovlašćenjima, dakle ona vodi spoljnu i unutrašnju politiku. Ustavno pravni ambijent u Crnoj Gori je da je Vlada i svojevrsni domaćin, ona gazduje imovinom Crne Gore, tu je detaljan Zakon o državnoj imovini. Vi ste, gospodine Đukanoviću, četvrt vijeka, sa malim prekidima, predsjednik Vlade, a najveći dio tog vremena ste i predsjednik partije koja dominatno vrši vlast svih ovih 25 godina. Logika nameće zaključak. Dakle, najmanje za sve štetne privatizacije i štetne aranžmane po imovinu, ekonomiju Crne Gore, postoji objektivna odgovornost vaša, kao premijera i vaše Vlade, a istovremeno i subjektivna odgovornost u svakom konkretnom slučaju gdje postoje štetni ugovorni aranžmani, ako nijeste persanilizovali odgovornost pojedinaca u čijoj je nadležnosti bilo da vodi računa o tim štetnim ugovornim aranžmanima. Takvih štetnih privatizacija nažalost i na nesreću svih nas i građana Crne Gore, posebno, ima na pretek. Konkretno sam pomenuo u ovom pitanju četiri konkretna primjera, a mogao bih da krenem od Herceg Novog, privatizacije hotela “Boke” i njihove kupovine od strane “Vektre”, zna se kakva je njihova sudbina, hotela “Fjord” u Kotoru, hotela Ulcinjske rivijere, da idemo dalje prema Podgorici i privatizacija i sudbina Mljekare u Podgorici, i Elestika, i “Radoja Dakića”, i preduzeća “Gorica”, u Nikšiću Željezara “Boris Kidrič”, Metalac i dramatične pozicije zaposlenih u tom kolektivnu da ne idem prema kolektivima, prema Pljevljima, Bijelom Polju, Beranama itd. Dakle, kada je u pitanju Kombinat aluminijuma mnogo puta smo pričali, veoma je siptomatično, četiri puta ovaj Parlament donosio zaključke u vezi sa tom problematikom, tražio od Vlade da učini konkretne korake. Odgovor Vlade je bio zahtjev da se uvede stečaj kao ključni argument da Državna revizorska institucija tamo ne uđe i ne izvrši reviziju dugovanja Kombinata aluminijuma, a u pitanju su stotine miliona evra. Dakle, Državna revizorska institucija kada je kotrolisala Državne garancije direktno je sopštilo u svom izvještaju da je Vlada državne garancije za Kombinat od 132 miliona evra, a svjedoci smo da na žalost ili je najveći dio njih već pao na teret budžeta odnosno svih poreskih obaveznika ili će se to uskoro desiti, da ih je izdala u proceduri koja je ne samo nesaglasna sa zakonom, nego i sa propisima koje je donijela Vlada Crne Gore. Zna se da se subvencije za struju 60 miliona, samo po ugovoru o poravnjanju, da su desetine miliona državne pomoći pošle prema Kombinatu aluminijuma. Da ne govorimo o Duvanskom kombinatu Podgorica, koji je 2010.godine, opet, gle čuda, po zahtjevu Vlade Crne Gore pošao u stečaj u trenutku kada je Vlada odnosno Budžet Crne Gore od Duvanksog kombinata potraživao 30 miliona evra. Pazite, usvojen je plan reorganizacije Duvanksog kombinata Podgorica, ali je samo mjesec dana nakon toga stečajni upravnik dao javni tender za prodaju kompletne imovine Duvanskog kombinata Podgorica. Reorganizacija da se sve obaveze vrate do 2014.godine, a odmah nakon toga, uz saglasnost Vlade, prodaja kompletne imovine Duvanskog kombinata Podgorica. A kakav je taj ugovorni aranžman, nemam dovoljno vremena samo u jednoj rečenici,dvije predsjedniče, molim Vas, jer je to za Riplija, ubijeđen sam da vlasnik “Zetagradnje” da mu je Vlada rekla napišite Vi ugovor kako će te kupiti Duvanski kombinat da ne bi imao obraza da tako nepovoljno po državu napravi ugovorni aranžman. Znate li, predsjedniče Vlade, da je ugovoreno da polovina od cijene od 13,2 miliona evra koliko je prodata kompletna imovina Duvanskog kombinata je rečeno- nemojte nam plaćati pola cijene, nego ćete tih pola cijene platiti kada Vam mi oslobodimo lokaciju, a dok Vam ne oslobodimo lokaciju svakog mjeseca ćemo Vam plaćati 100.000 evra, ili da budem precizniji 98.000 evra. Nije samo to u pitanju, nego je rečeno sve kredite, gospodine iz “Zetagradnje”, koje budeš podigao kod banaka da nas kupiš nećeš ti plaćati kamaru, nego će Duvanski kombinat da plati tu kamatu. I, već je njegova cijena kupoprodajna umanjena za više od 4 miliona evra. U međuvremenu je Vlada takođe uzela opremu Duvanskog kombinata i zajedno sa Glavnim gradom navodno formirala novi Duvanski kombinat, a od svega toga nema ništa. Šta da kažem gdje su hiljade kooperanata proizvođača Duvanskog kombinata? Gdje je mogućnost proizvodnje, 200 tona godišnje ovaj duvana odnosno preko 100 miliona paklica cigareta na godišnjem nivou, a od toga akciznih prihoda Budžeta Crne Gore od 25 do 30 miliona? Od svega toga ništa.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech